Suoraan sisältöön

VÄLITIEN KATUSUUNNITELMA

Välitie sijaitsee Keljonkankaalla yhdistäen Keljonkankaantien Säynätsalontiehen. Ajoradan leveys on 6 metriä ja sen molemmin puolin on reunakivin erotetut 1,5 metriä leveät jalkakäytävät. Kadulle on rakennettu jätevesiviemäri ja vesijohto vuonna 1979. Kadun kuivatus on hoidettu hulevesiviemärein. Katu on valaistu. Jyväskylän Energia on parhaillaan rakentamassa kadun varteen kaukolämpöjohtoa Keljonkankaantien suunnasta Vanhatien liittymään saakka noin 280 metrin matkalle. Kaukolämpöjohdon rakentaminen Säynätsalontielle asti on ajankohtainen myöhempinä vuosia.

Jalkakäytävien kapeuden vuoksi niiden talvikunnossapito on vaikeaa eikä auraus onnistu tyydyttävästi. Talvella jalkakäytävät eivät enää erotu vaan ne jäävät ajoradalta auratun lumen alle. Näin kävellen ja pyöräillen liikkumisen turvallisuus heikentyy oleellisesti talvisin.

Katusuunnitelman muutoksessa esitetään kadun poikkileikkauksen muuttamista siten, että toinen jalkakäytävä poistetaan ja ajoradan eteläpuolelle toteutetaan ajoradasta korotettuna 3 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Ajoradan leveys säilyy nykyisellään (6 metriä). Kadulta poistetaan nykyinen päällyste ja katu tasataan uudella kantavalla kerroksella. Kantavaan kerrokseen asennetaan teräsverkko tasoittamaan routanousuja ja parantamaan kantavuutta. Autojen nopeuksia hillitään rakentamalla Kämmekän liittymä korotettuna. Suotien liittymässä oleva suojatie rakennetaan lisäksi korotettuna. Nämä hidasteet korvaavat samalla nykyiset hidastetöyssyt. Ajorata varustetaan betonisilla reunatuilla, jalankulku- ja pyörätien puolella reunatuki on 12 cm korkea ja ajoradan pohjoispuolella 8 cm. Kadun kuivatus hoidetaan ritiläkantisilla hulevesikaivoilla, jotka liitetään nykyiseen hulevesiviemäriin. Kadun nykyinen valaistus, joka on rakennettu kaukolämpöjohdon yhteydessä, säilyy entisellään.

Välitien saneeraus on suunniteltu tehtäväksi kahdessa vaiheessa kaukolämpöjohdon rakentamisen yhteydessä. Tänä syksynä rakennettava osuus on Keljonkankaantien ja Vanhatien välinen osuus. Muutoksista aiheutuvat kustannukset tulevat suurelta osin Jyväskylän Energian maksettavaksi kaukolämpöjohdon rakentamisen vuoksi.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 19.10.– 2.11.2010.

Nähtävilläolon jälkeen Välitien korkeusasemaa on laskettu Vanhatien ja Suotien välisellä osuudella asukkailta saadun muistutuksen perusteella. Korkeusaseman muutos on esitetty pituusleikkauksessa, piirustuksessa R-2632A.


Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Timo Vuoriainen, puh. (014) 2665 144

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus plv 0 - 410 (pdf)

Asemapiirustus plv 400 - 655 (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Poikkileikkaukset (pdf)

Rakenneleikkaukset (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta