Suoraan sisältöön

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Jyväskylän kaupungin yleiskaavan vaikutuksia on arvioitu useissa vaiheissa kaavaprosessin kuluessa. Monet suunnitteluratkaisut perustuvat ennen yleiskaavan vireille tuloa tehtyihin suunnitelmiin, joiden vaikutuksia on niin ikään arvioitu. Yksi merkittävimmistä yleiskaavaa ohjanneista suunnitelmista on rakennemalli 20X0, jossa päätettiin monista keskeisistä yhdyskuntarakenteellisista linjauksista. Rakennemallissa tutkitut vaihtoehdot loivat yhdessä maakuntakaavan kanssa vankan perustan vaihtoehdottoman kaavaluonnoksen valmistelulle, jolloin vaihtoehtoisia kokonaisratkaisuja tutkimista kaavan valmisteluvaiheessa ei nähty tarpeelliseksi.

Yleiskaavaa pohjustaneiden perusteellisten suunnitteluvaiheiden vuoksi kaavan vaikutuksia arvioitiin muodollisesti ja systemaattisesti vasta kaavaprosessin ehdotusvaiheessa luonnoksen oltua nähtävillä keväällä 2012. Valmisteluvaiheen vaikutusten arviointi oli luonteeltaan epämuodollista ja kaikkeen suunnittelutyöhön sisältyvää.

Kaavaluonnoksen arvioinnin keskeiset tavoitteet olivat vaikutustiedon tuottaminen, suunnitteluprosessin laadun kohentaminen ja säädösvelvoitteiden täyttäminen. Tavoitteena oli myös hyödyntää arviointiprosessi maankäyttö- ja rakennuslain velvoittaman vuorovaikutusmenettelyn ulkopuolisena osallistumisen, oppimisen ja yhteistyön tilaisuutena. Osallistumisella haluttiin lisätä arvioinnin edustuksellisuutta ja välittää tietoa keskeisille sidosryhmille. Menetelmällisenä tavoitteena oli kehittää arvioitavien asiakokonaisuuksien kesken yhdenmukainen, systemaattinen ja osallistuva arviointitapa, joka sopii erityisesti laajojen yleiskaavojen luonnosvaiheen arviointiin.

Luonnoksen vaikutuksia arvioitiin temaattisissa arviointityöpajoissa (20.6. – 19.12.2012) ja niitä seuranneissa kokoavissa arviointikeskusteluissa (18.1. ja 1.2.2013). Työpajoja järjestettiin kymmenestä aihepiiristä, jotka yhdessä kattavat kaavan ohjausvaikutusten laajan kentän. Pajoihin osallistuivat alueen keskeiset maankäytön suunnittelun sidosryhmät, asiantuntijat sekä yleis- ja asemakaavoittajat. Arvioitavat teemat jäsenneltiin soveltaen maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen yleiskaavan sisältövaatimuksia sekä kaavojen vaikutusten arvioinnista säädettyä. Teemat olivat: luonto, vesivarat ja ympäristöhäiriöt, liikenne, elinkeinoelämän toimintaedellytykset, virkistys, kulttuuriympäristöt ja maisema, sosiaalinen kestävyys, kuntatalous, yhdyskuntarakenne ja ilmasto. Työpajojen tulokset ja kaavan kehittämiseksi annetut ehdotukset esiteltiin yleiskaavoittajille ehdotusvaiheen suunnittelua pohjustaneissa kokoavissa keskusteluissa.

Arvioinnissa tuotettu vaikutustieto, uusi selvitys- ja tutkimustieto sekä luonnoksesta annetut mielipiteet tullaan sovittamaan yhteen kaavaehdotuksen valmistelussa vuoden 2013 aikana.

Yleiskaavaluonnoksen vaikutusten arviointia ja sen tuloksia on kuvattu arviointiraportissa, yleiskaavan selostuksessa ja tulosten tiivistelmässä (linkit):

- Yleiskaavan selostus (ehdotusvaiheen selostus valmistuu 2013 syksyllä)

- Arviointityöpajojen tuloskooste

- Jyväskylän kaupungin yleiskaavaluonnoksen vaikutusten arviointi - raportti

Aikaisempia yleiskaavan vaikutusten arviointiin liittyviä dokumentteja:

- Yleiskaavan vaikutusten arvioinnin ohjelmointi 7.10.2011

- Raamilauseiden vaihtoehtojen arvioinnin tiivistelmä 5.9.2011

- Rakennemalli 20X0:n vaikutusten arviointi - loppuraportti 7.2.2011 ja esittelyaineisto 4.2.2011

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta