Suoraan sisältöön

Rusokinkadun katusuunnitelman muutos

Rusokinkatu sijaitsee Tourulassa Kankaan alueen kupeessa. Katu on normaali yksiajoratainen katu Tourulantien ja Ailakinkadun välissä. Rusokinkadun saneeraus sisältyy Kankaan alueen uusien katujärjestelyjen yhteydessä tehtäviin katumuutoksiin sekä uusien katuyhteyksien
rakentamiseen.

Katusuunnitelma

Rusokinkadun alkupään nykyisen osan muutoksen lähtökohtana on voimassa oleva asemakaava sekä Kankaan alueen uudet katuyhteydet, jotka rakentuvat suoraan vanhan osan jatkoksi. Tässä katusuunnitelman muutoksessa on katu esitetty saneerattavaksi kokonaisuudessaan myös pinnoitteiltaan, koska koko kadun katurakenne joudutaan kaivamaan auki liittyen Kankaan alueen 1. vaiheen kunnallistekniikan rakentamiseen.

Suunnitelmassa esitetään jäsenneltäväksi nykyistä katutilaa uudelleen siten, että ajoradan yhteyteen rakennetaan linja-autopysäkit. Linja-autopysäkit palvelevat jatkossa Kankaan alueen pääkatujen toteutumisen jälkeen alueen läpi johdettavaa linja-autoreittiä. Katujaksolle ei sijoiteta kadunvarsipysäköintiä.

Kadun yhteydessä olevat jalkakäytävät jäsennellään uudelleen siten, että molemmille puolilla katua erotellaan pyöräily ja jalankulku omille kaistoilleen. Kaistat erotellaan toisistaan materiaalimerkinnöin. Uudet järjestelyt liittyvät Kankaan alueen katusuunnitelmissa
esitettäviksi tuleviin jalankulun ja pyöräilyn järjestelyihin.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys ei muutu. Uusittava ajorata on seitsemän metriä leveä asfalttipäällysteinen väylä, joka erotetaan jalkakäytävistä graniittisilla reunatuilla. Kevyelle liikenteelle varataan tilaa molemmin puolin ajorataa noin 2,50-3,80 metriä, joka jakaantuu 1,25 - 2,50 metrin levyisiin jalankulkutiloihin sekä 1,00-1,50 metrin levyisiin pyöräkaistoihin. Ajoradan ja jalkakäytävien väliin jää noin 0, 75-3,50 metrin levyinen välikaista.

Katujakso kuuluu taajamarajoituksen 50 km/h piiriin.

Hulevesijärjestelyt

Kadun ajoradan kuivatuksessa hyödynnetään olemassa olevaa hulevesiverkostoa. Kohteeseen sisältyy Jyväskylän Energia Oy:n putkisto- sekä kaapelointitöitä.

Katuvihreä

Kadun nykyiset puuistutukset poistetaan. Suunnitelmassa esitettyjen uusien katujärjestelyjen tilantarpeen vuoksi katujaksolle ei istuteta uusia puita poistettavien puiden tilalle. Ajoradan ja jalkakäytävän välikaistat pinnoitetaan betonisilla sidekiveyksillä.

Katuvalaistus

Katujakson valaistus uusitaan.

Kohteen muutokset sisältyvät vuoden 2015 investointiohjelmaan Kankaan alueen katujen osalta. Muutostyöt on suunniteltu toteutettavaksi kevään ja alkukesän 2015 aikana.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 12.5.-26.5.2015.

lisätiedot: rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen, puh. (014) 266 7594

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta