Suoraan sisältöön

Kalliokujan katusuunnitelma

Kalliokuja sijaitsee Säynätsalossa Parviaisentien varressa. Katu on asemakaavan mukainen noin 110 metriä pitkä asuntokatu. Katu on nykyisin sorapintainen avo-ojallinen väylä, jonka päässä on kääntöpaikka.

Katusuunnitelma

Kalliokujan alkupiste sijaitsee Parviaisentien varressa, josta alkaen katu saneerataan koko matkalta kääntöpaikalle saakka.

Kadun ajorata toteutetaan 5 metriä leveänä, ajorata kestopäällystetään sekä varustetaan alkuosaltaan 12 cm korkealla reunakivilinjalla hulevesien ohjaamisen varmistamiseksi. Kadun loppuosa varustetaan 6 cm korkeilla yliajettavilla reunakivilinjoilla lukuisten lähekkäin sijaitsevien tonttien ajoliittymien vuoksi. Kadun pituuskaltevuus vaihtelee 0,9 – 4,5 % välillä. Kadulla on aluenopeusrajoituksen mukaisesti 40 km/h rajoitus.

Kadun päätyosan kääntöpaikka on mitoitettu ja muotoiltu käyttäen jäteauton kääntösädettä. Kääntöpaikan alueelle asetetaan pysäköintikielto.

Kadulla ei ole erillistä kevyen liikenteen väylää, vaan kevyen liikenteen kulku osoitetaan tapahtuvaksi ajoradalla.

Kadun pintakuivatus toteutetaan rakentamalla koko kadun matkalle uusi sadevesiviemäri, sillä nykyisin hulevedet ohjautuvat osin hallitsemattomasti kadun sivuojiin sekä tonttiliittymiin, osin myös tonteille. Koska lähialueella ei ole sadevesiviemäröinnin runkolinjastoja, rakennetaan hulevesien purkulinjaa myös Parviaisentien ajoradan yhteyteen kevyen liikenteen väylän puolelle noin 80 metriä siten, että Kalliokujan hulevedet voidaan ohjata kootusti Parviaisentien ajoradan ja kevyen liikenteen väylän väliseen ojapainanteeseen. Hulevedet ohjautuvat edelleen painannetta pitkin saneerauskohteen alapuolisiin kuivatusjärjestelmiin.

Kadun reuna-alueet nurmetetaan, kadun varteen ei esitetä istutettavaksi muuta kasvillisuutta.

Kadulle rakennetaan uusi katuvalaistus.

Jyväskylän Energia Oy toteuttaa osaltaan alueen hulevesien johtamiseen sisältyvät työt varusteineen ja laitteineen. Jokaisen katuun rajautuvan kiinteistön rajalle rakennetaan hulevesille liitospiste. Kohteessa ei ole muutoin tarvetta uusia tai rakentaa jätevesi- tai kaukolämpölinjoja.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varauduttu kohteen kunnallistekniikan toteuttamisen aloittamiseen kesällä 2013. Kohteen rakennuskustannusten on arvioitu olevan runsaat 190 000 euroa.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 7.5. – 21.5.2013..

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen, puh. (014) 266 7594

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Hulevesilinja (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta