Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Lapsiperheiden kotipalvelu

Palveluohjaajat
p. 014 266 3501
soittoaika ma-to klo 8-14

Jos palveluohjauspuhelin on varattu, voit halutessasi jättää soittopyynnön. Nauhoite kertoo, miten soittopyyntö jätetään. Palveluohjaaja ottaa yhteyttä takaisinsoittopyynnön jättäneeseen numeroon kolmen vuorokauden kuluessa. Soittopyynnön voi jättää vain takaisinsoittojärjestelmän kautta.

Kotipalveluun voi jättää myös yhteydenottopyynnön sähköisesti Hyviksen kautta.

Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoituksena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Kotipalvelu on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Kotipalvelujakson aikana pyritään perheen kanssa yhdessä sovittuihin tavoitteisiin, joita arvioidaan säännöllisesti. Perheen omat läheisverkostot kartoitetaan aina mahdollisimman hyvin ja mahdollisten perheen muiden toimijatahojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Palvelua voivat saada sellaiset lapsiperheet, joilla on tarvetta lastenhoitoapuun tai välttämättömään kodinhoitoapuun. Kodinhoitoa tehdään mahdollisuuksien mukaan aina yhdessä vanhemman kanssa. Välttämätön kodinhoito voi olla esimerkiksi imurointia, ruuan laittoa tai pyykinpesua. Jyväskylässä kotipalvelua järjestetään pieneltä osin kaupungin omana toimintana, pääosin palvelu ostetaan palvelusetelirahalla yksityisiltä yrittäjiltä

Avuntarpeen syynä voi olla esimerkiksi

 • raskauteen tai synnytyksen liittyvä erityinen avuntarve
 • aikuisen tai lapsen sairastumisesta johtuva avuntarve
 • vanhemman väsymys tai uupumus
 • äkillisestä erityistilanteesta tai kriisistä johtuva käytännön avuntarve
 • muu erityinen tarve (arvioidaan yhdessä muiden perheen kanssa työskentelevien tahojen kanssa)

Tilapäinen tai säännöllinen kotipalvelu

Kotipalvelua voi saada joko tilapäisenä tai säännöllisesti annettuna palveluna.

Tilapäinen kotipalvelu on lyhytkestoisiin tilapäistarpeisiin tarkoitettua perheiden arjessa selviytymisen tukemista ja sitä voidaan myöntää maksimissaan kolme kuukautta ja enintään kuusi tuntia viikossa. Tilapäisen kotipalvelun tarkoituksena on auttaa perhettä selviytymään itsenäisesti tai sen aikana voidaan arvioida pidempiaikaisten palveluiden tarvetta. Tilapäisen kotipalvelun tarve arvioidaan pääsääntöisesti puhelinkeskustelun perusteella. Tavoitteena on, että suurin osa perheistä tulisi autetuksi tilapäisellä kotipalvelulla.

Säännöllinen kotipalvelu on tarkoitettu pitkittyneisiin ja välttämättömiin, kuitenkin aina määräaikaisiin, tuen tarpeisiin. Avun tavoitteena on vanhempien omien voimavarojen vahvistaminen. Säännöllisen kotipalvelun tarvetta arvioidaan tarvittaessa kotikäynnillä. Säännöllistä kotipalvelua perhe voi saada tilapäisen kotipalvelun jälkeen enintään kolme kuukautta ja enintään kuusi tuntia viikossa. Palveluohjaajalla on tarpeen mukaan mahdollisuus käyttää harkintaa.

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (19§) mukaista toimintaa.

Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämiseen tarkennuksia 1.1.2018 alkaen

Jyväskylän tarkennettujen kriteerien mukaan kotipalvelua ei myönnetä;

 • Päivähoitoikäisten lasten pelkkään lastenhoidolliseen tarpeeseen, vaan päivähoito on ensisijainen palvelu.
 • Pienten koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajoista johtuviin lastenhoitotarpeisiin.
 • Vanhempien terapia, lääkäri tai muiden asiointikäyntien ajalle. Asiointikäyntien ajalle kotipalvelua myönnetään vain erityisen harkinnan kautta.
 • Vanhemman kanssa pyritään löytämään muita vaihtoehtoja lastenhoidon järjestelyissä, muun muassa järjestöjen lastenhoitopalvelujen avulla.

Lapsiperheiden kotipalvelun soveltamisohjeet.

Miten kotipalvelua haetaan?

Kotipalvelua haetaan soittamalla kotipalvelun palveluohjaajalle, joka arvioi perheen avun tarvetta myöntämiskriteereiden perusteella. Perheelle tehdään palvelusuunnitelma, johon kirjataan mihin tarkoitukseen ja kuinka paljon kotipalvelua myönnetään sekä millä tavalla palvelu järjestetään.

Näistä asioista on hyvä kertoa palveluohjaajalle

Arvioidessaan perheen avun tarvetta, palvelutarvetta ja suunnitellessaan palvelua, kotipalvelun palveluohjaaja keskustelee asiakkaan kanssa muun muassa seuraavista asioista:

 • Perheen tilanne. Lasten iät. Ovatko vanhemmat kotona vai työelämässä? Oleelliset lasten ja vanhempien terveyteen ja vointiin liittyvät seikat. Jakautuuko vastuu arjesta tasapuolisesti perheessä? Muut perheen tilanteeseen liittyvät erityiset asiat.
 • Kotipalvelun hakemisen syy. Mitä kuormittavia seikkoja perheenne tilanteeseen liittyy tällä hetkellä? Oletteko saaneet apua muiden palveluiden kautta?
 • Perheen omat tukiverkostot. Mitä verkostoja perheellä itsellään on (esimerkiksi isovanhemmat, muut sukulaiset tai aikuiset) ? Missä määrin heistä on apua?
 • Kotipalvelun sisältö ja määrä. Millaista apua toivotte saavanne kotipalvelun kautta (lastenhoito, kodinhoito, ruuanlaitto)? Millaisia kotipalvelun tuntimääriä arvioitte perheenne tarvitsevan (esimerkiksi kuinka monta tuntia/viikko)?
 • Perheen tulot. Kotipalvelun maksua määriteltäessä tarkastellaan minkä suuruiset perheen yhteiset bruttotulot ovat ja mistä tuloista ne koostuvat.
 • Erityiset asiat, jotka on syytä huomioida kotipalvelua järjestettäessä.
  Onko lapsillanne erityistarpeita, jotka työntekijän olisi syytä ottaa huomioon? Miten perheenne aikataulut vaikuttavat kotipalvelun käyntiaikojen suunnitteluun?

Jos perheellenne myönnetään kotipalvelua palvelusetelillä, näitä samoja asioita on hyvä käydä läpi yksityisen kotipalveluyrityksen kanssa palvelua tilatessa.

Maksujen määräytyminen kotipalvelussa 2018

Kotipalvelu on lähtökohtaisesti perheelle maksullista. Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen tulot, perheen koko ja myönnetty tuntimäärä. Jos perheen tulot jäävät alle tulorajan, ei kotipalvelusta peritä maksua.

Tilapäisessä kotipalvelussa on käytössä tuntihintamaksu. Kaupungin oman kotipalvelun perhetyöntekijän työn hinta on vuoden 2018 alkaen 11€/h. Palvelusetelin arvo tilapäisessä kotipalvelussa on vähintään 20 euroa/h ja enimmäisarvo on 32 euroa/h.

Säännöllisessä kotipalvelussa sekä kunnan oman kotipalvelun perhetyöntekijän maksu että palvelusetelin arvo määräytyy prosenttiperusteisen kuukausimaksutaulukon mukaisesti. Palvelusetelin arvo arkipäivisin tehtävässä työssä aina vähintään 20 euroa/h ja enimmäisarvo 32 euroa/h. Ilta- ja viikonlopputunteihin palveluohjaaja laskee korotuksen sekä asiakkaan omavastuuosuuteen että setelin suuruuteen. Tarkempaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista - sivut 16-17.

Laskentatapa: Asiakkaan omavastuun määrä on kotitalouden bruttotulojen ja tulorajan erotuksesta taulukon mukaisen prosentin osoittama euromäärä. Tulorajat määrittelee asiakasmaksuasetus.

Mikä on palveluseteli?

Jyväskylässä kotipalvelu järjestetään pääosin palvelusetelillä, jolloin asiakas ostaa palvelun yksityisiltä yrittäjiltä. Myöntävän päätöksen saatuaan perhe saa palvelusetelin, jolla he voivat ostaa kotipalvelua kaupungin hyväksymiltä palveluntuottajilta. Jyväskylän kaupunki maksaa palvelusetelin arvosta vähintään 20 euroa/tunti ja korkeintaan 32 euroa/tunti kotipalveluyrityksen tuntihinnasta. Palvelutuottajan tuntihinnan ja setelin arvon välisen summan eli niin sanotun omavastuuosuuden perhe maksaa itse.

Hyväksytyt palveluntuottajat on koottu yhteiseen rekisteriin, josta palvelusetelin saaneet voivat valita itselleen sopivimman. Rekisteri löytyy osoitteesta palse.fi

Lisätietoja palvelusetelitoiminnasta, palveluseteliyrittäjyydestä ja palvelusetelituottajaksi hakemisesta.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 4§

Näin käytät palveluseteliä kotipalvelussa

Palvelusetelillä Jyväskylän kaupunki maksaa vähintään 20 euroa/h ja enintään 32 euroa/h kotipalveluyrityksen tuntihinnasta. Palvelutuottajan tuntihinnan ja setelin arvon välisen summan eli ns. omavastuuosuuden perhe maksaa itse.

1. Palveluohjaaja tekee palvelu- ja maksupäätöksen sekä palvelusetelin ja ne tulevat asiakkaalle kotiin postitse. Palvelu- ja maksupäätöksen mukana tulee kopio, joka annetaan yrityksen työntekijälle.

2. Kun palveluohjaaja on myöntänyt perheellenne kotipalvelua palvelusetelillä, voitte valita kotipalveluyrityksen saamastanne listasta tai osoitteesta palse.fi.

Voitte kirjautua Palseen omilla verkkopankkitunnuksillanne, saamanne asiakaspäätöksen tiedoilla tai etsiä palveluntuottajia kohdasta asiakkaille:

 • Valitse: Etsi palveluita ja palveluntuottajia
 • Valitse: Siirry etsimään palvelusetelipalveluita ja vertailemaan niiden tuottajia
 • Valitse: Jyväskylän kaupungin perusturvan toimiala
 • Valitse: Lapsiperheiden säännöllinen kotipalvelu tai Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu, sen mukaan mitä teille on myönnetty

3. Palse.fi -osoitteessa on näkyvissä yritysten tuntihinnat. Lisäksi linkeistä pääsette halutessanne tutustumaan yritysten kotisivuihin ja näyteikkunoihin.

4. Tilatkaa palvelu valitsemastanne yrityksestä ja sopikaa yrityksen kanssa käyntiajat noudattaen palveluohjaajan kanssa sovittuja tuntimääriä ja palvelun voimassaoloaikaa. Kertokaa riittävästi perheenne tilanteesta ja avuntarpeen luonteesta..

5. Asiakas, joka maksaa omavastuuosuuden:
Yritys laskuttaa teiltä omavastuuosuuden toteutuneiden tuntien mukaan. Jos haluatte perua yrityksen käynnin selvittäkääetukäteen milloin käynti tulee viimeistään perua, jotta käyntiä ei veloiteta.

6. Jos tilanteenne muuttuu, ettekä tarvitse kaikkia myönnettyjä tunteja, voitte jättää osan tunneista käyttämättä. Käyttämättä jäänyt palveluseteliraha palautuu takaisin kaupungille. Käyttämättä jäänyttä palveluseteliä ei voi muuttaa rahaksi.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje