Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2014 » Harjukatu-Väinönkatu-Sepänkatu risteysalue

Harjukatu-Väinönkatu-Sepänkatu risteysalueen katusuunnitelman muutos sekä pyöräkaistajärjestelyt

Katusuunnitelmassa esitetään Harjukadun-Väinönkadun-Sepänkadun risteysalueen muutossuunnitelma sekä muita risteysalueen ympäristöön suunniteltuja katujärjestelyjä. Risteysalueen muutokset ovat tarpeellisia As Oy Harjunportin sekä As Oy Väinönkatu 15 valmistumisen johdosta. Risteysalueen muutoksen lisäksi järjestellään uudelleen suunnittelualueella jalankulkua ja pyöräilyä sekä kadunvarsipysäköintiä.

Katusuunnitelma

Katusuunnitelman muutokset kohdistuvat ensisijaisesti katujen risteysalueelle sekä Harjukadun ja Väinönkadun torin puoleisille sivustoille Harjunportin kiinteistön ympärillä. Harjunportin rakennuksen kulmaus ulottuu aikaisempaa syvemmälle katujen liittymäalueella, jonka vuoksi rakennuksen puoleinen kadun reunakivilinja sekä liittymän sisäkaarre linjataan uuteen paikkaan. Katujen risteysalue muotoillaan kokonaisuudessaan tiiviimmäksi ja risteysalue rakennetaan korotettuna alueena.

Risteysalueelle rakennetaan kaksi keskikorokkeellista suojatietä. Väinönkadulla risteysalueen ulkopuolelle rakennetaan yksi uusi keskisaarekkeellinen suojatie Sammonkadun liittymän tuntumaan. Sepänkadun puolella kavennetaan nykyistä pitkää keskisaareketta koko pituudeltaan lisätilan saamiseksi ajokaistoille. Rakenteelliset ratkaisut rauhoittavat ajoneuvoliikenteen nopeuksia risteysalueella sekä parantavat jalankulkijoiden turvallisuutta katujen ylityskohdissa.

Sepänkadulle on tehty kuntalaisaloite Sepänaukion oppilaitoksen toimesta suojatien lisäämiseksi nykyisten linja-autopysäkkien väliin. Suojatielisäyksen perusteluna esitetään sen tarjoamaa turvallisempaa kadun ylityskohtaa sekä pysäkin vaihtomatkan lyhenemistä. Tässä suunnitelmassa on tutkittu suojatiejärjestelyn toteuttamisedellytyksiä kyseessä olevaan kohtaan. Järjestely on mahdollista toteuttaa, kun Harjun puolella siirretään kadun reunatukilinjaa 80 metrin matkalla leventäen ajorataa 0 - 1.5 metriin.

Pysäköinti

Harjukadun puolella muutetaan nykyistä kadunvarsipysäköintiä Lyseokadun ja Väinönkadun välisellä osuudella siten, että pysäköinti tapahtuu jatkossa ajoradan varressa pituussuuntaisesti jonopysäköintinä. Pysäköintiruutuja on 13 kpl ja ne sijoitetaan matalan yliajettavan reunatukilinjan taakse ajoradan reunaan vastaavalla tavalla kuin Yliopistonkadulla torin kohdalla. Jonopysäköinnin väliin jätetään yksi 20 metrin pituinen huoltoajoneuvoille tarkoitettu pysäköintiruutu Harjunportin kiinteistöjen jätehuollon käyttöön, jolloin lastauksen voi suorittaa turvallisesti ajoradan sivustalla.

Väinönkadulle torin puoleisella sivustalle sijoitetaan 9 kpl jonopysäköintiin tarkoitettuja autopaikkoja sekä kadun vastakkaiselle puolelle sijoitetaan 3 autopaikkaa kadun reunaan vastaavalla tavalla kuin Harjukadun puolella.

Pysäköinti kuuluu molempien katujen osalta 1 vyöhykkeen maksulliseen alueeseen.

Jalankulku- ja pyöräilyjärjestelyt

Katusuunnitelmassa esitetään Harjukadun, Väinönkadun sekä Sepänkadun katuosuuksilla polkupyöräilyn sijoittamista katujen ajoradoille merkittäville pyöräilykaistoille, jolloin suunnittelualueen jalkakäytävät jäävät yksinomaan jalankulkijoiden käyttöön. Järjestely perustuu yleiskaavan pyöräilyn tavoiteverkon periaatteisiin, joilla tavoitellaan muun muassa pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamista pyöräilyn pääreittien suunnissa luomalla sujuvia reittijärjestelyjä. Jalankulun ja pyöräilyn erottelu on suositeltavaa keskustojen jalankulkuväylillä, sillä erottelu vähentää jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden välisiä konflikteja. Pyöräkaistajärjestelyjen suunnittelussa on tehty yhteistyötä mm. Jyväskylän pyöräilyseuran kanssa.

Väinönkatu sekä Sepänkatu:

Katuosuuksilla pyöräillään tällä hetkellä osaksi ajoradalla sekä osaksi yhdistetyillä jalankulku- ja pyöräteillä. Suunnitelmassa esitetään, että pyöräily sijoitetaan ajoradoille erikseen merkittäville pyöräkaistoille, jolloin liikennöinti on samansuuntaista autoliikenteen kanssa. Pyöräkaistat merkitään ajorataan 1.50 m leveillä värillisillä kaistamerkinnöillä ja tunnuksilla. Uudella järjestelyllä syntyy yhtenäiset pyöräreitit Yliopistonkadulta lähtien Harjukadun ja Väinönkadun päistä Sepänkadun päähän saakka.

Harjukatu:

Tällä hetkellä jalankulku on osoitettu Harjukadulla kadun molemmille puolille jalkakäytäville ja pyöräily pelkästään Harjun puoleiselle jalkakäytävälle jalankulun sekaan. Tässä suunnitelmassa pyöräily osoitetaan sijoittuvaksi koko välillä ajoradalle. Varsinainen pyöräilykaista merkitään 1. vaiheessa ajorataan kadun päästä päähän vain torin puoleiselle sivustalle. Vastakkaisella puolella Harjun kupeessa pyöräillään ajoradan reunassa, pyöräkaistamerkintä lisätään ainoastaan kadun molempiin päihin ohjaamaan pyöräilyä Yliopistonkadun ja Väinönkadun päissä risteysalueilla oikeille reiteille.

Pyöräkaistajärjestelyjen periaate on esitetty kohteen yleiskartassa ja tarkempi mitoitus kohteen katusuunnitelmissa.

Nopeusrajoitus

Harjukadulle, Väinönkadulle sekä Sepänkadulle asetetaan 30 km/h nopeusrajoitus, jolla helpotetaan autoliikenteen sopeuttamista uusien pyöräkaistajärjestelyjen käyttöönotossa. Alhaisempi nopeustaso lisää liikenneturvallisuutta.

Kunnallistekniikka

Suunnittelualueen hulevedet johdetaan nykyiseen hulevesiverkostoon. Tämä suunnitelmaan ei sisällä laajemmin vesihuoltoverkoston saneeraustöitä kuin Harjukadun puolella nykyisen hulevesiviemärin sekä tarkastuskaivojen muutokset tarvittavilta osin reunatukilinjamuutosten kohdilta.

Jyväskylän Energia Oy toteuttaa osaltaan alueen kunnallistekniikkaan sisältyvät uusimistyöt varusteineen ja laitteineen. Katualueella sijaitsee vanhoja vesi- ja viemärilinjastoja, joita saneerataan liittymäalueen kohdalla. Linjastojen saneeraus suoritetaan muun muassa sujutusmetelmällä, jolloin katualuetta ei tarvitse kaivaa koko matkalta auki, vaan kaivukohteet ovat pistemäisiä.

Katuvihreä

Harjukadun eikä Sepänkadun puolelle tehdä muutoksia kadunvarren istutuksiin. Väinönkadun puolelle suunnitelmassa esitetään risteysalueen kulmauksiin matalakasvuisia pensasistutuksia.

Pintamateriaalit

Ajoratojen pintamateriaali on asfaltti. Asfalttia käytetään myös jalkakäytävien puolella jalankulkukaistoilla sekä pysäköintiruutujen kohdilla. Pysäköintiruutujen sekä istutusalueiden erottelu jalankulkukaistoista tehdään betonisidekiviraidoilla sekä luonnonkivestä lohkotuilla noppakivillä. Katujen reunatukilinjat samoin kuin suojatiesaarekkeiden reunatuet ovat luonnonkiveä. Pyöräkaistat voidaan toteuttaa 1. vaiheessa värillisellä maalauksella jo alkukesästä 2014 ja kohteen valmistuttua värillisellä kestomerkintämassalla.

Valaistus

Kadun katuvalaistukseen ei tehdä muutoksia.

Kohteen rakentamiseen on varauduttu vuoden 2014 liikenne- ja viheralueet yksikön investointiohjelmassa. Kohteen aloitus on ajoitettu elokuulle 2014.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 13.05. – 27.05.2014.

Lisätiedot rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen, puh (014) 266 7594

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus Harjukatu (pdf)

Asemapiirustus Sepänkatu ja Väinönkatu (pdf)

Asemapiirustus Sepänkatu (pdf)

Pituusleikkaus Sepänkatu ja Väinönkatu (pdf)

Pituusleikkaus Harjukatu (pdf)

Pyöräkaistat (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta