Suoraan sisältöön

Mannisenmäen kaava-alueen katujen Mannisenmäentie, Mannisenrinne, Sekametsä ja Tiilitehtaantie sekä kevyen liikenteen väylän välillä Mannisenmäentie Saarijärventie katusuunnitelmat

Mannisenmäen kaava-alue sijaitsee noin neljän kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta Mannilan kaupunginosassa. Suunnittelualue rajautuu Saarijärventiehen, Palokan keskukseen, Tuomiojärveen ja Mannilan asuinalueeseen. Alueelle on kaavoitettu kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitalotontteja. Asemakaava on saanut lainvoiman 7.6.2013.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Tiilitehtaantiellä on pääosin kaksikymmentä metriä, kadun alkuosalla katualueen leveys on kaksikymmentäyhdeksän ja puoli metriä. Mannisenmäentien ja Mannisenrinteen katualueen leveys on kuusitoista metriä ja Sekametsän neljätoista metriä.

Alueen kokoojaväylänä toimivan Tiilitehtaantien päällystetty ajoradan leveys on kuusi ja puoli metriä, korotetun kevyen liikenteen väylän leveys on kolme ja puoli metriä. Mannisenmäentien ja Mannisenrinteen ajoradan päällystetty leveys on viisi ja puoli metriä, molemmissa kolme ja puoli metriä leveä korotettu kevyen liikenteen väylä. Sekametsän ajoradan päällystetty leveys on viisi metriä. Mannisenmäentien ja Saarijärventien välisen kevyen liikenteen väylän leveys on kolme metriä.

Tiilitehtaantielle on suunniteltu korotettu risteys Mannisenmäentien kohdalle. Mannisenmäentien sivukatujen risteykset ovat myös korotettuja. Sekametsä-kadulle on suunniteltu kaksi hidastetta. Asemakaavan toteutuessa kokonaisuudessaan Tiilitehtaantie otetaan joukkoliikenteen käyttöön, minkä vuoksi Tiilitehtaantielle varaudutaan rakentamaan linja-autopysäkit.

Katusuunnitelmassa esitetään pysäköintipaikkoja Mannisenrinteelle (erillinen LP-alue), Tiilitehtaantielle ja Sekametsä-kadulle.

Katujen pintakuivatus hoidetaan pääosin avo-ojilla. Asemakaavaan on hu-1 –merkinnällä osoitettu viheralueita, joiden kautta kortteli- ja katualueiden hulevesiä viivytetään ja johdetaan maastoon. Hu-1 –alueilla tehdään tarvittaessa maaston muotoilua ja täydennysistutuksia metsäpuiden taimilla.

Kadut valaistaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Tiilitehtaantien alkuosalla kadun ja liikekiinteistön väliseen luiskaan tehdään tarvittaessa täydennysistutuksia (puut/pensaat). Kaduille asetetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus. Tiilitehtaantielle ja Sekametsä-kadulle asetetaan aluepysäköintikielto.

Ensimmäisessä toteutusvaiheessa vuosina 2013-2014 rakennetaan Tiilitehtaantietä 350 metriä ja Sekametsä kokonaisuudessaan. Jyväskylän Energia rakentaa samassa yhteydessä alueen vesihuolto- ja kaukolämpöverkostoa.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2013 on varattu 240 000 euron ja vuoden 2014 alustavassa investointiohjelmassa 650 000 euron määräraha Mannisenmäen katujen rakentamiseksi. Lisäksi tulevat saneerattavien vesihuolto- ja kaukolämpölinjojen toteuttamiskustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 24.9.–8.10.2013.

Nähtävilläoloaikana suunnitelmasta jätettiin yksi muistutus. Muistutuksessa on esitetty muutoksia kevyen liikenteen järjestelyihin. Muistutuksen mukaan ongelmakohteita ovat pyöräteiden ja katujen ylityskohdat.

Muistuksen perusteella tehtiin mm. seuraavat muutokset:

  • Saarijärventien suuntaisen kevyen liikenteen väylän katujen ylityskohtien linjausta siirretään lähemmäksi ajorataa, jolloin sivusiirtymä pienenee. Suojateiden Saarijärventien ajoradan puoleiseen reunaan tehdään hidasteluiska hidastamaan kääntyvän ajoneuvon nopeutta. Tiilitehtaantien ja Mannisenmäentien sekä Mannisenmäentien ja Mannisenrinteen risteyksien kevyen liikenteen linjauksia on myös tarkistettu.
  • Sekametsän risteyksessä oleva väylä merkitään jalkakäytäväksi. Jalkakäytävää jatketaan Tiilitehtaantien pohjoispäässä olevalle linja-autopysäkille asti. Tiilitehtaantien kevyen liikenteen väylän reunaan tehdään asfalttiviiste Sekametsän kohdalle pyöräilijöitä varten.
  • Mannisenrinteen kevyen liikenteen väylän ylityskohtaan asetetaan väistämisvelvollisuus kadun suuntaiselle liikenteelle. Kärkikolmion kanssa samaan varteen asennetaan lisäkilpi ”Kaksisuuntainen pyörätie” varoittamaan risteävistä pyöräilijöistä. Mannisenrinteen suuntaan kääntymistä helpotetaan loiventamalla kevyen liikenteen väylän liittymäkaaria.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Muutettu asemapiirustus (pdf)

Mannisenmäentie pituusleikkaus (pdf)

Mannisenrinne pituusleikkaus (pdf)

Sekametsä pituusleikkaus (pdf)

Tiilitehtaantie pituusleikkaus (pdf)

Jk-pp-tie pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta