Suoraan sisältöön

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN VIHERPOLITIIKKA

Jyväskylän kaupungin ensimmäinen viherpolitiikka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.5.2012. Viherpolitiikan raportti pdf:nä: Jyväskylän kaupungin viherpolitiikka (pdf, 6,3 M).

Viherpolitiikka on Jyväskylän kaupunkistrategiaa toteuttava ohjelma. Viherpolitiikka koskee Jyväskylän kaupungin viheralueita, ja siinä luodaan toimintalinjat eri vastuualueilla tapahtuvalle viheralueiden suunnittelulle, rakentamiselle ja ylläpidolle. Viherpolitiikalla luodaan kokonaiskuva Jyväskylän kaupunki- ja luontoympäristöstä, sen arvoista ja ominaispiirteistä sekä niiden kehittämisestä.

Viheralueita ovat mm. rakennetun ympäristön puistot ja lähivirkistysalueet, lähiliikunta-alueet ja muut ulkourheilualueet, julkisten rakennusten pihat, laajat luonnonmukaiset viheralueet metsineen ja vesistöineen, maaseutumaiset ympäristöt peltoineen ja niittyineen sekä luonnonsuojelualueet. Tärkeä elementti viheralueilla on niillä sijaitsevat eritasoiset virkistysreitit.

Viherpolitiikan laadinnassa on ollut keskeisenä näkökulmana tuoda viheralueita ja viherpalveluita esille kokonaisuutena ”ilman hallinnollisia rajoja”. Viheralueiden ja –palveluiden hallinnointi kaupungissa jakaantuu usealle eri vastuualueelle, ja viherpolitiikan toimenpiteillä halutaan sitouttaa eri tahot yhteisten periaatteiden pitkäjänteiseen toteuttamiseen. Samalla muodostetaan yhteinen käsitys viheralueiden kehittämisperiaatteista sekä ns. kärkihankkeista, joihin tulevina vuosina panostetaan.

Viherpolitiikan laadinnassa ja toteutuksessa keskeisenä tavoitteena on sekä kaupungin sisäisen yhteistyön että asukkaiden, yritysmaailman, kolmannen sektorin ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen. Viherasioista tiedottamista halutaan määrätietoisesti parantaa.

Sisältö ja laadinta

Viherpolitiikka muodostuu seitsemästä periaatteesta, joita toteuttaa joukko nimettyjä kärkihankkeita sekä toimenpiteitä. Lisäksi on määritelty kuusi läpikulkevaa teemaa (ns. HELYYT), joita toteuttavia toimenpiteitä nostetaan erityisesti esille kunkin periaatteen osalta.

Viherpolitiikan visioissa on kuvailtu kaupungin tahtotila pitkällä tähtäimellä. Esitetyt suunnitelma- ja ohjelmatyyppiset toimenpiteet on ajoitettu toteutettavaksi vuoteen 2017 mennessä, jolloin viherpolitiikka on seuraavan kerran tarkoitus päivittää. Konkreettisten kohteiden ja kärkihankkeiden toteutus voi ajoittua tätä pidemmälle ajanjaksolle.

Viherpolitiikan myötä on noussut esille erityisesti suurten ns. kehittämishankkeiden ohjelmoinnin tarve. Nämä hankkeet ovat luonteeltaan useita vastuualueita koskettavia ja vaativat toteutuakseen kaikkien osapuolien pitkäjänteisen sitoutumisen. Jatkossa onkin tarve yhä enemmän paneutua viherpalveluiden ohjelmointiin kokonaisuutena.

Jyväskylän kaupungin viherpolitiikan on laatinut työryhmä, jossa on ollut edustus kaupunkirakennepalveluista, Jyväskylän Tilapalvelusta, liikuntapalveluista, nuorisopalveluista, vanhuspalveluista, päivähoidosta, opetuspalveluista, innovaatiopalveluista sekä maaseutupalveluista.

Toteutus ja seuranta

Viherpolitiikassa on mukana 26 kärkihanketta ja 22 jatkuvaa toimenpidettä. Osa näistä on jo käynnissä, ja viherpolitiikan toteutumista seurataan aktiivisesti kaupungin viherryhmän toimesta.

Merkittävin jo parhaillaan käynnissä olevista kärkihankkeista on kaupungin lähiliikuntaohjelman laatiminen. Sitä tekee kaupungin toimeksiannosta Nuori Suomi ry. Kesän 2012 aikana laaditaan nykytilan selvityksiä, ja kehittämisperiaatteita aletaan muodostamaan syksyn aikana – tavoitteena on, että lähiliikuntaohjelma valmistuisi vuoden loppuun mennessä.

Jyväskylän asuntomessuihin liittyen on käynnissä ns. vihertehokkuus (green factor) –pilottiprojekti. Siitä löytyy enemmän tietoa asuntomessujen internet-sivuilta: www.jyvaskyla.fi/asuntomessut.

Ensimmäinen viherpolitiikan toimenpiteen mukainen alueellinen viherseminaari järjestettiin torstaina 1.11.2012. Viherseminaarissa olivat aiheina mm. asukkaiden osallistaminen ja yhteisöllisyys sekä lähiliikuntaohjelma. Lisätietoja seminaarista saa maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoskelta (yhteystiedot hieman alempana). Seminaarissa pidetyt esitykset löytyvät alta:

Viherpolitiikan esittely, Mervi Vallinkoski
Asukkaiden yhteisöllisyys ja osallistuminen, Laura Browne
Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry, Eero Kuusela
Nisulan asukasyhdistys ry, Markku Ikkala
Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä, Ari Karimäki
Jyväskylän lähiliikuntaohjelma, Reijo Ruokonen
Keski-Palokan koulun lähiliikuntakohde, Jon Salminen
Parkour ja yhteistyö kaupungin kanssa, Perttu Pihlaja

Vuoden 2013 Jyväskylän seudun viherseminaari järjestettiin torstaina 31.10.2013 Vaajakosken Liekkilässä. Seminaaripäivän teemat olivat Luonnon virkistyskäyttö sekä Kulttuuria puistossa. Seminaarissa pidetyt esitykset löytyvät alta:

Viherpolitiikan tilannekatsaus, Mervi Vallinkoski
Luonnon virkistyskäytön merkitys ihmisten hyvinvoinnille, Marjo Neuvonen
Esteetöntä ulkoilua ja retkeilyä, Erkki Tuovinen
Naissaari ennen ja nyt, Antti Kolu
Puistot kulttuuriympäristöinä, Maunu Häyrynen
Taidetta kaupunkiin, Meiju Niskala
Innostajana ympäristöluotsi, Seija Heinänen

Vuoden 2014 viherseminaari järjestettiin valtakunnallisena Asuntomessujen yhteydessä torstaina 7.8.2014. Seminaaripäivän teemoina olivat vihertehokkuus ja sisääntulomaisemat. Seminaarissa pidetyt esitykset löytyvät alta:

Vihertehokkuus - Jyväskylän pilottiprojekti, Mervi Vallinkoski
Vihertehokkuus - Asuntomessujen pilottikohde, Mari Kiili
Jyväskylän sisääntulomaisema - Suunnittelu ennen toteutusta, Seija Tiitinen-Salmela
Jyväskylän sisääntulomaisemat - projektiesittely, Marko Kemppainen
Luonnon- ja maisemanhoidon opas, Airi Matila

Kaupungin viherryhmä

Kaupungin yhteisiä viherasioita koordinoi kaupungin viherryhmä. Se kokoontuu säännöllisesti n. kerran kuussa. Viherpolitiikan toimenpiteiden seurannan lisäksi ryhmä käsittelee muitakin ajankohtaisia hankkeita sekä myös kuntalaisten ja muiden tahojen aloitteita, mikäli niitä on syytä yhteistyössä pohtia.

Kaupungin viherryhmään kuuluvat: maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski (pj), kaavasuunnittelija Paula Tuomi (sihteeri), kaupunginpuutarhuri Vesa Lehtinen, metsäpäällikkö Marko Kemppainen, ympäristönsuojelusuunnittelija Heikki Sihvonen, ulkoilualueiden esimies Kari Häkkinen, hyvinvointikoordinaattori Tytti Solankallio-Vahteri sekä kaupunkirakennelautakunnan jäsen Marja Kupari.


Lisätietoja viherpolitiikasta sekä viherryhmän toiminnasta antaa maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, puh. (014) 266 5060, sähköposti etunimi.sukunimi@jkl.fi.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta