Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Organisaatio » Kysely yhdyskuntateknisistä palveluista

Mitä mieltä olet Jyväskylän katu- ja viherpalveluista?

Jyväskyläläisten mielipiteitä kaupungin katu- ja viherpalveluista on selvitetty vuosittain 1990-luvun alkupuolelta asti. Keväästä 2015 katu- ja viherpalvelukysely on tehty avoimena verkkokyselynä. Jatkossa aihealueista on päätetty kysyä asukkailta kaksi kertaa vuodessa, ensin keväällä ja toisen kerran syksyllä. Kevään kyselyn pääpaino on talvihoidon asioissa, syksyllä keskitytään leudompien vuodenaikojen teemoihin.

Kevään 2018 kyselyn tuloksia

Kaupunki keräsi huhti-toukokuussa nettikyselyllä palautetta kaupungin katu- ja viherpalveluista. Kyselyä markkinoitiin aiempia vuosia näkyvämmin mm. sosiaalisessa mediassa ja myös vastaajien kesken arvotut palkinnot olivat aiempaa arvokkaampia. Tavoitteeksi asetettu vastaajamäärän kasvattaminen onnistui, vastaajia oli 901. Edellisvuoteen verrattuna kasvu oli yli 500 vastaajaa.

Vastaajat arvioivat palveluita asteikolla 1-5, jossa neutraalin arvon 3 alapuolelle jäävät arvot kuvaavat tyytymättömyyttä ja sen yläpuolella olevat arvot myönteistä suhtautumista. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat lumenauraukseen keskustan kaduilla (arvosana 3,85), heikoimmiksi arvioitiin leikkipuistojen talvihoito (2,83) ja lumenauraus pyöräteillä (arvosana 2,85). Runsasluminen talvi oli talvihoidon kannalta hankala ja tämä näkyy vapaissa kommenteissa.

Kysyttäessä neljää tärkeintä panostuskohdetta selvästi tärkeimmäksi koettiin katujen auraus ja polanteiden poisto. Seuraavaksi tärkeimpinä vastaajat pitivät pidettiin jalankulku- ja pyöräteiden aurausta, jalankulku- ja pyöräteiden liukkauden torjuntaa sekä hiekoitushiekkojen poistoa.

Kyselyssä oli mahdollisuus ehdottaa joltakin kohderyhmältä puuttuvan teemapuiston rakentamista. Ehdotuksia tulikin runsaasti, tärkeiksi koettiin erityisesti senioreita sekä lapsia ja nuoria palvelevat puistot. Ehdotukset käydään läpi ja niiden toteuttamismahdollisuuksia selvitetään. Eksoottisempia teemapuistoehdotuksia olivat tiedepuisto, keppihevospuisto ja 40-vuotiaiden miesten ulko-olutpuisto, jossa ei ole kieltoja ja saa olla oma itsensä.

Vastaajat kertoivat havainneensa useita satoja kevyen liikenteen tai autoliikenteen kannalta turvattomia kohtia. Asiantuntijat käyvät kohteet läpi ja selvittävät mahdollisuudet lisätä turvallisuustta.

Yhteenveto kyselyn tuloksista (pdf)

Vuoden 2017 kyselyn tuloksia

Kevään 2017 kysely oli avoinna 11.4. - 23.5.2017. Vertailtavuuden vuoksi kysymykset olivat pieniä tarkennuksia lukuun ottamatta samat kuin aikaisempina vuosina. Kiinteistöjen päivittäiseen jätehuoltoon liittyvät palvelut on hoitanut vuoden 2017 alusta lukien kuntien omistama jäteyhtiö Mustankorkea Oy, tämän vuoksi kyselystä jätettiin pois jätehuoltoa käsittelevät kysymykset. Kyselyä laajennettiin kysymyksillä tärkeimmistä yhdyskuntateknisiä palveluita käsittelevistä tietolähteitä ja mieluisimmista asiointitavoista.

Vastaajia oli 338. Miesten osuus vastaajista nousi hieman edellisestä vuodesta, mutta edelleen vastaajista noin kaksi kolmasosaa on naisia.

Vastaajat arvioivat palveluita samaan tapaan kuin aikaisemminkin asteikolla 1-5, jossa neutraalin arvon 3 alapuolelle jäävät arvot kuvaavat kielteistä ja sen yläpuolella olevat arvot myönteistä suhtautumista. Yksittäisistä kysymyksistä muodostettiin mittarit, jotka kuvaavat tyytyväisyyttä katujen kuntoon ja puhtaanapitoon, katujen talvihoitoon sekä puistojen hoitoon. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat puistojen hoitoon (arvosana 3,3), heikoimmaksi arvioitiin katujen kunto ja kunnossapito (arvosana 2,9).

Katujen kunnon ja kunnossapidon osalta parhaaksi arvioitiin keskustan katujen puhtaus ja siisteys (arvosana 3,64), heikoimman arvosanan sai asuinkatujen kunto (2,4). Vastaajien mielestä lumenaurauksessa oli onnistuttu parhaiten keskustan kaduilla (3,88), suurempien keskustaan johtavien katujen lumenauraus sai vain hiukan heikomman arvosanan (3,8). Asuinkatujen ja jalankulku- ja pyöräteiden lumenauraus arvioitiin selvästi heikommaksi (molempien arvosana 2,84). Liukkauden torjunta oli puolestaan onnistunut parhaiten katujen ajoradoilla (3,32).

Kysyttäessä kolmea ensisijaista panostuskohdetta katuasioissa tärkemmäksi koettiin päällysteiden kunnossapito. Toiseksi tärkeimpänä panostuskohteena pidettiin jalankulku- ja pyöräteiden lumenpoistoa ja hiekoitusta ja kolmantena katujen sekä jalankulku- ja pyöräteiden puhtaanapitoa.

Puistojen hoito oli vastaajien mielestä onnistunut parhaiten keskustan rakennetuilla viheralueilla (arvosana 3,92). Heikoiten onnistuneeksi arvioitiin asuntoalueiden lähimetsien hoito (2,8). Puistoasioissa kolme tärkeimmiksi koettua panostuskohdetta olivat puistojen puhtaanapito ja roskikset, lasten leikkipaikat sekä asuntoalueiden lähimetsien hoito

Ulkovalaistusta koskevissa kysymyksissä parhaan arvion sai ulkovalaistuksen luotettava toiminta. Ulkovalaistuksen energiansäästöä koskevaissa kysymyksissä yli 80 prosenttia vastaajista oli joko täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä että ulkovalaistuksen yösammutukset ja kesäkatko ovat hyväksyttävä tapa säästää energiaa. Lähes 60 prosenttia vastaajista oli joko täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä että alueet, joilla valaistus sammutetaan, on valitu järkevästi.

Tärkeimpinä tietolähteinä yhdyskuntateknisistä palveluista pidettiin kaupungin internetsivuja, kaupungin tiedotuslehteä ja ilmaisjakelulehtiä.

Mieluisimpina asiointitapoina vastaajat pitivät sähköisiä palveluita (esimerkiksi palautejärjestelmä), sähköpostia ja puhelinta. Noin 5 prosenttia vastaajista piti henkilökohtaista käyntiä Palvelupiste Hannikaisessa mieluisimpana asiointitapana, puhelinasioinnin suosio oli vielä tätäkin pienempi.

Vuoden 2016 kyselyn tuloksia

Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimiala kokosi 14.4. - 22.5.2016 avoinna olleessa verkkokyselyssä asukkaiden mielipiteitä kaupungin katu-, viher- ja jätehuoltopalveluista. Vastaajia oli 406, aiempien vuosien tapaan naiset olivat jälleen aktiivisempia vastaajia, vastaajista lähes kolme neljäsosaa oli naisia. Millähän keinolla miehet saisi aktivoitua? Erot naisten ja miesten arvioissa eri kysymysten osalta olivat kuitenkin hyvin pieniä.

Vastaajat arvioivat palveluita asteikolla 1-5, jossa neutraalin arvon 3 alapuolelle jäävät arvot kuvaavat kielteistä ja sen yläpuolella olevat arvot myönteistä suhtautumista. Yksittäisistä kysymyksistä muodostettiin mittarit, jotka kuvaavat tyytyväisyyttä katujen kuntoon ja puhtaanapitoon, katujen talvihoitoon, puistojen hoitoon sekä jätehuoltoon. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat jätehuoltoon (arvosana 3,52), heikoimmaksi arvioitiin katujen kunto ja kunnossapito (arvosana 2,89).

Katujen kunnon ja kunnossapidon osalta parhaaksi arvioitiin keskustan katujen puhtaus ja siisteys, heikoimman arvosanan sai asuinkatujen sekä jalankulku- ja pyöräteiden kunto.

Vastaajien mielestä lumenaurauksessa oli onnistuttu parhaiten suuremmilla keskustaan johtavilla kaduilla, keskustan katujen lumenauraus sai vain aavistuksen heikomman arvosanan. Asuinkatujen ja jalankulku- ja pyöräteiden lumenauraus arvioitiin selvästi heikommaksi. Liukkauden torjunta oli puolestaan onnistunut parhaiten katujen ajoradoilla.

Kysyttäessä kolmea ensisijaista panostuskohdetta katuasioissa lähes 80 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että päällysteiden kunnossapitoon tulee panostaa. Toiseksi tärkeimmäksi panostuskohteeksi koettiin jalankulku- ja pyöräteiden talvihoito, tätä mieltä oli lähes 60 prosenttia vastaajista. Kolmanneksi tärkeimmäksi koettiin katujen lumenpoisto.

Puistojen hoito oli vastaajien mielestä onnistunut parhaiten keskustan rakennetuilla viheralueilla.

Puistoasioissa noin 85 prosenttia vastaajista toivoi panostusta puistojen puhtaanapitoon ja roskiksiin. Seuraavaksi tärkeimmiksi panostuskohteiksi koettiin lasten leikkipaikat sekä puistonpenkit ja istuimet.

Jätehuollon osalta parhaan arvion sai järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus. Heikoimmaksi vastaajat arvioivat vaarallisten jätteiden vastaanottopaikan sijainnin.

Ulkovalaistusta koskevia kysymyksiä muutettiin aikaisempaa konkreettisemmiksi. Parhaan arvion sai ulkovalaistuksen luotettava toiminta.

Ulkovalaistuksen energiansäästöä koskevaissa kysymyksissä lähes 80 prosenttia vastaajista oli joko täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä että ulkovalaistuksen yösammutukset ja kesäkatko ovat hyväksyttävä tapa säästää energiaa. Lähes 60 prosenttia vastaajista oli joko täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä että alueet, joilla valaistus sammutetaan, on valitu järkevästi.

Vuoden 2015 kyselyn tuloksia

Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimiala kokosi asukkaiden mielipiteitä kaupungin katu-, viher- ja jätehuoltopalveluista huhti-toukokuussa 2015.

Runsaan kuukauden aikana vastaajia oli 385. Tavoitteena oli innostaa eri-ikäisiä jyväskyläläisiä vastaamaan. Tässä onnistuttiinkin ja vastaajien ikäjakauma vastaa aiempia kyselyjä paremmin kaupunkilaisten ikäjakaumaa. Naiset olivat tälläkin kertaa aktiivisempia, vastaajista noin 70 prosenttia oli naisia. Erot naisten ja miesten arvioissa olivat kuitenkin suuressa osassa kysymyksiä hyvin pieniä.

Vastaajat arvioivat palveluita asteikolla 1-5, jossa neutraalin arvon 3 alapuolelle jäävät arvot kuvaavat kielteistä ja sen yläpuolella olevat arvot myönteistä suhtautumista. Yksittäisistä kysymyksistä muodostettiin mittarit, jotka kuvaavat tyytyväisyyttä katujen kuntoon ja puhtaanapitoon, katujen talvihoitoon, katuvalaistukseen, puistojen hoitoon sekä jätehuoltoon. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat katuvalaistukseen (arvosana 3,96), heikoimmaksi arvioitiin katujen kunto ja kunnossapito (arvosana 3,03).

Katujen kunnon ja kunnossapidon osalta heikoimmat arvosanat saivat asuinkatujen sekä jalankulku- ja pyöräteiden kunto. Vapaissa kommenteissa nousivat esiin päällysteiden heikko kunto ja kuopat.

Vastaajien mielestä lumenaurauksessa oli onnistuttu parhaiten keskustan kaduilla sekä suuremmilla keskustaan johtavilla pääkaduilla.

Puistojen hoito oli vastaajien mielestä onnistunut parhaiten keskustassa. Naiset olivat jonkin verran miehiä tyytyväisempiä keskustan puistojen hoitoon. Vapaissa kommenteissa nousivat esiin lähimetsien hoito, roskisten sijoittelu ja koirien jätökset.

Jätehuoltoa käsittelevissä kysymyksissä naiset arvioivat palveluita miehiä myönteisemmin. Parhaan arvion sai keräyspaperin keruupisteiden sijainti. Jätehuollon vapaissa kommenteissa toivottiin mm. lisää neuvontaa ja valistusta.

Päällysteiden kunnossapitoa pidettiin tärkeimpänä panostuskohteena katuasioissa, tätä mieltä oli yli kolme neljäsosaa vastaajista. Yli puolet oli sitä mieltä, että jalankulku- ja pyöräteiden talvihoitoon sekä katujen ja jalankulku- ja pyöräteiden puhtaanapitoon tulee panostaa.

Puistoasioissa noin 75 prosenttia vastaajista toivoi panostusta puistojen puhtaanapitoon ja roskiksiin. Seuraavaksi tärkeimmiksi panostuskohteiksi koettiin lasten leikkipaikat sekä puistonpenkit ja istuimet.

Kaavio

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta