Suoraan sisältöön

Talvilahdentien katu- ja vesihuoltosuunnitelma

Talvilahdentie sijaitsee Korpilahdella. Katu on nykyisin Päijänteentiestä erkanevana sorapintainen sivuojin varustettu väylä, joka on rakennettu vain osalle matkaa voimassa olevan asemakaavan katualueella. Katualueen loppuosalla on käynnistymässä pientalojen rakentaminen, jonka johdosta kadun alkuosan saneeraus ja loppuosan uudisrakentaminen on tullut ajankohtaiseksi.

Katusuunnitelma

Talvilahdentien alkuosa saneerataan noin 80 metrin matkalla pintakerrokseltaan aiemmin rakennetulla osuudella. Kadun loppuosa rakennetaan kokonaan uuteen paikkaan voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Kadun kokonaispituus on noin 215 m ja se päällystetään asfaltilla koko pituudeltaan.

Katusuunnitelmaa on tarkennettu nähtävillä olon aikana laaditussa rakennussuunnitelmassa siten, että Talvilahdentien ajorata rakennetaan kestopäällysteen osalta 4,5 metrin levyisenä, jolloin kadun vanhan alkuosan saneerauksen määrä pienenee. Kapeampi katurakenne mahtuu jo aiemmin rakennetulle osuudelle paremmin eikä kavennuksen johdosta katua tarvitse pohjata reunaosiltaan erikseen.

Kadun pituuskaltevuus vaihtelee 0,8 – 7,0 % välillä. Ajoradan sivukaltevuus on 3,0 %, joka rakennetaan yksipuoleisesti sivukaltevana. Katualueen kuivatus toteutetaan avo-ojallisena ratkaisuna, joten kadun yhteyteen ei rakenneta erillistä hulevesiputkistoa lukuun ottamatta kiinteistöjen ajoliittymien rumpuputkia.

Kadun päätyosan kääntöpaikka on muotoiltu asemakaavan tilan sallimassa laajuudessa siten, että se mahdollistaa mm. aurauskaluston kääntämisen kadun päässä sekä osittain katualueelta aurattavan lumen sijoittamisen kääntöpaikan sivustalle. Kadun kääntöpaikan ulkoreunaan rakennetaan kadun kaivu- ja pohjausmassoista muotoiltava tukipenger, joka vahvistaa kääntöpaikan reuna-aluetta läheistä järven lahdelman kosteikkoaluetta vasten.

Kadulla ei ole erillistä kevyen liikenteen väylää, vaan kevyen liikenteen kulku tapahtuu ajoradalla.

Kadun vierialueet nurmetetaan, eikä katualueelle istuteta erikseen muunlaista kasvillisuutta.

Kadulle rakennetaan uusi katuvalaistus.

Jyväskylän Energia Oy rakentaa osaltaan katualueen kunnallistekniikkaan sisältyvät työt varusteineen ja laitteineen. Kadun alkuosalla on aiemmin toteutetut vesijohto sekä jätevesiviemäri, jotka jatketaan katualueen loppuosalle. Uusille katuun rajautuville kiinteistöille rakennetaan jätevesiviemäri- sekä talousvesiliitospisteet. Kohteessa ei ole tarvetta rakentaa kaukolämpölinjoja.

Kadun rakennuskustannusten on arvioitu olevan kokonaisuudessaan noin 96 000 euroa. Kohde on maankäyttösopimuskohde.

Suunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa, os. Hannikaisenkatu 17 I-kerros, 20.8.– 3.9.2013 välisen ajan.

Nähtävillä olon aikana ei jätetty muistutuksia.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen, puh. (014) 266 7594

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Muutettu asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Muutettu pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta