Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Ympäristö ja luonto » Metsät ja puistot » Metsät » Ulkoilu- ja virkistysmetsien sekä muiden erityismetsien hoito

ULKOILU-, VIRKISTYS- JA MUIDEN ERITYISMETSIEN HOITO

Ulkoilu- ja virkistysmetsiä sekä muita erityismetsiä hoidetaan pääasiassa metsähoidollisten tarpeiden näkökulmasta. Virkistys-, ulkoilu-, maisema-, suoja- ja suojeluarvot otetaan hoitotöissä aina huomioon. Myös alueen mahdollinen kaavamerkintä ohjaa metsänhoidollista toimintaa ja sen suunnittelua.

Keljonkankaan metsäkysely

Keljonkankaan alueella hoidetaan asutuksen lähimetsiä syksyn 2018 ja talven 2019 aikana. Tonttien läheisyydessä puunkaatotoiveet kuullaan tiedotteessa annetun ohjeistuksen mukaisesti. Lähimetsien käsittelyn lisäksi metsänhoitotöitä tehdään samaan aikaan kauempana asutuksesta ja Keljonkankaan ulkoilualueella.

Toiveita kauempana asutuksesta sijaitsevien ulkoilu-virkistysmetsien käsittelystä on kartoitettu erillisellä kyselyllä. Lue kooste kyselyn tuloksista.

Sippulanniemen hoitosuunnitelma

Syksyllä 2017 aloitetaan lähimetsien hoitotyöt Ristikiven alueella. Samassa yhteydessä tullaan tekemään hoito- ja hakkuutöitä myös Sippulanniemen ulkoilu-virkistyalueella. Sippulanniemen alueella tehtävistä töistä on tehty erillinen hoitosuunnitelma, jossa on selvitetty tarkemmin muun muassa alueen kaavamerkintöjä, luontoarvoja sekä tehtäviä toimenpiteitä.

Tarkemman hoitosuunnitelman tavoitteena on alueen virkistysarvojen säilyttäminen ja parantaminen sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Suunnitelmassa keskitytään alueen metsien käsittelyyn vuosien 2017-2019 aikana, mutta suunniteltuja toimenpiteitä laadittaessa on arvioitu toimenpiteiden vaikutuksia pitemmällä aikajänteellä ja laajempana kokonaisuutena.

Osalle suunnitelluista toimenpiteistä on katsottu tarpeelliseksi hakea maisematyölupa Sippulanniemen osayleiskaavan kaavamääräysten perusteella. Maisematyölupaa on haettu kaikkiaan 6,7 hehtaarin alueelle. Maisematyölupahakemus on nähtävillä ja kommentoitavissa 24.-31.8.2017 palvelupiste Hannikaisessa. Tuona aikana mahdolliset huomautukset hakemuksesta tulee antaa kirjallisesti rakennusvalvontaan.

Sippulanniemen hoitosuunnitelma, päivitetty 1.11.2017 (päivitykset sivuilla 28, 29 ja 32) (pdf)

Palautteet ja kysymykset

Metsäasioista voi antaa palautetta ja esittää kysymyksiä Jyväskylän sähköisen palautepalvelun kautta. Asiakaspalvelu hoituu myös Rakentajantalon Palvelupiste Hannikaisessa.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta