Suoraan sisältöön

RAAMIVAIHE

Raamivaiheen aikana tunnistetaan strategiset yhdyskuntarakenteen kehittämistavoitteet sekä kootaan nykyiset maankäytön suunnitelmat ja selvitykset.

Raamivaihe luo perustan yleiskaavan suunnittelulle ja vaihtoehtojen laadinnalle.

Suunnittelussa kaupunki on jaettu kolmeen kehään:

  • Olemassa olevan kaupunkirakenteen kehä eli OLLI
  • Laajenevan kaupunkirakenteen kehä eli LALLI
  • Maaseutuelinkeinojen kehä eli MASSU

AJANKOHTAISTA

Mitä yhdyskuntarakenteen eheyttäminen tarkoittaa? Kaavoitetaanko vesistöjen rannoille omarantaisia tontteja vai yhteisiä virkistysreittejä? Miten elinkeinojen maankäyttö kehittyy Jyväskylässä?

Jyväskylän kaupungin yleiskaavan laatiminen on alkanut niin sanotulla raamivaiheella, jossa osallisten arvioitavina on vaihtoehtoisia raamilauseita. Raamilauseiden avulla havainnollistetaan sitä, mistä asioista yleiskaavassa päätetään. Yleiskaavatyö jatkuu raamilauseista saadun palautteen jälkeen kaavakarttaluonnosten laatimiseen. Valmiin yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto vuonna 2013.

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja maankäytön perustaksi. Yleiskaavalla varaudutaan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehitykseen pitkällä aikajänteellä.

AINEISTO

Nähtävillä olevan aineiston avulla osallisille ja päätöksentekijöille havainnollistetaan niitä asioita, joista yleiskaavassa päätetään. Aineisto koostuu niin sanotusta ”raamikirjasta”, joka selostaa ja perustelee yleiskaavan tavoitteita. Tavoitteet tiivistyvät niin sanotuiksi ”raamilauseiksi”, jotka liittyvät Jyväskylän kaupungin maankäytön tulevaisuuden olennaisiin asioihin.

Raamilauseet, vaihtoehtoisia linjauksia tästä (pdf, 1.4 Mt)

Raamikirja tästä (pdf, 1.0 Mt)

Aineistoa havainnollistaa ”raamikartta”, joka ei ole varsinainen kaavakartta, vaan jonka avulla kuvataan yleiskaavan sisällön kannalta eri alueiden suunnitteluun ja niiden ominaisuuksiin liittyviä tärkeimpiä huomioita.

Raamikartalla on kuvattu keskustelun pohjaksi koko kaupungin alueen maankäytön rakenteellisia tekijöitä: olemassa oleva eli asemakaavoitettu kaupunkirakenne, potentiaaliset kaupunkirakenteen laajennusalueet, tieverkon kehittämiskohteet, maankäytön rakennemallin osoittamat joukkoliikenteen laatukäytävät, eriasteiset keskukset ja kaupan alueet, merkittävät virkistysalueet ja niin sanotut kylähelmet. Raamikartalla näytetään myös 2000-luvun aikana rakennettuja asuinrakennuksia sekä viemäriverkkoa, jotka kertovat erityisesti maaseutualueiden rakentamisen suuntautumisesta.

Raamikartta tästä (pdf, 1.3 Mt)

Tästä pääset tutustumaan jo valmistuneisiin selvityksiin.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta