Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Tietoa velkajärjestelyssä olevalle

Muista tarkistaa lisäsuoritusvelvollisuus

Velalliselle syntyy lisäsuoritusvelvollisuus, mikäli hänen tulonsa tai varallisuutensa kasvavat maksuohjelman aikana. Tulojen kasvuun perustuvaa lisäsuoritusvelvollisuutta syntyy, jos velallisen tulot kasvavat maksuohjelmaan merkittyihin tuloihin verrattuna kalenterivuoden aikana 2000 € (vuoden 2015 euromäärä). Huomioitavaa on, että mikäli lisäsuoritusvelvollisuutta on syntynyt ennen vuotta 2015, itselle jäävä rahamäärä on pienempi. Lisäsuoritukseen liittyvät vuosikohtaiset euromääräiset rajat voi tarkistaa täältä.

Huomioi, että velallisen on säästettävä lisääntyneet tulot ja tilitettävä ne velkojille vuosittain takautuvasti. Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilla olevalla laskurilla voi arvioida säästettävää lisäsuoritusmäärää.

Mikäli velallinen ei ole esittänyt velkojille lisäsuoritusselvityksiä velkajärjestelylain mukaisesti, velkoja voi viime kädessä hakea lisäsuorituksen määrän vahvistamista tuomioistuimelta. Vahvistamishakemus on tehtävä maksuohjelman keston päättymisen jälkeen, kun peruste lisäsuoritukselle on tullut velkojan tietoon. Hakemus on tehtävä kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluessa maksuohjelman keston päättymisestä.

Talous- ja velkaneuvojat avustavat lisäsuorituslaskelmien laadinnassa ja selvityksen tekemisessä. Laskelmien laatimiseksi voi varata ajan talous- ja velkaneuvonnasta.

Säilytä verotustodistukset sekä menotiedot

Lisäsuorituslaskelmien laatimista varten velallisen tulee koko maksuohjelman ajalta verotuspäätökset ja muuttuneiden menojen tositteet. Verotuspäätöksiä ja muuttuneita menotietoja tarvitaan laskelmien laatimisessa ja ne lähetetään myös velkojille lisäsuorituslaskelmien yhteydessä.

Maksukyvyn heikentyessä

Mikäli velallisen maksukyky heikkenee, hänellä on mahdollisuus lykätä maksun suorittamista maksuohjelman keston aikana enintään kolmen tai viiden kuukauden maksuvelvollisuutta vastaavalla määrällä ilmoittamalla velkojalle lykkäyksestä. Maksujen siirtämisestä voi ilmoittaa velkojille vapaamuotoisesti tai lomakkeella.

Käräjäoikeus voi joissakin tapauksissa muuttaa maksuohjelmaa velallisen tai velkojan hakemuksesta. Ohjelmaa voidaan esimerkiksi muuttaa, jos velallisen maksukyky on pitkäaikaisesti heikentynyt niin, että häneltä ei voida kohtuudella edellyttää maksuohjelmassa määrätyn maksuvelvollisuuden täyttämistä. Ohjelmaa voidaan muuttaa, jos maksuohjelman aikana on ilmennyt seikkoja, joilla olisi ollut olennainen merkitys velkajärjestelyn kannalta, jos ne olisivat olleet tiedossa velkajärjestelystä päätettäessä. Lisäksi maksuohjelmaa voidaan muuttaa, jos maksuohjelman vahvistamisen jälkeen ilmenee velkajärjestelyn piiriin kuuluva velka, joka ei ollut tiedossa vahvistamisen yhteydessä.

Maksuvaikeuksissa velallisen tulee olla viivytyksettä yhteyksissä velkojaan. Talous- ja velkaneuvojat avustavat maksuvaikeustilanteissa ja maksuohjelman muutosasioissa.

Muista, että maksuohjelma voidaan määrätä raukeamaan

Käräjäoikeus voi määrätä maksuohjelman raukeamaan velkojan tai velallisen hakemuksesta. Jos maksuohjelma on määrätty raukeamaan, velkojilla on oikeus vaatia velkojen maksua ehdoilla, joita velallisen olisi ollut noudatettava ilman velkajärjestelyä.

Käräjäoikeus voi velkojan hakemuksesta määrätä maksuohjelman raukeamaan, jos velallinen on olennaisesti laiminlyönyt maksuohjelman noudattamisen ilman hyväksyttävää syytä. Raukeaminen on mahdollista, jos maksuohjelman vahvistamisen jälkeen ilmenee seikkoja, jotka olisivat estäneet velkajärjestelyn, jos ne olisivat olleet tiedossa velkajärjestelystä päätettäessä. Maksuohjelma voidaan määrätä myös raukeamaan, jos velallinen on vaarantanut maksuohjelman toteutumisen velkaantumalla ilman välttämättömään toimeentuloonsa liittyvää tai siihen rinnastettavaa perustetta tai laiminlyömällä muulla tavoin myötävaikutusvelvollisuutensa.

Käräjäoikeus voi velallisen hakemuksesta määrätä maksuohjelman raukeamaan ilman erityisiä perusteita, jos raukeamista on haettu ennen kuin maksuohjelma on päättynyt.

Lisätietoa

Kilpailu-ja kuluttajavirasto, velkajärjestelysivu
Lomake lisäsuoritusvelvollisuuden hoitamista varten (oikeus.fi)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje