Suoraan sisältöön

TUNNELINMÄKI IIA KAAVA-ALUEEN KATUJEN KISSALANTIE, KISSALANKUJA, KILLINKUJA, TOUKOLANKUJA, VIERTOLANTIE JA NIIHIN LIITTYVIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN KATUSUUNNITELMAT

Suunnittelukohteet sijaitsevat Tunnelinmäen alueella Tikkakoskella, noin kahdenkymmenen kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Alueen pohjoispuolella sijaitsee puistoalue, joka rajoittuu Tikkakoskentiehen. Itäpuoli rajoittuu luonnontilaiseen metsäalueeseen. Etelä- ja länsipuoli rajoittuvat Jukolantiehen. Suunnittelualueeseen kuuluvat kadut ovat: Kissalantie, Kissalankuja, Killinkuja, Toukolankuja, Viertolantie ja niihin liittyvät kevyen liikenteen väylät. Killinkujan katusuunnitelmat perustuvat Tunnelimäki-Killinkuja kaavaluonnokseen, jota ei ole vielä vahvistettu. Muitten katujen osalta katusuunnitelmat perustuvat aiemmin vahvistettuun kaavaan.

Suunnittelualue on pääasiassa tarkoitettu asuin- ja erillispientalojen korttelialueeksi. Eteläosassa on myös julkisten lähipalvelujen korttelialue. Alue on suurelta osin metsää, mutta eteläosassa on myös pieni alue vanhaa peltoa. Alueen maapohja on hiekkaa ja silttistä hiekkamoreenia, jonka pinnassa on paikoitellen turvekerros. Kalliota ilmenee maaperätutkimusten perusteella Kissalantiellä ja Viertolantiellä.

Tunnelinmäki IIA alueen kadut on suunniteltu avo-ojallisina poikkileikkauksina. Ajoradan sivukaltevuus on kallistettu yhteen suuntaan. Kissalantien ajoradan leveys on 5,0 m leveä. Kissalankuja, Killinkuja, Toukolankuja ja Viertolantien ajoradan leveys on 4,5 m leveä. Viertolantien ja Tunnelinmäentien välille on suunniteltu kevyen liikenteen väylä, jonkaleveys on 4,0 m. Kissalantien päähän suunnitellun kevyen liikenteen väylän leveys on 3,0 m. Väylät valaistaan ja katujen reuna-alueet nurmetetaan. Kadun suunniteltu korkeusasema on nykyistä maanpintaa ylempänä. Kissalantiellä kadun korkeusasema on lyhyeltä matkalta hieman leikkauksessa.

Katujen kuivatus hoidetaan johtamalla sadevedet avo-ojiin ja sitä kautta hulevedet imeytyvät maastoon. Muutamissa kohdissa hulevedet otetaan kiinni hulevesiritiläkaivoilla ja johdetaan hulevesiviemäriin. Hulevesiviemärit puretaan maastoon tai nykyiseen hulevesiverkkoon.

Tunnelinmäki IIA alueen katujen rakentaminen on suunniteltu alkavaksi alkuvuodesta 2009. Kadunrakennuskustannuksiin on varattu Kaupunkirakennepalvelujen Yhdyskuntatekniikan investoinnin budjetissa katujen ensimmäisen vaiheen osalta 500 000 euroa, lisäksi tulevat vesihuollon toteuttamiskustannukset.

Suunnitelmat olivatjulkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 6.10 – 20.10.2009.

Lisätiedot: suunnittelurakennusmestari Matti Kyrönlahti puh. (014) 266 5119

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Katu- ja liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)

Pituusleikkaus Killinkuja (pdf)

Pituusleikkaus Kissalankuja (pdf)

Pituusleikkaus Kissalantie (pdf)

Pituusleikkaus Toukolankuja (pdf)

Pituusleikkaus Viertolantie (pdf)

Pituusleikkaus jkpp1 (pdf)

Pituusleikkaus jkpp2 (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta