Suoraan sisältöön

Ylä-Mäyrämäen kaava-alueen kadut Aarnisammalentie, Nauhasammal, Sammalmäentie, Sulkasammal sekä Sammalmäenpolku katusuunnitelmat

Ylä-Mäyrämäen kaava-alue sijaitsee Jyväskylän kaupungin Keltinmäen kaupunginosassa. Suunnitelma-alueen koillispuolella sijaitsee Mäyrämäen asuntoalue ja luoteispuolella Mustalammen asuntoalue. Muilta suunniltaan alue rajoittuu asemakaavoittamattomaan metsäalueeseen. Alueen eteläosassa on 110 kV:n ilmajohto, jonka alikulkukorkeusvaatimus on vaikuttanut alla olevien katujen tasauksen suunnitteluun. Suunnitelma-alueelle on kaavoitettu omakotitontteja. Asemakaava on vahvistettu 26.3.2007.

Aarnisammalentie on alueen kokoojakatu. Sammalmäentien alkuosa on kokoojakatumainen korotettuine kevyen liikenteen väylineen. Sammalmäentien loppuosa, Nauhasammal ja Sulkasammal ovat tonttikatuja.

Aarnisammalentien ajoradan leveys on 6,5 metriä ja sen vierelle rakennetaan 3,5 metrin levyinen kevyen liikenteen väylä 3,5 metrin viherkaistalla erotettuna. Sammalmäentien ajoradan leveys on alkuosaltaan noin 210 metrin matkalla 6,5 metriä ja korotetun kevyen liikenteen väylän leveys 3,5 metriä. Sammalmäentien loppuosa sekä Nauhasammal ja Sulkasammal ovat 5,5 metriä leveitä. Sammalmäentien ja Nauhasammalen risteysalue korotetaan. Katujen poikkileikkaus on reunakivellinen ja pintavedet johdetaan hulevesiviemäriin. Hulevedet puretaan maastoon Aarnisammalentien länsipuolella. Aarnisammalentien ja Sammalmäentien välille rakennetaan kolme metriä leveä sorapintainen Sammalmäenpolku.

Aarnisammalentien viherkaistalle istutetaan rauduskoivuja, Sammalmäentien ja Sammalmäenpolun risteysalueelle istutetaan pylväshaapoja. Risteyksen kohdalla tehdään ”aukio” betonikivistä. Muilta osin katujen vierialueet nurmetetaan. Kadut ja polku valaistaan. Kokoojakatuosuuksille asetetaan 40 km/h nopeusrajoitus ja tonttikaduille 30 km/h.

Kunnallistekniikan alustavassa investointiohjelmassa vuodelle 2012 Ylä-Mäyrämäen kaava-alueen rakentamiseen on varattu 600 000 euron määräraha. Lisäksi tulevat vesihuollon ja kaukolämmön kustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 27.9. – 11.10.2011.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Aarnisammalentie pituusleikkaus (pdf)

Nauhasammal pituusleikkaus (pdf)

Sammalmäenpolku pituusleikkaus (pdf)

Sammalmäentie pituusleikkaus (pdf)

Sulkasammal pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta