Suoraan sisältöön

Hulevedet

Ajankohtaista: Vuoden 2018 hulevesilaskut lähtevät kiinteistöille lokakuussa

Jyväskylän kaupunki perii vuosittaista hulevesimaksua kaikilta asemakaava-alueiden rakennetuilta kiinteistöiltä 1.1.2018 alkaen. Vuoden 2018 hulevesilaskut lähetetään kiinteistöille lokakuussa. Hulevesimaksua peritään Jyväskylässä yhteensä noin 17 000 kiinteistöltä.

Kunnallinen hulevesimaksu jakaa hulevesien hallinnan kustannuksia useammalle taholle. Jyväskylän Energia Oy laski talouksilta perittävää jäteveden käyttömaksua 1.7.2017 muun muassa hulevesivastuiden kaupungille siirtymisen takia.

Kirjeet hulevesilaskutuksesta lähetettiin kiinteistöille kesän 2018 alussa. Kirjeen sisältämät kiinteistön tiedot, hulevesimaksun laskentaperusteet sekä maksun määrään vaikuttavat vähennysperusteet pyydettiin tarkistamaan kesäkuun 2018 loppuun mennessä. Ilmoitusaikaa jatkettiin elokuulle, jotta mahdollisimman moni kiinteistö ehtii tarkistukset tehdä.


Mitä hulevesi on ja miksi siitä laskutetaan?

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta ja muista vastaavista paikoista pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös salaojavesiksi kutsutut rakennusten perustusten kuivatusvedet ovat hulevettä.

Hulevesimaksua peritään asukkailta hulevesien hallitun johtamisen mahdollistamiseksi. Maksulla katetaan yleisten alueiden kuten katu- ja puisto-alueiden sekä kiinteistöiltä tulevien hulevesien johtamisen kustannuksia. Niitä syntyy esimerkiksi hulevesiviemäriverkoston, ojaverkoston ja erilaisten viivytysrakenteiden rakentamisesta ja ylläpidosta. Hulevesimaksun suuruus esimerkiksi tavanomaisella omakotitontilla on 50 euroa vuodessa.

Rakennettujen kiinteistöjen lisäksi hulevesimaksua peritään muun muassa kiinteistöille kuuluvien autopaikkojen korttelialueista (kaavamerkintä LPA). Kiinteistön hulevesimaksuun vaikuttaa kiinteistön käyttötarkoitus ja kiinteistön pinta-ala. Kiinteistöjä ovat tilat, tontit ja määräalat. Taksaan on sisällytetty vähennysperusteita, joiden ehtojen täyttyessä kiinteistön hulevesimaksua voidaan alentaa taksan mukaisesti. Hulevesimaksua ei alenneta automaattisesti, vaan kiinteistön on haettava vähennystä hulevesimaksuun laskussa määritellyltä viranomaiselta.


Hulevesimaksu

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti (kokous 20.2.2017/1), että

  • hulevesijärjestelmän vaikutusalue on asemakaava-alue 1.1.2018 alkaen
  • kaupunki vastaa asemakaava-alueella hulevesien kokonaishallinnasta
  • kaupunki ja Jyväskylän Energia Oy sopivat JE:n omistaman hulevesiviemäriverkoston käyttöoikeudesta
  • Jyväskylän kaupunki ottaa 1.1.2018 käyttöön julkisoikeudellisen hulevesimaksun kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueella.

Kunnan hulevesijärjestelmä rahoitetaan osin verovaroin ja osin kunnan hulevesimaksun maksutuloilla. Hulevesimaksua peritään vain rakennetuilta kiinteistöiltä. Hulevesimaksun piiriin kuuluvat myös kaavanmukaisen käyttötarkoituksen perusteella mm. autopaikkojen korttelialueet (kaavassa LPA -alueet).

Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 12.12.2017 hulevesimaksun määräytymisperusteista. Kiinteistön hulevesimaksuun vaikuttaa kiinteistön käyttötarkoitus ja kiinteistön pinta-ala. Kiinteistöjä ovat tilat, tontit ja määräalat. Taksaan on sisällytetty vähennysperusteita, joiden ehtojen täyttyessä kiinteistön hulevesimaksua voidaan alentaa taksan mukaisesti. Hulevesimaksua ei alenneta automaattisesti, vaan kiinteistön on haettava vähennystä hulevesimaksuun laskussa määritellyltä viranomaiselta.

Kiinteistöjen ei tarvitse tehdä hulevesien johtamiseen mitään muutoksia nykytilanteeseen verrattuna ja kiinteistöjen JE:lle maksamat huleveden liittymismaksu ja perusmaksu poistuvat. Jatkossa kaikki asemakaava-alueen rakennetut kiinteistöt maksavat ainoastaan hulevesimaksua.

Jyväskylän Energia Oy alensi jäteveden käyttömaksua 1.7.2017 alkaen. Osaltaan käyttömaksun alentamiseen vaikutti hulevesivastuun siirtyminen kaupungille.

Kiinteistön omistajille tiedotetaan keväällä 2018 aikana hulevesimaksun käyttöönotosta kiinteistökohtaisesti. Hulevesimaksulaskut lähtevät kiinteistöille syksyllä 2018.

Hulevesitaksa 2018

Hulevesimaksun suuruus (€/vuosi) määritellään kiinteistön käyttötarkoituksen ja pinta-alan perusteella seurvaavasti:

Hulevesimaksun suuruus

Vähennyskertoimet on esitetty seuraavassa taulukossa:

V5. Viranomainen voi tapauskohtaisesti perustellusta maankäytöllisestä syystä käyttää;

  • alempaa pinta-alaluokkaa ja/tai kerrointa maksun määräämisessä
  • K-kertoimen arvona 1 korissa 3 (omakotitonttiin rinnastettava tontti)

(1) rakentamaton pinta-ala. Rakentamaton tai rakennettu pinta, missä hulevesien imeytymistä tapahtuu esim. nurmi.

(2) rakennettu pinta-ala. Tiivis pinta, joka ehkäisee huleveden imeytymisen maaperään ja lisää pintavaluntaa esim. asfaltti, sora.

Vähennyskertoimet myönnetään toistaiseksi voimassaolevina. Olosuhteiden muuttuessa vähennyskertoimien sovellettavuus tarkastellaan uudestaan viran puolesta.

Päätökset Jyväskylän kaupungin hulevesimaksun määräytymisen perusteista ja hulevesimääräyksistä sekä Jyväskylän Energia Oy:n huleveden toiminta-alueiden muuttamisesta löytyvät tästä. (asiakohdat 301, 302, 303 ja 304)

Lisätietoja:

mika.koliseva[ at ]jkl.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta