Suoraan sisältöön

TALVIHOITO

Talvihoitotöitä ovat ajoratojen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten pysäköintialueiden auraus, polanteenpoisto, tarvittavat lumen siirrot ja kuljetukset, liukkaudentorjunta sekä hiekoitushiekkojen poisto keväällä.

Jyväskylän kaupungin katuverkkoon kuuluu 550 kilometriä ajoratoja sekä 470 kilometriä kevyen liikenteen väyliä ja puistokäytäviä. Tavoitteena on tuottaa talvihoitopalvelut mahdollisimman tasapuolisina eri alueilla. Talvihoitotöiden laatu määritellään kolmella eri kriteerillä:

  • kiireellisyysluokitus
  • toimenpideraja
  • toimenpideaika.

Kaupunkirakennelautakunnan vahvistamat, luokituskarttojen mukaiset ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien sekä puistokäytävien kiireellisyysluokitukset ovat tulleet voimaan 1.10.2009. Toimenpiderajat ja -ajat hyväksytään vuosittain talousarviosta päättämisen yhteydessä, kun käytettävissä olevat taloudelliset resurssit ovat selvillä.

Ajoratojen talvihoidon laatukriteerit ja luokituskartat

Kevyen liikenteen väylien ja puistokäytävien talvihoidon laatukriteerit ja luokituskartat

Jyväskylän alueella on lisäksi lähes 500 kilometriä valtion ylläpitämiä yleisiä teitä. Niiden hoidosta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus: yleiset tiet Jyväskylässä (jpg)

Jyväskylässä on myös yli tuhat kilometriä yksityisteitä, joiden ylläpidosta vastaavat tietä tarvitsevien kiinteistöjen omistajat.

Liukkausvaroitukset tekstiviestillä

Jalankulkiijoiden varautumista vaihteleviin talvikeleihin ja -olosuhteisiin helpottaa matkapuhelimeen tilattava tekstiviestipohjainen liukkausvaroituspalvelu.

Kunnan ja kiinteistöjen vastuunjako

Kunnan ja kiinteistöjen välisistä talvihoitovelvoitteista on säädetty laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (31.8.1978/669). Laissa on annettu kunnalle mahdollisuus ottaa kiinteistöille kuuluvia tehtäviä perustelluista syistä hoitaakseen. Jyväskylän kaupunki on ottanut hoitaakseen jalkakäytävien talvihoidon omakoti- ja paritalojen kohdalta

Vastuun jakautumista kunnan ja kiinteistön välillä on käsitelty tarkemmin Katualueen kunnossa- ja puhtaanapitovastuut -sivulla.

Tontin omistajalle kuuluvat talvihoitotyöt

Tontin omistaja tai haltija vastaa tontille johtavan liittymän kunnossapidosta ajoradan reunasta alkaen. Kiinteistön vastuulle kuuluu myös liittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistaminen sekä ojarummun avoinna pitäminen. Myös liittymän näkemäalueiden avoinna pitäminen kuuluu kiinteistön vastuulle. Muille kuin omakoti- ja paritalokiinteistöille kuuluu lisäksi 15.10.2014 alkaen jalkakäytävien talvihoito. Tähän velvoitteeseen kuuluu myös ajoradan auraustyön yhteydessä syntyvän aurausvallin poistaminen.

Tontilta aurattavien lumien siirto kaupungin alueille on kielletty. Tontin ja tonttiliittymän lumet tulee mahduttaa kiinteistön omalle tontille tai kuljettaa virallisille lumenkaatopaikoille.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta