Suoraan sisältöön

Rantapukkalantien katusuunnitelma

Rantapukkalantie sijaitsee Korpilahdella Ikolanmäen alueella noin kilometrin päässä Korpilahden keskustasta itään. Katu on nykyisin vaatimaton sorapintainen ajoyhteys, joka erkanee Ikolanmäen läpi kulkevasta Ainolantiestä ja jatkuu Kirkkoselän ranta-alueelle Saukonsaaren kohdalle vene- ja uimapaikalle saakka. Rantapukkalantieltä on yhteys myös Kalevankujalle sekä Kalevantielle, joita pitkin on edelleen ajoyhteys takaisin Ainolantielle saakka.

Katusuunnitelma

Rantapukkalantien katusuunnitelman laatimisen lähtökohta on kaupunginvaltuuston 31.8.2015 hyväksymä asemakaava. Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt Jyväskylän kaupungin aloitteesta ja on kuulunut kaupungin kaavoitusohjelmaan 2013-2015. Tarkoituksena on ollut uudistaa alueen vanhentunut kaava sekä mahdollistaa samalla alueen täydennysrakentaminen, joten asemakaavakadun varressa sijaitsevan vanhan asutuksen lomaan on sijoitettu myös uusia rakennuspaikkoja.

Tässä katusuunnitelmassa esitetään Rantapukkalantie rakennettavaksi kokonaan uutena katuna välillä Ainolantie – Kalevantie noin 500 metrin matkalla. Uusi katu sijoittuu pääosin vanhan ajoradan päälle. Kadun ajoradan leveys on 5,4 metriä, josta asfaltilla päällystettävän ajokaistan leveys on 5,0 metriä. Kadun pituuskaltevuus vaihtelee 1,1 – 11,5 % välillä.

Kadulle asetetaan 30 km/h nopeusrajoitus. Kadun varteen ei sijoiteta erillisiä pysäköintipaikkoja. Kadun puoliväliin suunnitelman paalulle 190 rakennetaan ajorataa kaventava ajohidaste, joka sijoittuu katualueen puolelle työntyvän vanhan ulkorakennuksen kohdalle. Ulkorakennuksen nurkan jäämisestä katualueelle on sovittu kaavan laatimisen yhteydessä. Kavennuksella suojataan rakennuksen nurkkausta ja kadun sivuoja mahtuu myös paremmin kyseessä olevaan kohtaan. Kavennus keskellä asuntokadun pitkää suoraa tukee samalla kadulle asetettavaa nopeusrajoitusta.

Hulevesijärjestelyt

Katualue kuivatetaan ohjaamalla hulevedet kadun sivuojiin, joista vedet johdetaan edelleen alueen ulkopuolella laskuojia pitkin aina Päijänteeseen saakka. Alueelle ei rakenneta erillisiä hulevesiviemäreitä.

Jyväskylän Energia Oy uudistaa kunnallistekniikan verkostoa rakentamalla kadulle uutta jätevesi- ja vesijohtoverkostoa sekä korjaa vanhaa jätevesiviemäriverkostoa niistä kohdista, joissa on ilmennyt toimivuusongelmia.

Katuvihreä

Katualueella ajoradan vierialueet nurmetetaan, katualueelle ei istuteta runkopuita eikä pensaita.

Katuvalaistus

Kadulle rakennetaan kokonaan uusi katuvalaistus.

Rantapukkalantien rakentamiseen on varauduttu kunnallistekniikan investointiohjelmassa 0,450 Me suuruisella määrärahalla. Muutostyöt on suunniteltu toteutettavaksi kesän 2016 aikana.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 1.3. – 15.3.2016. Nähtävilläolon jälkeen suunnitelmaan on tehty tonttiliittymätarkennuksia.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen puh. (014) 266 7594

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Muutettu asemapiirustus (pdf)

Pituus- ja tyyppileikkaus (pdf)

Muutettu pituus- ja tyyppileikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta