Suoraan sisältöön

JYVÄSKYLÄN METSÄOHJELMA

Metsäohjelma on Jyväskylän kaupungin metsien käyttöä ja hoitoa vuoteen 2030 saakka linjaava strateginen suunnitelma. Metsäohjelmatyön tavoitteena on ollut metsien käytön ja hoidon muodoista yhdessä sopiminen parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen. Metsäohjelma koskee Jyväskylän kaupungin omistamia metsiä, joita oli alkuvuodesta 2018 kaikkiaan noin 8660 hehtaaria.

Metsäohjelmaa on ollut laatimassa laajapohjainen yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmässä on kaupungin asiantuntijoiden lisäksi ollut edustus kaupunkirakennelautakunnasta, Jyväskylän yliopistolta, Metsähallitukselta, Luonto-Liiton Keski-Suomen piiristä, Suomen Luonnonsuojeluliiton Jyväskylän paikallisyhdistyksestä, Keski-Suomen Lintutieteellisestä Yhdistyksestä, MetsäGroupilta sekä Jyväskylän Kestävä Kehitys JAPA ry:stä. Käytetyn vuorovaikutteisen neuvottelumenettelyn fasilitoijana on toiminut Akordi Oy.

Metsäohjelma koostuu tiivistelmäraportista sekä sen liitteenä olevista aineistoista, joista keskeisin on toimenpideohjelma.

Metsäohjelma-raportti (pdf)

Toimenpideohjelma, metsäohjelman liite 1 (pdf)

Metsäohjelman laadinnan vaiheet ja muut aineistot

Taustaa

Kaupungin omistamia metsiä on noin 8600 hehtaaria, niistä yli puolet on virkistysmetsiä ja lähimetsiä.

Metsäohjelmatyön tavoitteena on metsien eri käytön muodoista yhdessä sopiminen parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen. Tavoitteena on luoda johdonmukaiset ja selkeät ohjeet siihen, kuinka virkistys-, suojelu- ja talousmetsissä toimitaan kussakin niiden tuottamia tärkeimpiä arvoja edistäen.

Metsäohjelman linjaukset jalkautuvat käytännön tasolle kaupungin metsäsuunnitelman kautta. Metsäsuunnitelma on metsäkuviotasoinen suunnitelma siitä, miten eri alueita on tarkoitus hoitaa.

Linkki metsäsuunnitelmaa esittelevälle sivulle: http://www.jyvaskyla.fi/metsat/metsasuunnitelma

Metsäohjelman laadinnassa sovelletaan Akordi Oy:n fasilitoimana vuorovaikutteista neuvottelumenettelyä (http://akordi.fi/?page_id=220&lang=fi).

Metsäohjelman työstämisen prosessista on valmistunut Emma Luoman Tampereen yliopiston hallintotieteiden tutkimusohjelmaan tehty pro gradu, joka löytyy täältä.

Metsäohjelman on laatinut yhteistyöryhmä, johon kuuluu sekä kaupungin edustajia että eri sidosryhmiä. Yhteistyöryhmä on tavannut metsäohjelman laatimisen aikana 19 kertaa.

Kuva yhteistyöryhmän vierailulta Mäntän pienaukko-koealalla.

Yhteistyöryhmän kokoonpano

 • Mervi Vallinkoski, Jyväskylän kaupunki (mervi.vallinkoski [at] jkl.fi)
 • Marko Kemppainen, Jyväskylän kaupunki (marko.kemppainen [at] jkl.fi)
 • Merja Kytömäki, Jyväskylän kaupunki (merja.kytomaki [at] jkl.fi)
 • Reijo Puttonen, Jyväskylän kaupunki (reijo.puttonen [at] jkl.fi)
 • Tuula Smolander, Jyväskylän kaupunki (tuula.smolander [at] jkl.fi)
 • Katriina Peltonen, Jyväskylän kaupunki (katriina.peltonen [at] jkl.fi)
 • Päivi Pietarinen, Jyväskylän kaupunki (paivi.pietarinen [at] jkl.fi)
 • Kari Häkkinen, Jyväskylän kaupunki (kari.hakkinen [at] jkl.fi)
 • Ahti Ruoppila, Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta (kevään 2017 ajan lautakunnan edustajana toimi Seppo Moilanen)
 • Panu Halme, Jyväskylän Yliopisto (panu.halme [at] jyu.fi)
 • Raimo Itkonen, Metsähallitus (raimo.itkonen [at]metsa.fi)
 • Miia Kokkonen ja Jenni Toikkanen, Luonto-Liitto Keski-Suomen piiri & Suomen Luonnonsuojeluliiton Jyväskylän paikallisyhdistys (miia.p.kokkonen [at] student.jyu.fi ja seantoik [at] gmail.com)
 • Tuomo Pihlaja, Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys (tuomo.pihlaja [at] latvasilmu.fi)
 • Matti Rossi, Metsä Group (matti.rossi [at] metsagroup.com)
 • Ellen Tuikkanen, Jyväskylän Kestävä Kehitys JAPA ry (ellen.tuikkanen [at] elisanet.fi)

Fasilitaattorina yhteistyöryhmän keskusteluissa toimii Akordi Oy, josta mukana työssä ovat Jonna Kangasoja, Sanna Rönkkönen sekä Emma Luoma.

Alkukartoitus sekä työsuunnitelma (2016 - kevät 2017)

Metsäohjelman laadinnan pohjaksi toteutettiin vuonna 2016 alkukartoitushaastatteluja. Haastatteluista koottu raportti (pdf)

Metsäohjelman laadinnan työsuunnitelma hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnassa 30.5.2017. Siihen pääsee tutustumaan täältä (pdf).

Metsäohjelman tietopohjavaihe (kevät - syksy 2017)

Tietopohjan koontivaiheessa on käyty lävitse erilaista tietoa koskien Jyväskylän kaupungin metsien nykytilaa sekä tutkimustietoa metsien erilaista arvoista sekä metsänkäsittelyyn liittyvistä taustatekijöistä.

Seuraavassa linkkeinä yhteistyöryhmälle 26.4.2017 pidetyt esitykset:

Kaupungin metsät ja metsäsuunnitelma (Merja Kytömäki) (PDF, 2M)

Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä (Katriina Peltonen) (PDF, 1M)

Yhteistyöryhmä on tutustunut kaupungin metsien hoitoon yhteisellä maastokäynnillä 15.6.2017. Osa ryhmästä on vieraillut 17.11.2017 Mäntässä olevilla pienaukko- ja jatkuvan kasvatuksen kokeilualoilla Metsä Group Oy:n vieraina.

Metsäohjelman tietopohjaseminaari järjestettiin 22.8.2017. Tilaisuudessa pidetyt alustukset:

Janne Kotiaho: Maisematason tarkastelu (pdf 2,4 M)

Helena Reiman: Keski-Suomen hakkuutavoitteet (pdf 0,3 M)

Anna Repo ja Maiju Peura: Miten yhteensovittaa hakkuu- ja monikäyttötavoitteet sekä monimuotoisuuden turvaaminen? (pdf 0,3 M)

Kirsi Salonen: Metsän hyvinvointi- ja terveysvaikutukset (pdf 3,9 M)

Juha Siitonen: Kirjanpainajatuhoriskit (pdf 6,7 M)

Yhteistyöryhmän tapaamisessa 13.9.2017 pidetyt esitykset linkkeinä:

Tuomo Pihlaja: Luonnon monimuotoisuuden avainkysymykset (pdf 5,8 M)

Mervi Vallinkoski: Virkistys, maisema ja kulttuuriympäristö metsäisillä alueilla (pdf 4,6 M)

Asukaskysely

Tietopohjavaiheessa on toteutettu asukaskysely, jonka kooste linkkinä (5,4 Mt).

Vaikutusten arviointi

Metsäohjelman liite 2, vaikutusten arviointi (pdf)

Vaikutusten arvioinnin pohjaksi teetettiin myös laskelmia Jyväskylän kaupungin metsistä ja puuston kehityksestä 50 vuoden päähän. Vuonna 2018 tehdyissä laskennoissa on käytetty metsäohjelman linjausten mukaisia rajoitteita ja tavoitteita, joiden avulla on mallinnettu puuston kehityksen suuntaviivoja laskennallisten kasvumallien perusteella. Laskennat ovat suuntaa-antavia, eikä vuosittain tehtäviä toimenpiteitä määritellä suoraan niiden perusteella. Metsäohjelman linjaukset viedään käytäntöön metsäsuunnitelmaa päivittämällä.

Laskelmat (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta