Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2015 » Nenäinniemi (Uimarannan-, Rannan-, Näsiän- ja Kullerontie)

Nenäinniemen alueen katujen Uimarannan-, Rannan-, Näsiän- ja Kullerontie katusuunnitelmien muutos

Suunnittelualue sijaitsee Nenäinniemen kaupunginosassa noin kolmen kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta etelään. Alue rajautuu pohjoisessa Pohjantiehen, idässä ja etelässä Pohjanlahteen sekä lännessä Sippulantiehen. Suunnittelualueen kaavat ovat valmistuneet paloissa vuosien 1983 - 2010 välisenä aikana.

Katujen kerros- ja pintarakenteet uusitaan. Nykyiset kadut sijaitsevat paikoitellen asemakaavan mukaisen katualueen reunassa. Katujen linjausta muutetaan siten, että kadun molemmille puolille saadaan lumitilaa. Katualueelta poistetaan puita, pensaita ja mahdollisia muita rakenteita katurakenteen toteuttamisen vaatimalta leveydeltä.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Uimarannantiellä on 8,10 - 10,30 metriä, Rannantiellä 9,50-10,00 metriä, Kullerontiellä 9,00 m ja Näsiäntiellä 10,00 metriä. Ajoradan leveys Uimarannantien paaluvälillä 0 -265, Rannantiellä ja Näsiäntiellä on 5,5/5,0 m. Uimarannantie paaluvälillä 265 - 295 ja Näsiäntiellä ajoradan leveys on 5,0/4,5 m. Uimarannantien päässä plv 295-320 oleva yhteys saneerataan kevyen liikenteen väyläksi, jonka leveys on 3,5/3,0 m.

Katujen pintakuivatus hoidetaan pääosin sivuojin. Rannantielle rakennetaan hulevesiviemäri n. 140 m matkalle. Hulevedet johdetaan viheralueille, joista ne valuvat ojia pitkin Pohjanlahteen. Katujen valaistusta ei uusita. Katujen reuna-alueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2015 on varattu 300 000 euron määräraha katujen saneeraamiseksi. Hanke on aikataulutettu elo-lokakuulle.

Suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus pidettiin Tikan koululla 9.4.2015.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 14.-28.4.2015.

Muistutukset

Nähtävilläoloaikana suunnitelmasta on jätetty kaksi muistutusta.

Muistutuksissa esitetään Uimarannantien pysäköintialueen laajentamista ja Rannantien päässä olevan pienvenesataman pysäköintialueen kunnostamista sekä Rannantien rauhoittamista töyssyillä.

Lisäksi muistutuksista pyydetään tarkistamaan Uimarannantien ojan syvyys ja kadun kallistussuuntaa paaluvälillä 0 - 110 osalta sekä tarkastamaan Uimarannantie kuivatus ennen uimarantaa, jotta rankkasateet eivät huuhdo hiekkaa rannalta Päijänteeseen.

Vastine muistutuksiin

Rannantien päässä oleva pienvenesatama sijaitsee kaavan mukaisessa puistossa, jonne ei voida osoittaa pysäköintiä. Pienvenesataman lähipysäköinti nykyiseltä paikalta poistetaan ja pysäköinti tulee jatkossa hoitaa Uimarannantien pysäköintialueella. Uimarannantien pysäköintialue on muotoiltu uudelleen ja sen pysäköintipaikkamäärä on kasvatettu 24:ään. Rannantien liikennemäärä vähenee pysäköintialueen siirtämisen jälkeen. Rannantielle ei rakenneta töyssyjä.

Uimarannantien ojien syvyys määräytyy liittymärumpujen mukaisesti. Ojan syvyyden ollessa 0,5 m, tonttiliittymään voidaan asentaa rumpu, jonka päälle jää riittävästi peittosyvyyttä. Tällä varmistetaan rumpujen pysyminen kunnossa ja kuivatuksen toimiminen suunnitellusti. Uimarannantien kaltevuus on valittu kallistumaan länteen, koska maanpinta laskee itää kohden. Idän puoleisten rivitalotonttien pihojen tasaus on kadun tasausta alempana. Kuivattamalla katu länteen, estetään katuvesien valuminen tonteille, sillä katualue ei mahdollista itäpuolelle vastapenkereen rakentamista, mikä olisi edellytyksenä ojan sijoittamiselle idän puolelle.

Uimarannantien kuivatusta ennen rantaa on tarkasteltu ja katuvesien valuminen uimarannalle on estetty hv-viemärillä, joka on lisätty suunnitelmaan nähtävillä olon jälkeen.

lisätiedot: suunnitteluinsinööri Antti Levänen, puh. (014) 266 0554

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Ajantasa-asemakaava (pdf)

Uimarannantie, pituusleikkaus ja poikkileikkaus (pdf)

Uimarannan-, Näsiän- ja Kullerontien asemapiirustus (pdf)

Uimarannan-, Näsiän- ja Kullerontien muutettu asemapiirustus (pdf)

Rannantie, pituusleikkaus ja poikkileikkaus (pdf)

Rannantie, asemapiirustus (pdf)

Rannantie, muutettu asemapiirustus (pdf)

Näsiäntie, Kullerontie pituusleikkaus ja poikkileikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta