Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2016 » Sepänkadun-Rajakadun risteysalue sekä Yrjönkatu

Sepänkadun-Rajakadun risteysalueen sekä Yrjönkadun katusuunnitelma

Sepänkadun - Rajakadun risteysalueen sekä Yrjönkadun katujärjestelyjen muutos on jatkoa vuonna 2015 toteutetulle Väinönkatu - Harjukatu - Sepänkatu -katusaneerauskokonaisuudelle. Vuoden 2015 puolella rakennettu katuosuus ulottuu Yliopistonkadusta lähtien Sepänkadulle Jyväskylän aikuisopiston (JAO) kohdalle. Tässä katusuunnitelmassa esitetään uusia katujärjestelyjä JAO:n kohdalta lähtien noin sata metriä Rajakadun liittymän yli Viitaniemen puolelle sekä Yrjönkadun liittymän siirto asemakaavan mukaiselle paikalleen. Suunnitelmassa esitetään myös uudistuksia suunnittelualueen jalankulku- ja pyöräilyreitteihin sekä joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyihin.

Katusuunnitelma

Katusuunnitelman muutokset kohdistuvat ensisijaisesti Sepänkadun ja Rajakadun risteysalueelle sekä Yrjönkadun kohdalle. Sepänkadun puolelle tehdään muutoksia liikennevaloliittymän kaistajärjestelyihin, joilla parannetaan ajoneuvoliikenteen sujuvuutta vilkkaasti liikennöidyssä risteyksessä. Rajakadulla risteysalueen muutokset ulottuvat aina Pitkäkadun liittymään saakka, johon rakennetaan Rajakadulta vasemmalle Pitkäkadulle kääntyville ajoneuvoille erillinen kääntymiskaista. Suurin muutos risteysalueella on uuden alikulkukäytävän rakentaminen Sepänkadun ali, jolloin voidaan poistaa nykyinen ajoradan yli tasossa johtava suojatie. Muutos parantaa jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta liikennevalo-ohjatussa liittymässä. Ajokaistamuutosten lisäksi linjataan uudestaan myös kevyen liikenteen väyliä tarvittavissa kohdissa.

Rajakadun-Sepänkadun risteysalueen liikennevalojärjestelmän valo-ohjauslaitteet uusitaan kokonaisuudessaan sekä samalla uusitaan liikenteenohjausta muun muassa liikennemerkkien, opasteiden ja ajoratamaalausten osalta uusien kaistajärjestelyjen edellyttämässä laajuudessa.

Katujen tasaukset säilyvät lähes nykyisellään, joskin Sepänkadun ali rakennettavan uuden alikulkukäytävän kohdalla joudutaan ajoradan tasausta nostamaan nykyisestä enimmillään noin 1 metrin. Sepänkadun pituuskaltevuus liittymäalueella vaihtelee muutoksen jälkeen 1.0 – 3.0 % välillä. Alikulkukäytävän alikulkukorkeus on alimmillaan sama kuin vanhan Rajakadun ali johtavan alikulkukäytävän eli 3,0 metriä, jolloin väylän kunnossapito voidaan hoitaa koneellisesti.

Pysäköinti

Sepänkadun varteen ei sijoitu kadunvarsipysäköintiä muutoin kuin Viitaniemen puolelle, jossa säilytetään nykyisinkin kadun varressa sijaitsevat asiakaspaikat. Yrjönkadun ja Sepänkadun kulmaukseen, jossa tälläkin hetkellä on pysäköintipaikkoja, sijoitetaan pieni reunakiveyksin sekä istutuksin muusta ympäristöstä erotettu 20 autopaikan pysäköintialue. Pysäköintialueen läpi johtaa ajoyhteys kortteliin 38 (AKS). Pysäköintialue sijoittuu voimassa olevan asemakaavan katualueelle.

Jalankulku- ja pyöräilyjärjestelyt

Rajakadun liittymäalueelle rakennetaan uusi Sepänkadun ali johtava alikulkukäytävä nykyisen ajoradan ylittävän suojatien kohdalle. Alikulkukäytävä tarjoaa turvallisen ja sujuvan kulkuyhteyden Sepänkadun ali, jolloin ajoradan päällä sijaitseva suojatie voidaan poistaa.

Väinönkadulle toteutettujen pyöräkaistojen aloitus- sekä lopetuskohdat rakennetaan Sepänkadulla Yrjönkadun välittömään läheisyyteen. Pyöräkaistoja ei johdeta Rajakadun liittymään saakka, vaan pyöräilijät ohjataan ennen liikennevalo-ohjattua risteysaluetta ympäristön jalankulun- ja pyöräilyn yhdistäville väylille, koska liittymäalueella ei ole tilaa erillisille uusille pyöräkaistajärjestelyille eikä uusille jalkakäytäville. Jalankulun ja pyöräilyn pääreitti Rajakadun toiselle puolelle on edelleen kadun ali johtava nykyinen alikulkukäytävä.

Sepänkadulle rakennetaan Yrjönkadun liittymän kohdalle uudet ajoradan poikki johtavat keskikorokkeelliset suojatiet. Jyväskylän aikuisopiston puolella on erittäin vilkkaasti liikennöity kapea jalkakäytävä, joka on muutettu 4,3 metrin levyiseksi jalkakäytäväksi. Leveämmästä kulkutilasta voidaan erotella esimerkiksi ajokaistamaalauksilla omat kaistat jalankululle sekä pyöräilylle. Kulkumuotojen erottelu omille kaistoilleen on tarpeellista erityisesti ammattiopiston päädyn kohdalla, jossa liikkuu paljon oppilaitoksen opiskelijoita sekä ohi kulkevaa muuta jalankulku- ja pyöräliikennettä, lisäksi reitti on pääsuunta Rajakadun alittavaan alikulkuun.

Nopeusrajoitus

Sepänkadulle on asetettu jo aiemmin 30 km/h nopeusrajoitus, joka säilyy ennallaan. Nopeustasolla on helpotettu autoliikenteen sopeuttamista uusien pyöräkaistajärjestelyjen käyttöönotossa, alhaisempi nopeustaso lisää myös liikenneturvallisuutta. Rajakadulla säilyy edelleen aluerajoituksen mukainen 40 km/h nopeusrajoitus.

Kunnallistekniikka

Tähän suunnitelmaan sisältyy vesihuoltoverkoston uusimista Rajakadun-Sepänkadun risteysalueen kohdalla, jossa Jyväskylän Energia Oy siirtää pois muun muassa uuden alikulkukäytävän alta alueen läpi johtavan runkovesilinjan. Suunnittelualueen hulevedet johdetaan pääosin nykyiseen hulevesiverkostoon, jota täydennetään tarvittavin osin uusilla putkihaaroituksilla. Yrjönkadun LP-alueen alle rakennetaan noin 100 m3 suuruinen hulevesien viivytysallas/rakenne, jolla tasataan alueen hulevesien virtaamahuippuja ja hidastetaan alueen alapuolisten hulevesilinjojen tulvimista. Vesien hallitulla viivytyksellä pyritään siirtämään alueen alapuolella sijaitsevan hulevesiviemärin saneeraustarvetta.

Katuvihreä

Sepänkadun, Yrjönkadun liittymän sekä Rajakadun-Sepänkadun risteysalueen ympäristössä tehdään muutoksia katualueiden katuvihreään niiltä osin kuin katumuutokset edellyttävät. Erityisesti Yrjönkadun kupeeseen rakennettavan pysäköintialueen ympäristöä uudistetaan viihtyisämmäksi. Sepänkadun varressa Jyväskylän ammattiopiston pysäköintialueen reuna-alue viimeistellään myös kadunvarsi-istutusten osalta. Rajakadun-Sepänkadun risteysalueen viherympäristöön tehdään katumuutoksista aiheutuvat istutusten muutokset sekä uudistaminen.

Pintamateriaalit

Ajoratojen pintamateriaali on asfaltti. Asfalttia käytetään myös jalkakäytävillä sekä pysäköintiruutujen kohdilla. Katujen reunatukilinjat samoin kuin suojatiesaarekkeiden reunatuet ovat luonnonkiveä. Pyöräkaistat merkitään erikseen läpivärjätyllä punaisella asfaltilla, joka kestää kulutusta erittäin hyvin verrattuna punaiseen ajoratamaaliin, jonka uusiminen on tehtävä vuosittain.

Valaistus

Sepänkadun valaistus uusitaan, samoin Rajakadun-Sepänkadun risteysalueen valaistus sekä Yrjönkadun valaistus katumuutoksen kattamalta alueelta.

Lähes kaikki muutostoimenpiteet voidaan toteuttaa pääosin nykyisten ajoratojen päällä, joskin paikoin katurakenteita levitetään katujen reuna- ja piennaralueille. Suunnitelmassa esitetyt muutokset voidaan toteuttaa ilman asemakaavamuutoksia.

Kohteen rakentamiseen on varauduttu vuoden 2016 liikenne- ja viheralueet yksikön hyväksytyssä investointiohjelmassa. Katujen rakentaminen alkaa kesäkaudelle 2016 ja rakentaminen sekä osa viimeistelytöistä jatkuu myös vuoden 2017 puolella.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 1.3. – 15.3.2016.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen, puh. (014) 266 7594

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Nisulankatu-Rajakatu pituusleikkaus (pdf)

Sepänkatu pituusleikkaus (pdf)

Yrjönkatu pituusleikkaus (pdf)

Liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta