Suoraan sisältöön

Hulevesien hallinnan taustaa

Kaupunkirakennelautakunta päätti hulevesien hallintaan liittyvistä asioista

Kaupunkirakennelautakunta päätti 12.12.2017 useista hulevesien hallintaan liittyvistä asioista. Lautakunta hyväksyi Jyväskylän kaupungin ja JE Hulevesi Oy:n välisen yhteistyösopimuksen hulevesien hallinnasta. Sopimuksen kohteena on Jyväskylän kaupungin asemakaavoitetulla alueella sijaitseva Jyväskylän Energia Oy:n omistama hulevesiviemäriverkosto. Sopimuksella sovitaan tämän verkoston toimimisesta osana kaupungin hulevesijärjestelmää. Lisäksi siinä sovitaan hulevesien hallintaa koskien sopijapuolten vastuista ja velvoitteista sekä järjestelyn kustannuksista.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi hulevesimaksun määräytymisen perusteet eli hulevesitaksan. Taksa tulee voimaan 1.1.2018. Lautakunta määräsi, että päätös on täytäntöön pantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta asian yleisen merkityksen ja hulevesimaksujen perimiseen liittyvien valmistelutehtävien käynnistämisen vuoksi.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Jyväskylän kaupungin hulevesimääräykset. Lautakunta määräsi, että hulevesimääräysten hyväksymistä koskeva päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kaupunkirakennelautakunta päätti kumota entisen Jyväskylän kaupungin alueella huleveden toiminta-alueen määrittävän lausekkeen ”Hulevesiviemärin toiminta-alueena ne kiinteistöt, joiden kohdalle on rakennettu hulevesien viemäröintiin tarkoitettu putkiviemäri” ja entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueelle laaditut huleveden toiminta-aluekartat. Lautakunta määräsi myös, että päätös on täytäntöönpantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta asian yleisen merkityksen ja Jyväskylän kaupungin hulevesien kokonaishallinnasta johtuvien tehtävien hoitamiseksi.

Kaupunkirakennelautakunnan päätökset perustuvat 1.9.2014 voimaan tulleeseen maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen, jolla kokonaisvastuu huleveden hallinnasta asemakaava-alueilla tuli kunnan lakisääteiseksi tehtäväksi.

Kokouksen esityslistaan pääsee tästä linkistä.

Lisätietoja kokouksessa käsitellyistä hulevesiasioista löytyy seuraavasti:


Hulevesien hallinnan uudistuksen vaiheita

Kaupunkirakennelautakunta käsitteli kokouksessaan tiistaina 3.10.2017 tärkeitä huleveteen liittyviä asioita, joita olivat:
- ehdotus hulevesimaksun määräytymisen perusteista (hulevesitaksa)
- ehdotus Jyväskylän kaupungin hulevesimääräyksiksi sekä
- ehdotus Jyväskylän Energia Oy:n vanhojen huleveden toiminta-alueiden muuttamisesta.

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa ehdotukset julkisesti nähtäville. Asianosaisilla/kuntalaisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta nähtävilläajan loppuun mennessä. Nähtävilläoloaika on 18.10.–17.11.2017. Kirjalliset muistutukset on toimitettava kirjaamoon osoitteella PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32, avoinna klo 8.00–15.00) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi.

Lisätietoja käsiteltävistä asioista löytyy seuraavasti:

Ehdotus hulevesimaksun määräytymisen perusteista (hulevesitaksa)
- Ehdotus Jyväskylän kaupungin hulevesimaksun määräytymisen perusteista http://www2.jkl.fi/kaavakartat/hulevedet/hulevesimaksu/perusteista.pdf
- Liite_1A_Jyvaskyla_etelä_vaikutusalue http://www2.jkl.fi/kaavakartat/hulevedet/hulevesimaksu/etela_vaikutusalue.pdf
- Liite_1B_Jyvaskyla_keskusta_vaikutusalue http://www2.jkl.fi/kaavakartat/hulevedet/hulevesimaksu/keskusta_vaikutusalue.pdf
- Liite_1C_Jyvaskyla_pohjoinen_vaikutusalue http://www2.jkl.fi/kaavakartat/hulevedet/hulevesimaksu/pohjoinen_vaikutusalue.pdf

Ehdotus Jyväskylän kaupungin hulevesimääräyksiksi
- Ehdotus Jyväskylän kaupungin hulevesimääräyksiksi http://www2.jkl.fi/kaavakartat/hulevedet/hulevesimaaraykset/hulevesimaarayksiksi.pdf
- Määräyskohtaiset perustelut http://www2.jkl.fi/kaavakartat/hulevedet/hulevesimaaraykset/perustelut.pdf

Ehdotus Jyväskylän Energia Oy:n huleveden toiminta-alueiden muuttamisesta
- Jyväskylän Energia Oy:n huleveden toiminta-alueiden muuttamiseen liittyvä aineisto on luettavissa kaupungin verkkosivuilla osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/vhltoimintaalueet.

Tiedot päivitetty 9.10.2017


Kunnallinen maksu tasapuolistaa hulevesien hallintakustannuksia

Lue juttu 17.5.2017 ilmestyneen Jyväskylä-lehden sivulta 5.


Kaupunginvaltuusto päätti uudesta järjestelmästä hulevesien hallinnan järjestämiseksi ja rahoittamiseksi

Kaupunginvaltuusto teki hulevesiasiassa kaupunkirakennelautakunnan ja kaupunginhallituksen esitysten mukaisen päätöksen 20.2.2017.

Kaupunginvaltuuston kokoksen esityslista ja pöytäkirja (hulevesiasia löytyy kohdasta 1)

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista ja pöytäkirja (hulevesiasia löytyy kohdasta 13)

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksen esityslista ja pöytäkirja (hulevesiasia löytyy kohdasta 3)

Hulevesien hallinnan järjestämistä ja rahoittamista koskevaa asiaa käsiteltiin kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 17.1.2017. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että 1.1.2018 alkaen Jyväskylän kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalue on asemakaava-alue. Jyväskylän kaupunki vastaa asemakaava-alueella hulevesien kokonaishallinnasta ja kaupunki ja Jyväskylän Energia Oy sopivat JE:n omistaman hulevesiviemäriverkoston käyttöoikeudesta. Lautakunta päätti esittää myös, että kaupunki ottaa käyttöön julkisoikeudellisen hulevesimaksun kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueella samasta ajankohdasta lukien.

Hulevedellä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta poisjohdettavaa sade- tai sulamisvettä. Hulevesiä johdetaan putkissa ja avo-ojissa ja hulevesiä voidaan myös viivyttää ja imeyttää. Muuttuneen lainsäädännön vuoksi kaupungin on tehtävä päätös lain mahdollistaman hulevesien hallinnan järjestämisestä sekä hulevesitaksan käyttöönottamisesta. Päätöksen hulevesien hallinnan järjestämisestä ja rahoittamisesta tekee kaupunginvaltuusto. Hulevesitaksan suuruudesta päättää erikseen kaupunkirakennelautakunta.

Lautakunnan esityksen toteutuessa vesihuoltolain mukaiset huleveden toiminta-alueet lakkautetaan. JE purkaa kaikki huleveden liittymäsopimukset ja lopettaa liittymismaksun sekä perusmaksun perimisen sen asiakkaina olleilta kiinteistöiltä. JE omistaa ja hoitaa hulevesiviemäriverkoston sekä investoi uuden hulevesiverkoston rakentamiseen. Kaupunki rahoittaa yleisillä alueilla kaiken hulevesiin liittyvän rakentamisen verovaroin ja asemakaava-alueella oleville kiinteistöille osoitetulla hulevesimaksulla ja määrittää kiinteistöille tarkoituksenmukaisimman hulevesien johtamistavan. Kaupunki määrittää hulevesimaksun suuruuden ja perii sitä asemakaava-alueen kiinteistöiltä sekä maksaa korvausta JE:lle hulevesiviemäriverkon käytöstä osana hulevesien kokonaishallintaa.


Mistä on kyse?

Lisätietoja asiasta:
- yleissuunnitteluinsinööri Mika Koliseva, p. 014 266 5117, mika.koliseva[at]jkl.fi
- vesihuollon johtava asiantuntija Markku Hantunen, Jyväskylän Energia Oy, p. 050 310 0140, markku.hantunen[at]jenergia.fi


Muuta asiaa hulevedestä

Hulevesitulvariskien alustava arviointi (pdf)

Hulevesiohjelma (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta