Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2013 » mt 16686 klv Haukkalan paikallistie Laajavuorentie

Maantien 16686 (Haukkalan paikallistie, Laajavuorentie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välillä Spa Hotel Laajavuori - Mutkapohja

Mt 16686, Laajavuorentie, on Jyväskylän kaupungin alueella sijaitseva Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hallinnoima maantie, joka alkaa Vesangantien risteyksestä ja jatkuu Ruokkeentielle. Kaavallisesti Laajavuorentie on asemakaavan mukaista katualuetta Syväojan kohdalle saakka. Syväojan ja Ruokkeentien välinen noin 330 metriä pitkä osuus on asemakaavassa liikennealuetta. Laajavuorentien noin 2 km pitkä jalankulku- ja pyörätie on suunniteltu yhteistyössä Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Hotellin ja Syväojan välisestä osuudesta on laadittu tämä katusuunnitelman muutos. Syväojan ja Ruokkeentien välisestä osuudesta on laadittu tiesuunnitelma.

Laajavuorentien keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 5 600 ajon./vrk, josta raskaan liikenteen osuus on noin 2 %. Laajavuorentien alueella on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana (2008-2012) yhteensä 7 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, joista kaksi on johtanut henkilön loukkaantumiseen. Suurimmat ongelmat suunnitteluosuudella ovat ajoradalta puuttuvat pientareet ja jalankulku- ja pyörätien puuttuminen. Kävely ja pyöräily ajoradalla on vaarallista, josta myös asukkaat ovat ilmaisseet huolensa. Rakennettava kävely- ja pyörätie parantaa omin voimin liikkumisen turvallisuutta ja turvaa samalla kulun linja-autopysäkeille.

Laajavuorentielle esitetään rakennettavaksi pääosin ajoradasta erotettuna yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Rakennettava väylä alkaa nykyisen väylän päästä Spa Hotel Laajavuoren kohdalta ja kulkee Laajavuorentien itäpuolella kunnes se liittyy olemassa olevaan Liitokujaan noin paalulla 1860. Nykyinen jalankulku- ja pyörätie Liitokujan ja Ruokkeentien välillä levennetään samassa yhteydessä. Syväojan kohdalta alkaen jalankulku- ja pyörätie rakennetaan korotettuna, jotta puron uomaa ei tarvitse siirtää.

Lisäksi tullaan rakentamaan kulku linja-autopysäkille, joka sijaitsee Laajavuorentien päässä. Jalankulku- ja pyörätien korkeusasema myötäilee Laajavuorentien tasausta ja väylän leveys on 4,5/4 m. Lisäksi rakennettavan linja-autopysäkille vievän kulun leveys on 3,5/3 m. Laajavuorentiellä, katusuunnittelualueella sijaitsee kolme alikulkukäytävää ja yksi vesistön ylittäväksi silta, joita kaikkia tullaan leventämään kevyen liikenteen väylän takia.

Syväoja on Myllyjärvestä Tuomiojärveen laskeva puro. Syväojan läheisyydessä on aikaisemmin havaittu pesivän kirjojokikorennon. Kirjojokikorento kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV a lajeihin, joiden suojelusta on säädetty luonnonsuojelulain 49 §:ssä. Luontodirektiivin mukaan kirjojokikorennon lisääntymisalueiden heikentäminen on kielletty.

Kesällä 2013 tehdyssä kirjojokikorentoselvityksessä on tarkasteltu kevyen liikenteen väylän rakentamisen vaikutuksia kirjojokikorennon esiintymiseen ja elinoloihin Syväojan alueella. Selvityksen mukaan on epätodennäköistä, että jalankulku- ja pyörätien rakentaminen heikentäisi merkittävästi Syväojan arvoa kirjokikorennon lisääntymisalueena, sillä kirjokikorennot eivät sijaitse rakennettavalla alueella vaan Syväojan yläjuoksulla.

Suunnitelmaluonnoksia on esitelty yleisötilaisuudessa 5.3.2013 Haukkarannan koululla. Paikalla oli noin 15 suunnitelmasta kiinnostunutta henkilöä, jotka olivat tyytyväisiä hankkeen edistymisestä.

Katualueelle rakennettavan jalankulku- japyörätien arvioidut kokonaiskustannukset ovat 676 000 € ja tiesuunnitelmaosuuden kustannukset noin 92 500 €. Kustannukset esitetään jaettavaksi puoliksi (50%/50%) Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Jyväskylän kaupungin kesken. Hankkeen toteuttamisaikataulusta ei vielä ole tietoa.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 1.-15.10.2013.

Lisätiedot: liikenneinsinööri Timo Vuoriainen, puh. 014 2665 144

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Katusuunnitelma, liikenteenohjaussuunnitelma plv 0-400 (pdf)

Katusuunnitelma, liikenteenohjaussuunnitelma plv 400-800 (pdf)

Katusuunnitelma, liikenteenohjaussuunnitelma plv 800-1200 (pdf)

Katusuunnitelma, liikenteenohjaussuunnitelma plv 1200-1708 (pdf)

Pituusleikkaus, poikkileikkaus plv 0-700 (pdf)

Pituusleikkaus, poikkileikkaus plv 700-1400 (pdf)

Pituusleikkaus, poikkileikkaus plv 1400-1708 (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta