Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutiset » Eteläisen Keski-Suomen luonnonkivet ja kiviainekset tutkittu

Eteläisen Keski-Suomen luonnonkivet ja kiviainekset tutkittu

GTK löysi useita lupaavia luonnonkivi- ja kalliokiviaineskohteita Keski-Suomessa.

Jyväkylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy ja Geologian tutkimuskeskus (GTK) julkistivat tiistaina 31.1.2006 Jyväskylässä pidetyssä tilaisuudessa eteläisestä Keski-Suomesta löytyneet lupaavat luonnonkivi- ja kalliokiviainesesiintymät. Kohteet paikannettiin eteläisen Keski-Suomen luonnonkivi- ja kiviainesvarantojen selvittämistyössä, jonka Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy koordinoi ja GTK toteutti vuosina 2003 - 2005.

GTK tutki maastossa kaikkiaan 667 kohdetta Hankasalmen, Toivakan, Joutsan, Luhangan, Suolahden, Konneveden, Petäjäveden, Uuraisten, Multian, Jämsän, Jämsänkosken, Korpilahden, Kuhmoisten, Jyväskylän maalaiskunnan, Laukaan ja Muuramen alueilla. Tältä, lähes 7000 km2 alueelta osoittautui mielenkiintoiseksi ja jatkotutkimuskelpoiseksi 18 luonnonkiviesiintymää ja 22 kalliokiviainesesiintymää. Kohteiden laatuominaisuudet on selvitetty alustavasti sille tasolle, että jatkotoimenpiteet niiden hyödyntämiseksi voidaan käynnistää yritysvetoisesti.

Geologinen tieto auttaa maankäytön suunnittelussa

Projektin tarkoituksena oli löytää tutkimusalueelta taloudellisesti ja ympäristön kannalta tasapainoisesti hyödynnettävissä olevat luonnonkivi- ja kalliokiviainesesiintymät ja tuoda ne olemassa olevan ja uuden yritystoiminnan käyttöön. Luonnonkivellä käsitetään tässä erilaiset rakentamisessa käytettävät kivilevyt, lattia- ja seinäpinnoitteet, hautakivet sekä ympäristö- ja ulkorakentamisen kivituotteet. Kalliokiviaines puolestaan kattaa maanrakennuksessa ja mm. murskeina käytettävän, kalliosta louhitun materiaalin.

Projektissa tuotettiin paikkasidonnaista tietoa luonnonkivistä ja kalliokiviaineksista myös maakuntasuunnittelua ja kaavoitusta varten Keski-Suomen Liiton, kuntien ja maanomistajien käyttöön. Esiintymien etsinnässä hyödynnettiin olemassa olevaa tuoreinta geologista tutkimusmateriaalia, paikkatietosidonnaista tekniikkaa sekä kokemusta aikaisemmista etsintäprojekteista. Etsinnässä potentiaaliset alueet tarkistettiin järjestelmällisenä maastotyönä. Projektin tuotti selvitystyönsä pohjalta geologisesti luonnonkivi- ja kalliokiviainestuotantoon soveltuvien alueiden rajauksia, jotka toimitettiin Keski-Suomen liitolle maakuntakaavoituksen pohjamateriaaliksi.

Projektin tehtävänä on ollut myös edistää ja helpottaa löydettyjen esiintymien käyttöönottoa tiedottamalla uusista kohteista yrityksille ja opastamalla niiden käyttöönottoon liittyvissä asioissa. Projektin löytämien esiintymien laatuominaisuudet on selvitetty alustavasti sille tasolle, että jatkotoimenpiteet niiden hyödyntämiseksi voidaan käynnistää yritysten toimin.

Kaikkiaan 40 esiintymää eteläisestä Keski-Suomesta teollisuuden käyttöön

Selvitystyössä tarkistettavat kohteet valittiin geologista pohja-aineistoa sekä mm. kallioperän sähkömagneettisia mittausaineistoja hyödyntäen. Tärkeän osan kohteiden valinnassa ja etenkin maastohavainnoinnissa muodosti erilaisten ympäristöllisten rajoitteiden huomioon ottaminen. Ympäristöllisesti arat alueet, kuten vesistöjen lähialueet sekä suojeluun varatut alueet jätettiinkin pois tarkistusten piiristä.

Projektissa kartoitettiin kaikkiaan 667 kallioaluetta, joiden tiedot talletettiin tietokantoihin sekä paikkatietoaineistoiksi jatkokäyttöä varten. Myös tutkittujen kallioalueiden kiviainesvarannot laskettiin ja tallennettiin tietokantaan. Jatkotutkimuksiin johtaneita kohteita löydettiin 40, joista 22 oli kalliokiviaineskohteita ja 18 luonnonkivikohdetta. Luonnonkiviesiintymistä irrotetuista näytteistä tehtiin kiillotetut kivilevyt esiintymien markkinointia varten. Osasta luonnonkivikohteita otettiin lisänäytteitä kiven värin ja laadun selvittämiseksi. Kaikista kivistä tehtiin myös minerologinen analyysi. Kaikista jatkotutkimuksiin johtaneista kalliokiviaineskohteista irrotettiin testinäytteet, joista teetettiin pohjoismaisen kuulamyllyarvon, kiintotiheyden sekä Los Angeles -luvun määritykset. Kuulamyllytestillä tutkitaan kiven nastarengaskulutuskestävyyttä ja Los Angeles -testillä kiven iskunkestävyyttä. Kaikki testit on tehty SFS EN standardeja noudattaen.

Luonnonkiviesiintymistä esimerkeiksi voidaan ottaa Joutsan Kiviahonriutan alue, Petäjäveden Pitkälänvuoren alue sekä Jämsän Hallin lentokentän lounaispuolella oleva alue, joita on tutkittu paitsi geologisen kartoituksen, myös syväkairauksen ja maatutkamittausten avulla. Kohteet kunnittain on esitetty erillisessä liitteenä olevassa taulukossa.

Kalliokiviainesten osalta Jämsän lähistöllä on useita tuotantoon soveltuvia alueita. Parhaaksi on arvioitu lähellä Jämsää sijaitseva Saarenvuoren alue. Korpilahden ja Luhangan rajalla Joutsaan menevän tien koillis- ja lounaispuolella on useita mittavia hyvälaatuisia kalliokiviaineskohteita. Toivakan koillispuolella sijaitsee laaja Korkealehdonmäen alue ja Multian keskustan läheisyydessä sijaitsee kolme hyvälaatuista kalliokiviaineskohdetta. Jyväskylän läheisyydessä hyvälaatuisen kiviaineksen tarve olisi suurin. Tältä alueelta on kuitenkin löydetty ainoastaan yksi kohtuullinen kohde Muuramen kunnan pohjoisosasta.

Kustakin jatkotutkimuksiin johtaneesta kohteesta laadittiin kohdekuvaukset testituloksineen, kivikuvineen ja karttatietoineen, jotka ovat nähtävissä GTK:n web-sivujen kautta osoitteessa: http://stone.gsf.fi.

Projektin tulokset ovat julkisia ja kaikkien käytettävissä.

Lisätietoja projektista Jykesissä antavat:

Toimialajohtaja Olli Patrikainen
Puh. (014) 652 105, 0400 644367
Email:olli.patrikainen@jykes.fi

ja GTK:ssa:
Geologi Timo Heino
Puh. 0205 50 3533, 040 572 3631
Email: timo.heino@gtk.fi

1.11.2018Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje