Suoraan sisältöön

EHDOTUS 2

Yleiskaava-alue sisältää Jyväskylän kaupungin kokonaisuudessaan. Kaavan keskeisenä tavoitteena on ohjata alueen yhdyskuntarakennetta niin kaupungissa kuin maaseudulla. Yleiskaavalla ohjataan myös luonto- ja kulttuuriarvojen sekä pohjavesien ja maiseman suojelua.

Yleiskaavalla edistetään joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä sekä yhdyskuntarakennetta tiivistävää kestävän kehityksen mukaista rakentamista.

Yleiskaavaan on laadittu uusi oikeusvaikutteinen kartta 7/7 ”Lainvoimaisista maakuntakaavoista siirtyvät merkinnät ja määräykset”, jolla toistetaan ja selkeytetään aikaisemman kaavaehdotuksen maakuntakaavan osittaista voimaanjäämistä koskevia määräyksiä (kartassa 1/6 Yhdyskuntarakenteen ohjaus).

Kartta 7:llä olevat merkinnät ja määräykset koskevat maakuntakaavan erilaisia maa-ainesten otto- ja tuotantoalueita, suojeltavia kallio- ja harjualueita sekä ampumarata-alueita. Näiden lisäksi kartassa esitetään maakuntakaavan mukainen Jyväskylän läntisen ohitustien yhteystarvemerkintä.

Yleiskaavaehdotus koostuu seitsemästä oikeusvaikutteisesta kartasta: kartta 1. Yhdyskuntarakenteen ohjaus (pääkartta); kartta 2. Luontoarvojen verkottuminen; kartta 3. Maisema ja virkistys; kartta 4. Vesitalouden suojelu; kartta 5. Kulttuuriympäristön vaaliminen; kartta 6. Kestävä liikkuminen ja täydennysrakentaminen ja kartta 7. Lainvoimaisista maakuntakaavoista siirtyvät merkinnät ja määräykset

Yleiskaavaehdotuksen seitsemän karttaa ja kaavan oheisaineisto on julkisesti nähtävänä 20.5.-24.6. 2014.

AINEISTO

Yleiskaavakartat

Kartta 1 Yhdyskuntarakenteen ohjaus

Kartta 2 Luontoarvojen verkottuminen

Kartta 3 Maisema ja virkistys

Kartta 4 Vesitalouden suojelu

Kartta 5 Kulttuuriympäristön vaaliminen

Kartta 6 Täydennysrakentaminen ja kestävä liikkuminen

Kartta 7 Lainvoimaisista maakuntakaavoista siirtyvät merkinnät ja määräykset

Yleiskaavaselostus

Yleiskaavaselostus ehdotus 2

Selostuksen liitteet

1. Voimaan jäävät osayleiskaavat

2. Kaavavaranto suunnitteluvaiheen mukaan

3. Kaavakartta 2, kohdeluettelo

4. Teemakartta luontoarvojen verkottumisesta

5. Kaavakartta 3, kohdeluettelo

6. Päävirkistys- ja pyöräilyreitit

7. Kulttuuriympäristöselvitys

8. Suunnittelutarvealueet

Yleiskaavan ensimmäisen ehdotusvaiheen lausunnot pääsisällöittäin ja kaavoittajan vastineet niihin

Yleiskaavan ensimmäisen ehdotusvaiheen lyhennetyt muistutukset pääsisällöittäin ja kaavoittajan vastineet niihin

Yleiskaavan ensimmäisen ehdotusvaiheen lyhennetyt muistutukset yritykset ja yhteisöt

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta