Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2012 » Äijälänrannan asuntomessualueen kadut

Äijälänrannan asuntomessualueen katujen Äijäläntie, Rekoolikatu, Krookustie, Daaliatie, Freesiatie ja Ansaritie sekä Tahvosentien kevyen liikenteen väylän ja Rantaraitin katusuunnitelmat

Otsikossa mainitut kadut ja kevyen liikenteen väylät sijaitsevat Äijälässä Äijälänjoen ja Rauhanlahden välisellä Äijälänrannan alueella. Väylät muodostavat täysin uuden asuinalueen liikenneverkon, joka valmistuu pääosin vuoden 2014 kesällä Jyväskylässä pidettäville asuntomessuille.

Alueella on kaupunginvaltuuston 17.1.2011 hyväksymä asemakaava. Kaupunginhallitus on päättänyt MRL:n 201§ ja 202§ nojalla määrätä asemakaavan tulemaan voimaan ennen sen lainvoimaisuutta muilta kuin valituksen alaisilta osin. Toteutettavaksi suunnitellut kadut sijoittuvat kaupunginhallituksen voimaan määräämälle asemakaavan osalle.

Pääkatu: Äijälänrannantie

Alueen pääkatuna toimii Äijälänrannantie, jonka alkupiste on Tahvosentiellä. Katu on pituudeltaan n. 640 m päättyen Jyväsjärven rantaan Rauhanlahdessa. Asemakaavassa katualueen leveys on 16 m. Rakennettava katu käsittää kuusi metriä leveän reunakivin varustetun ajoradan sekä ajoradasta kolme metriä leveällä istutuskaistalla erotetun 3.50 m leveän kevyen liikenteen väylän.

Pääkadulle toteutetaan ajohidasteet korotettuina liittymäalueina Rekoolikadun sekä Krookus-, Daalia- ja Freesiateiden liittymien kohdalle. Kolmen jälkimmäisen kadun korotettujen liittymien alueet suunnitellaan toteutettavaksi nk. taideaihein pintakuvioimalla alueet. Liittymäalueiden pintarakenteiden kuviointeja korostetaan erikseen suunnitellulla valaistuksella.

Pääkadun pintakuivatus toteutetaan sadevesiviemäröinnin avulla. Vesien purku tapahtuu osaksi suoraan vesistöön, osa hulevesistä johdetaan alueen läpi avo-ojajärjestelyin asemakaavassa osoitettua hulevesiuomaa/tulvareittiä pitkin.

Alueen kaduille toteutetaan valaistus led-tekniikkaa hyväksikäyttäen. Tavoitteena on ottaa käyttöön valaisinkohtainen ohjaus, joka mahdollistaa energiatehokkaan käyttäjälähtöisen aluevalaistuksen. Äijälänranta on ensimmäinen kokonaan valkoisella valolla toteutettu asuinalue Jyväskylässä. Pääkadulla on erilliset valaisimet kadulle sekä kevyen liikenteen väylälle. Risteyksissä on erikoisvalaistusaiheet.

Asuntokadut: Rekoolikatu, Krookustie, Daaliatie, Freesiatie ja Ansaritie:

Pääkadusta erkanevia asuntokatuja ovat Rekoolikatu (pituus n 290 m), Krookustie (pituus n. 60 m), Daaliatie (pituus n. 60 m), Freesiatie (pituus n. 60 m) sekä Ansaritie (pituus n. 110 m). Asemakaavassa katualueiden leveydeksi on osoitettu 10,0 - 11,0 m.

Asuntokatujen ajoradat ovat leveydeltään viisi metriä. Rekoolikatu varustetaan ajoradan osalta molemmin puolin reunatuella. Krookustie, Daaliatie sekä Freesiatie varustetaan vain ajoradan toiselta reunaltaan reunatuella kadun avo-ojallisen kuivatusjärjestelmän vuoksi. Asuntokatuihin ei sisälly erillisiä kevyen liikenteen väyliä lukuun ottamatta Ansaritietä, jonka vasempaan laitaan toteutetaan ajoradan yhteyteen reunatuella erotettu kolme metriä leveä jalkakäytävä.

Rekoolikadun ja Ansaritien pintakuivatus toteutetaan sadevesiviemäröinnein, Krookustien, Daaliatien ja Freesiatien kuivatus toteutetaan avo-ojallisin painantein. Kaava-alueella pyritään muutoinkin hyödyntämään alueen hulevesien johtamisessa avo-ojallisia ratkaisuja.

Asuntokatujen valaistus toteutetaan myös valaisinkohtaisesti ohjattavalla led-tekniikalla.

Jyväskylän Energia Oy toteuttaa osaltaan alueen kunnallistekniikkaan sisältyvät työt varusteineen ja laitteineen mukaan lukien alueen kaukolämpöverkon toteuttamisen.

Tahvosentien kevyen liikenteen väylä:

Uudelle asuntoalueelle johtavan Tahvosentien varteen toteutetaan ajoradan yhteyteen reunakivellä ajoradasta erotettu kolme metriä leveä jalkakäytävä n. 200 m matkalla. Jalkakäytävä muodostaa turvallisen yhteyden Viherlandian edustalla sijaitseville paikallisliikenteen linja-autopysäkeille.

Tahvosentien ajoradan rakenne uusitaan kyseiseltä jaksolta tarvittavilta osin sekä päällystetään uudelleen. Tahvosentien valaistus uusitaan kadun kunnostustyön yhteydessä. Äijälänrannatien risteysalueelle toteutetaan suojatiejärjestelyt Kuokkalantien ali rakennettavan alikulkukäytävän kohdalle.

Rantaraitti:

Äijälänrannan asuntoalueen itäreunaan sijoittuu osa Jyväsjärveä kiertävästä rantaraitista. Alueen katuverkon rakentamisen yhteydessä toteutetaan asemakaava-alueen sisällä uutta raitin osuutta n. 470 m matkalla ( plv. 200 - 670 ). Raitti kunnostetaan kokonaisuudessaan Tahvosentien ja nk. Rauhanlahden tuhkatäyttömäen välisellä alueella istutuksineen ja varusteineen (mm. penkit/roska-astiat).

Rantaraitti risteää alueen pääkadun Äijärannatien suunnitelman paalulla 230. Risteyskohtaan suunnitellaan toteutettavaksi kadun ylittävä kevyen liikenteen silta. Siltatyypiksi on valittu puurakenteinen kaarisilta, joka soveltuu hyvin rakenteensa ja materiaalinsa puolesta alueen puurakennusteemaan. Sillan valaistus toteutetaan rakenteisiin upotetulla led-tekniikalla. Raitin valaistus toteutetaan perinteisellä oranssilla puupylväällä ja mahdollisesti led-tekniikalla.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varauduttu kohteen kunnallistekniikan toteuttamisen aloittamiseen kesällä 2012. Kohteen katuyhteydet valmistuvat asuntomessutapahtumaan 2014 mennessä.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 13.3. - 27.3.2012.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen puh. (014) 266 7594

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Yleiskartta (pdf)

Asemapiirros (pdf)

Asemapiirros 2 (pdf)

Äijälänrannantie pituusleikkaus (pdf)

Tahvosentie jkpp (pdf)

Tahvosentie pituusleikkaus (pdf)

Rekoolikatu pituusleikkaus (pdf)

Krookus-, Daalia-, ja Freesiatie pituusleikkaus (pdf)

Ansaritie pituusleikkaus (pdf)

Rantaraitti asemapiirros (pdf)

Rantaraitti pituusleikkaus (pdf)

Äijälänranta ylikulkukäytävä vaihtoehto1 (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta