Suoraan sisältöön

Ympäristövinkkejä

Eläinsuojelu
Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Eläinsuojelulainsäädännön noudattamista toimialueella valvovat ympäristöterveysosaston työntekijät (valvontaeläinlääkäri, kunnaneläinlääkärit ja terveystarkastaja) yhteistyössä poliisin ja Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistyksen vapaaehtoisten eläinsuojeluvalvojien kanssa.

Eläinlääkintä
Kunnan eläinlääkintähuollon tehtäviin kuuluu huolehtia kaikkien kunnan alueella olevien eläinten perustason terveyden- ja sairaudenhoidosta, eläinsuojelulain mukaisista tehtävistä ja tarttuvien eläintautien vastustustyöstä. Kunnaneläinlääkärit osallistuvat myös elintarvikelain mukaiseen valvontaan tuotantoeläintiloilla. Kunnaneläinlääkärille kuuluu myös esim. eläinperäisiin jätteisiin ja haaskanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä.

Eläimet
Jyväskylän kaupungin palveluita eläimille ja eläintenomistajille.

Ilmansuojelu
Jyväskylän kaupunkialueen katujen ja kaupunkia halkovien valtateiden liikenne sekä alueen tuotantolaitokset aiheuttavat paikallista ilman laadun huononemista. Kaupungin ympäristötoimi pyrkii näitä haittoja vähentämään mm. tehdessään päätöksiä ja antaessaan lausuntoja laitosten toimintaa koskevista luvista sekä kaava- ja liikennesuunnitelmista.

Jyväskylän kestävä kehitys ry (JAPA ry)*
Jyväskyläläinen asukasyhdistysten perustama kestävää kehitystä edistävä yhdistys jonka tavoitteena on saada kestävä elämäntapa osaksi asukkaiden arkipäivää. Lähiruokapiirit, Sotkutonta päivää, jättiläisukonputki-ilmoitukset, Älä jätä kesäkoiraa jne..

Jyväskylän nimikkolajit
Vuotta 1995 vietettiin Euroopan luonnonsuojeluvuotena. Teemavuoden Suomen työjaosto haastoi kunnat valitsemaan itselleen omat nimikkolajinsa jonkin kunnassa uhanalaisen tai päinvastoin tyypillisen lajin keskuudesta.

Jyväsjärven rantaraitti
Jyväsjärven rantojen ympärysmitta on yhteensä noin 14 kilometriä. Erinomaisen sijaintinsa vuoksi Rantaraitti on käytännöllinen liikunta-alue. Silloista johtuen liikkuja voi itse kätevästi valita haluamansa lenkkipituuden. Rantaraitilla on turvallista liikkua kävellen, polkupyörällä tai rullaluistimilla, sillä autoliittymiä on vähän.

Jätehuolto
Lajittelun ansiosta noin puolet jätteistä saadaan hyödynnettyä. Arvokkaat raaka-aineet saadaan uudelleen käyttöön ja jätteenkäsittelykeskukseen loppusijoitettavaksi päätyy yhä pienempi osa jätteistä.

Jätevesi (Jyväskylän seudun puhdistamo Oy)*
Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo, Korpilahden jätevedenpuhdistamo

Kaavoitus
Kaavoittaminen on maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentaminen.

Kevyen liikenteen reittiopas
Kevyen liikenteen reittiopas etsii parhaan pyöräilyreitin Jyväskylän seudulla

Kierrätys ja kirpputorit
Kierrätys tarkoittaa materiaalin, esineen tai muun kulttuurillisen asian käyttämistä hyödyksi uudessa yhteydessä. Kirpputorimyynti on suosittu tapa kierrättää vanhoja vaatteita ja esineitä ekologisella tavalla. Kirpputoreja Jyväskylässä.

Luonnonsuojelu
Kaupungin ympäristötoimi turvaa toimillaan alueelle tunnusomaisen ja alkuperäisen luonnon ja sen monimuotoisuuden säilymistä. Jyväskylässä on eri tavoin luonnonsuojelun tarkoituksiin varattuja alueita 3 684 ha. Määrä on runsas 3 % kaupungin maa-alasta.

Luontopolkuja ja lintutorneja
Jyväskylän kaupungin alueella on ympäristötoimen ylläpitämänä yhdeksän luontopolkua, yksi metsäpolku ja viisi lintutornia.

Löytöeläimet
Alueen kunnat ovat sopineet palveluntuottajien kanssa löytökoirien, -kissojen ja muiden pieneläinten talteenotosta ja säilytyksestä. Löytöeläinten hoitopaikat

Maaseutupalvelut
Maaseutupalveluiden toiminta-ajatuksena on EU:n ja kansallisten maataloustukien, -avustusten ja aluepoliittisten tukien tehokas hallinnointi alueella ja maaseutuelinkeinojen sekä sopeuttaminen että kehittäminen työ- ja elämismahdollisuuksien säilyttämiseksi kaupungin maaseutualueilla.

Maisemaniityt
Maisemaniityt ovat edullinen ja luonteva tapa säilyttää maisemat avoimina. Maisemaniittyinä Jyväskylässä hoidetaan viheralueiksi kaavoitettuja entisiä peltoalueita tai rakentamista odottavia alueita, jotka kaupunki haluaa pitää avoimin. Maisemaniityille on kylvetty kotimaisten luonnonkasvien siemeniä. Kaupunkilaiset voivat kesän aikana seurata niittyjen monipuolista kasvi- ja eläinlajistoa ja kerätä ilmaisen kukkakimpun tuliaisiksi kotiin. Kaikki maisemapellot on muutettu maisemaniityiksi.

Meluntorjunta
Ympäristötoimi huolehtii kaupungissa meluntorjunnasta edellyttämällä melun vaimentamista laitosten ympäristölupien käsittelyn yhteydessä ja asemakaavoituksessa. Lisäksi osasto käsittelee ilmoitukset, jotka on tehtävä melua aiheuttavista tapahtumista.

Metsät
Metsäpalveluihin kuuluu kaupungin metsien suunnittelu ja hoito sekä puutavaran myynti ja korjuu. Päätehtävä on metsäomaisuuden arvon säilyttäminen niin, että taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset arvot huomioidaan painottaen niitä alueittain.

Puistot ja muut viheralueet
Jyväskylässä voi nauttia luonnosta järven rannalla keskellä kaupunkia. Kaupungin lukuisat puistot ja viheralueet tarjoavat asukkaille monenlaisia elämyksiä ja toimintamahdollisuuksia.

Ulkoilu ja virkistys
Jyväskylässä sijaitsee yhteensä 500 kilometriä kuntoratoja, -polkuja ja latuja. Jyväskylän alueella sijaitsee 15 liikuntapuistoa, joista lähtee yli 50km valaistuja kuntoratoja ja -latuja. Lisäksi talvisin käytössä on yli 100 km valaisematonta latuverkostoa ja 140 km jäälatuja.

Vesiensuojelu
Vesiensuojelun tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että vesistöjen tila on vähintään hyvä

Viljelypalstat
Jyväskylän kaupungilla on noin 500 viljelypalstaa seitsemällä eri palsta-alueella. Palstat ovat kooltaan yleensä 100 m².

Ympäristölaboratoriopalvelut
Elintarvike- , vesi- , asumisterveys- ja ympäristötutkimukset. Ei enää kaupungin omaa toimintaa. Linkki Googlehakuun "ympäristölaboratorio Jyväskylä".

Ympäristönsuojelu
Ympäristö- ja maa-ainesluvat, meluasiat, luontopolut ja lintutornit, vesiensuojelu, jätevesineuvonta, jätehuollon valvonta ja ilmanlaadun tarkkailu.

Ympäristöterveys
Asumisterveys ja sisäilma, elintarvikevalvonta ja -turvallisuus, eläinlääkintähuolto, -suojelu ja löytöeläimet, talousveden laadun valvonta, kuluttajaturvallisuus, tupakkalaki, uimaveden laadun valvonta


Ympäristön suunnittelu ja hallinta

Jyväskylän kaupungin arkkitehtuuripoliittinen ohjelma (PDF, 740 kt)
- hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.06.2002

Jyväskylän kaupungin ilmasto-ohjelma
Ilmasto-ohjelmatyön perimmäisenä tavoitteena on luoda yhteinen tahtotila. Tarkoituksena on etsiä ruohonjuuritasolta toimenpiteitä, joilla ilmastonmuutokseen voidaan vastata. Työssä keskitytään toimiin, jotka ovat toteutettavissa kaupungin omilla päätöksillä, toiminnalla ja ohjauksella.

Jyväskylän kaupungin metsäsuunnitelma 2005-2014*
Metsiin kohdistuu puuntuotannollisten eli taloudellisten odotusten ohessa monenlaisia virkistyskäytön ja suojelun tarpeita, jotka huomioidaan metsäsuunnitelman laadinnassa. Metsäsuunnitelman yhteydessä laadittava taajamametsien hoitoluokitus selventää erilaisten arvojen painotusta kuviokohtaisesti.

Jyväskylän kaupungin viherosayleiskaava
Viherosayleiskaavan tavoitteena on osoittaa ja hyväksyä viheralueverkoston tärkeimmät viheralueet ja niitä yhdistävät viheryhteydet. Tavoitteena on turvata kaikkialla kaupungissa riittävä, monipuolinen ja laadullisesti hyvä viheralueiden verkosto.

Jyväskylän kaupungin viherpolitiikka
Viherpolitiikassa viheralueeksi luetaan mm. rakennetut toiminta-, leikki-, oleskelu-, skeitti- ja koirapuistot, pallokentät ja muut ulkourheilualueet, uimarannat ja -paikat, julkisten rakennusten pihat, katuvihreät, venevalkama-alueet, satamapuistot, aukiot ja torit, metsät, pellot, niityt, luonnonsuojelualueet sekä viheralueilla sijaitsevat voimajohtoalueet tai maanläjitysalueet. Viheralueita ovat kasvullisten alueiden lisäksi myös kovapintaiset ulkoalueet rakenteineen. Tarkoitus on luoda käsitys kaupunki- ja luontoympäristöstä kokonaisuutena.

Jyväskylän kaupungin ympäristöasioiden hallintajärjestelmä
Jyväskylän kaupungin toiminnan ympäristövaikutusten hallitseminen, hoitaminen ja kehittäminen edellyttävät tapaa liittää toiminnan ja palveluiden ympäristöasiat osaksi yrityksen johtamista ja päätöksentekoa. Jyväskylässä ympäristöjohtamisen työvälineenä toimii kaupungin ympäristöjärjestelmä.

Jyväskylän kaupungin ympäristöpolitiikka
Ympäristöasioiden huomioon ottaminen ja hallinta ovat Jyväskylässä osa kaupungin johtamis- ja kehittämistoimintaa. Kaupunki ylläpitää ja kehittää jatkuvasti ympäristöasioiden hallintajärjestelmää sekä henkilöstönsä tietotaitoa ympäristöasioissa. Suunnittelussa, toiminnassa ja päätöksenteossa arvioidaan merkittävät ympäristövaikutukset.

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kaavoituksessa
Kaavoituksen sosiaaliset vaikutukset ovat niitä mahdollisia vaikutuksia, joita kaavan mahdollistamat toiminnot aiheuttavat ihmisten arkipäiväisessä elämässä. Vaikutukset voivat kohdistua palvelujen saatavuuteen, viihtyvyyteen, turvallisuuteen, terveyteen, toimintamahdollisuuksiin ja sosiaalisiin oloihin.


Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta