Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2015 » Ruskokinkatu ja Paperitehtaankatu

Rusokinkadun ja Paperitehtaankadun katusuunnitelmat

Rusokinkatu ja Paperitehtaankatu sijaitsevat Tourulassa Kankaan vanhan paperitehtaan alueella. Uudet katuyhteydet toimivat Kankaan alueen pääsisäänkäyntinä alueen ensimmäisessä rakentamisvaiheessa.

Rusokinkadun uusi osa (plv. 210 – 375)

Rusokinkadun uusi osa rakentuu vanhan katuosan jatkeeksi Ailakinkadusta alkaen. Katu ja sen jatkeena oleva Paperitehtaan katu sijoittuvat voimassa olevan uuden Piippurannan asemakaavan katualueelle. Asemakaava on saanut lainvoiman 15.5.2015.

Katusuunnitelmaan sisältyy suunnitteluvaiheessa olevan pyöräilyn ja jalankulun laatukäytävän ”baanan” risteysalue. Baanan ja kadun risteämiskohtaan rakennetaan pyöräilyn ja jalankulun kiertoliittymä, josta muodostetaan samalla rakenteellisesti alueen sisääntulon porttikohta.

Asemakaavassa Rusokinkadun katualue on noin 23 metriä leveä. Suunnitelmassa kadun ajorata on 7,0 metriä ja kadun molemmilla sivustoilla on kulkutilaa jalankulkuun ja pyöräilyyn 4,25 metriä. Kulkutilasta erotetaan jalankulku ja pyöräily omille kaistoilleen siten, että jalankulkutila on 2,50 metriä ja pyöräkaistat ovat 1,75 metriä. Kaistojen väliin rakennetaan 0,30 metriä leveä betonisidekiviraita erottamaan tilat toisistaan. Ajoradan ja jalkakäytävän välissä on 1,50 metriä erottelukaista, joka pinnoitetaan betonisidekiveyksillä. Välikaistalle sijoitetaan myös kadun valaisimet. Kadun ajoradat asfaltoidaan, kadun reunatukimateriaali on luonnonkivi. Kadun pituuskaltevuus on 5%.

Kadun ja baanan risteysalue toteutetaan korotettuna liittymäalueena. Pyöräily- ja jalankulku ovat omilla kaistoillaan siten, että kaistat erotetaan tosistaan materiaaliraidoituksin sekä korostamalla pyöräkaistojen ajokaistoja punaisella värityksellä. Koska risteysjärjestely on uudentyyppinen ja edellyttää käyttäjiltä tarkkaavaisuutta, sijoitetaan baanalle kiertoympyrän tulosuuntiin erilliset ajo-opasteet. Baanan suunnassa kulkevalla kevyellä liikenteellä on etuajo-oikeus katuun nähden, jolloin Rusokinkadun suunnassa liikkuvan liikenne on väistämisvelvollinen baanaan nähden. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan baanaa kaupungin keskustan suuntaan Ailakinkadun mutkan kohdalle, johon rakennetaan yhteys kadun ja baanan välille.

Baanan ja Rusokinkadun risteyskohdan keskiosalle on mahdollista sijoittaa esimerkiksi ympäristötaidetta tai muita rakennelmia tai istutuksia korostamaan sisääntulon porttikohtaa. Risteyskohdan tarkempi viimeistely määritetään parhaillaan laadittavana olevassa Kankaan alueen taiteen yleissuunnitelmassa.

Paperitehtaankatu

Asemakaavan katualueen leveys on 15 metriä. Kadun ajorata on leveydeltään 6,0 metriä. Kadun toisella sivustalla on 2,50 leveä jalkakäytävä, joka osoitetaan pelkästään jalankulun käyttöön. Samalle sivustalle katua rakennetaan pysäköintitalo. Kadun toisella sivustalla on 3,50 metriä leveä jalankulun ja pyöräilyn yhdistävä jalkakäytävä. Ajoradan ja kevyen liikenteen kulkutilan väliin jää 3,00 metriä leveä välikaista, jolle voidaan sijoittaa matalaa kasvillisuutta sekä katuvalaisimet. Kadun ajorata asfaltoidaan, kadun reunatukimateriaali on luonnonkivi. Kadun pituuskaltevuus vaihtelee 0,8 – 3,5 % välillä.

Paperitehtaankadun hidaskatujakso:

Paperitehtaankadun loppuosa (plv 133 – 213) rakennetaan pihakaduksi. Asemakaavassa kyseessä olevalle katujaksolle on merkitty kaavamääräys hk (hidaskatu), jonka mukaan katualueella tulee asettaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkuminen etusijalle autoliikenteeseen nähden.

Pihakatu pinnoitetaan kauttaaltaan muista kaduista poiketen betoni- ja/tai luonnonkivipinnoitteilla. Tälle osuudelle voidaan sijoittaa pihakadulle soveltuvaa katukalustusta sekä muita pintarakenteita. Tarkempi pintajärjestelyjen suunnittelu tehdään siinä vaiheessa, kun kadun molemmille sivustoille rakentuvien kiinteistöjen suunnitelmat tarkentuvat. Hidaskatujakson kautta sallitaan myös huoltoliikenteen ajo Piippurannan aukiolle ja sitä ympäröiviin rakennuksiin sekä jätevedenpumppaamolle.

Rusokinkadun uudelle osalla sekä Paperitehtaankadulle asetetaan 30 km/h nopeusrajoitus Ailakinkadusta lähtien. Paperitehtaankadun loppuosalla pihakatujaksolla on 20 km/h nopeusrajoitus.

Hulevesijärjestelyt:

Katujen kuivatus järjestetään johtamalla vedet hulevesiviemäreihin. Hulevesiä johdetaan vanhaan kanavaan, joka toimii osin vesien virtaamaa viivyttävänä ja osin suodattavana rakenteena ennen Tourujokea. Kaduilla käytetään hulevesikaivotyyppeinä kadun reunatukilinjoihin asennettavia kitakaivoja, jolloin ajoratojen puolelle ei sijoiteta kaivojen kansistoja.

Jyväskylän Energia Oy:n toteuttaa samassa yhteydessä alueen kunnallistekniikkaan sisältyvät putkisto- sekä kaapelointityönsä sekä rakentaa alueen jätevesipumppaamon Kankaan piippurantaan. Katujen rakentamisen yhteydessä rakennetaan myös alueen viesti- ja tietoliikenneyhteydet sekä suojaputket ja laitekaivot alueen kuituverkkoyhteyksien toteuttamista varten.

Katuvihreä:

Käytettävissä olevat katualueet hyödynnetään lähes kauttaaltaan kulkuväylien käyttöön. Rusokinkadun varteen ei mahdu rungollisia puuistutuksia, koska välikaistat ovat liian kapeita suurikokoisille istutuksille, mutta välikaistoille on mahdollista sijoittaa esim. maanpeitekasveja tai matalaa pensasistutusta.

Paperitehtaan kadun varteen ei myöskään ole mahdollista istuttaa rungollisia puita kapeahkon välikaistan vuoksi. Välikaistan alle sijoittuu myös kaapelireittejä sekä kaukolämpö/kaukokylmäputkistojen tilavaraus. Välikaista nurmetetaan ja välikaistalle voidaan sijoittaa matalia pensasistutuksia. Asemakaavassa velvoitetaan sijoittamaan istutuksia kadun toiselle sivustalle kadun varteen rakennettavan pysäköintitalon tontille. Muutoin kapeiden välikaistojen pinnoitteena käytetään betonisidekiveyksiä.

Katujen valaistus:

Valaistuksessa noudatetaan suunnittelualueelle laadittua valaistuksen yleissuunnitelmaa, jonka periaatteiden mukaisesti suunnitellaan kaduille sekä kevyen liikenteen baanalle valaistus. Baanan ja Rusokinkadun risteämiskohdan valaistukseen kiinnitetään erityisesti huomiota. Paperitehtaankadun loppuosalle sijoittuvan pihakadun valaistusratkaisut tarkentuvat katua ympäröivien rakennusten suunnitteluratkaisujen edetessä.

Kohteiden toteutuksen aloitus sisältyy vuoden 2015 investointiohjelmaan Kankaan alueen osalta. Katujen rakentamisen aloituksen on suunniteltu ajoittuvan syksylle 2015.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 2.6. – 16.6.2015.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen, puh. (014) 266 7594

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Kaavaote (pdf)

Paperitehtaankatu asemapiirustus (pdf)

Paperitehtaankatu pituusleikkaus (pdf)

Rusokinkatu baana asemapiirustus (pdf)

Ruskokinkatu baana pituusleikkaus plv 210-375 (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta