Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kaavoitus ja tontit » Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu » Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös

SUUNNITTELUTARVERATKAISU JA POIKKEAMISPÄÄTÖS

Suunnittelutarveratkaisu

Rakennettaessa haja-asutusalueelle eli asemakaava-alueen ulkopuolelle, tarvitaan yleensä erillinen suunnittelutarveratkaisu ennen rakennusluvan hakemista.

KARTTA suunnittelutarvealueista.

Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen edellyttää, että rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Suunnittelutarveratkaisua ei tarvita, kun kyse on talousrakennuksen rakentamisesta olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan liittyen tai kyse on olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamisesta tai vähäisestä laajentamisesta.

Poikkeamispäätös

Mikäli rakennushanke poikkeaa kaavasta, rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, rajoituksista tai kielloista kuten rakennuskiellosta tarvitaan ennen rakennuslupaa poikkeamispäätös. Myös rakentaminen ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa rakentamista ohjaavaa kaavaa.

Poikkeamiseen tulee aina olla erityinen syy.

Poikkeamispäätöksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei poikkeaminen tuota haittaa kaavoitukselle, kaavoituksen toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei myöskään saa vaikeuttaa luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista Poikkeaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Hakuohjeet

Suunnittelutarveratkaisu- tai poikkeamishakemuksen päättää toimenpiteen tai poikkeamisen laadusta riippuen joko viranhaltija tai kaupunkirakennelautakunta.

Suunnittelutarveratkaisua/ poikkeamispäätöstä haetaan hyvissä ajoin ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 2 - 3 kuukautta.

Rakennushanke voi edellyttää asemakaavan muutosta/ laatimista. Tästä syystä poikkeamisesta tai suunnittelutarveratkaisusta on hyvä keskustella ennen hakemuksen jättämistä lupavalmistelijoiden kanssa.

Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätös haetaan samalla Hakemus kuntiin suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamiselle -lomakkeella. Lomakkeita saa palvelupiste Hannikaisesta tai se voidaan tulostaa ao. linkistä. Hakemusasiakirjat voi jättää palvelupiste Hannikaiseen tai lähettää postitse osoitteella Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö, PL 233, 40101 Jyväskylä.

HAKEMUS

HAKUOHJEET (tarkemmat ohjeet, pdf)

HINNASTO
Poikkeamispäätöksiä ja suunnittelutarvepäätöksiä koskevat käsittelymaksut:

 • myönteinen päätös 520 €
 • kielteinen päätös 250 €
 • päätös, joka koskee vähäistä suurempaa poikkeamista asemakaavasta
  tai jonka valmistelu on ollut muuten tavanomaista laajempaa 2000 €
 • päätös, joka koskee merkittävää poikkeamista asemakaavasta 4000 €
 • kirjalliset, yksityisille tahoille annettavat lausunnot 219 €
 • kaupungin suorittamat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset naapurin kuulemiset 143 €/kuultava
 • mikäli hakemuksen vireilläolosta joudutaan kuuluttamaan sanomalehdissä,
  veloitetaan kuuluttamiskustannukset luvanhakijalta täysimääräisinä.
  Lisäksi peritään kuulutuksen laatimiskuluina 96 €


Lisätietoja:

Eila Viitala, maanmittausinsinööri, puh. 014 266 5086, eila.viitala[at]jkl.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta