Suoraan sisältöön

HYVÄKSYMISVAIHE

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan 4.9.2014 tarkistetussa muodossa kokouksessaan 10.11.2014. Valtuuston hyväksymispäätöksestä on jätetty yhdeksän valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus on antanut lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle yleiskaavaa koskevista valituksista 23.2.2015. Kaupunginhallitus päätti lausua saamaansa selvitykseen sekä valittajien muistutuksiin annettuihin kaavoittajan vastauksiin viitaten Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, että valitukset ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus on perusteettomina hylättävä. Lisäksi samassa kokouksessa kaupunginhallitus päätti määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla Jyväskylän kaupungin yleiskaavan tulemaan voimaan ennen kuin yleiskaava on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanomääräys koskee sitä yleiskaavan osaa joihin valitusten ei katsota kohdistuvan.

Muutoksenhaun kohteena ovat pääkartan 1/7 ruututekniikalla osoitetut virkistys- ja viheralueet kaavamääräyksineen ja pääkartan 1/7 muut päätöstekstissä esitetyt alueet kaavamerkintöineen ja määräyksineen sekä kaavakartan 2/7 luo-net-merkintä määräyksineen kiinteistön Maso RN:o 4:322 osalta.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on maanantaina 2.3.2015 antamallaan välipäätöksellä kieltänyt Jyväskylän kaupungin yleiskaavan täytäntöönpanon, kunnes kaavasta tehdyt valitukset on hallinto-oikeudessa ratkaistu tai hallinto-oikeus sitä ennen toisin määrää.

Yleiskaava-alue sisältää Jyväskylän kaupungin kokonaisuudessaan voimaan jääviä oasyleiskaava-alueita lukuun ottamatta. Yleisaavalla ohjataan yhdyskuntarakennetta niin kaupungissa kuin maaseudulla. Kaavalla ohjataan myös luonto- ja kulttuuriarvojen sekä pohjavesien ja maiseman suojelua. Kaavan tärkeitä lähtökohtia ovat myös joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn edistäminen sekä yhdyskuntarakennetta tiivistävä kestävän kehityksen mukainen täydennysrakentaminen.

Yleiskaavaehdotus koostuu seitsemästä oikeusvaikutteisesta kartasta: kartta 1. Yhdyskuntarakenteen ohjaus (pääkartta); kartta 2. Luontoarvojen verkottuminen; kartta 3. Maisema ja virkistys; kartta 4. Vesitalouden suojelu; kartta 5. Kulttuuriympäristön vaaliminen; kartta 6. Kestävä liikkuminen ja täydennysrakentaminen ja kartta 7. Lainvoimaisista maakuntakaavoista siirtyvät merkinnät ja määräykset.

Yleiskaavaan liittyy yleiskaavaselostus, jossa on esitetty mm. tärkeimmät kaavan lähtökohtiin ja tavoitteisiin liittyvät tiedot, kaavaratkaisujen perustelut, kaavamääräysten oikeusvaikutusten kuvaukset sekä kuvaus yleiskaavan vaikutuksista.

AINEISTO

Yleiskaavakartat

Kartta 1 Yhdyskuntarakenteen ohjaus

Kartta 2 Luontoarvojen verkottuminen

Kartta 3 Maisema ja virkistys

Kartta 4 Vesitalouden suojelu

Kartta 5 Kulttuuriympäristön vaaliminen

Kartta 6 Täydennysrakentaminen ja kestävä liikkuminen

Kartta 7 Lainvoimaisista maakuntakaavoista siirtyvät merkinnät ja määräykset

Yleiskaavaselostus

Yleiskaavaselostus hyväksymisvaihe

Selostuksen liitteet

1. Voimaan jäävät osayleiskaavat

2. Kaavavaranto suunnitteluvaiheen mukaan

3. Kaavakartta 2, kohdeluettelo

4. Teemakartta luontoarvojen verkottumisesta

5. Kaavakartta 3, kohdeluettelo

6. Päävirkistys- ja pyöräilyreitit

7. Kulttuuriympäristöselvitys

8. Suunnittelutarvealueet

Lausunnot, muistutukset ja vastineet

Yleiskaavaehdotus 2 lausunnot ja muistutukset pääsisällöittäin ja kaavoittajan vastineet niihin

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta