Suoraan sisältöön

Eerolanpuron kosteikko

Jyväskylän kaupungin ja VAPO Clean Waters Oy:n yhteisenä pilottiprojektina valmistunut kaupunkikosteikko Kortesuolla avattiin elokuussa 2016. Kosteikkoon liittyy myös vuoteen 2017 jatkuva Luonnonvarakeskuksen tutkimushanke, missä tutkitaan miten eri kasvilajit puhdistavat hulevesien epäpuhtauksia.

Kaupunkikosteikko on kaupungin ensimmäinen luonnonmukainen hulevesien viivytysratkaisu, jossa hulevesiä käsitellään jo vakiintuneessa kaupunkiympäristössä. Kosteikon rakentamistarve tunnistettiin vuonna 2012 valmistuneessa Tuomiojärven kunnostussuunnitelmassa

Kaupunkikosteikko on näyttävä maisemallinen elementti, joka tuottaa monia hyötyjä alueella. Näitä ovat hulevesien puhdistumisen lisäksi elinympäristöjen luominen eri eliölajeille ja alueen virkistyskäyttö. Hulevedet ovat taajama-alueiden pinnoitetuilta alueilta huuhtoutuvia vesiä, jotka ilman asianmukaista käsittelyä aiheuttavat vesistöille haitallista kuormitusta. Kosteikko ja sitä edeltävät allasrakenteet laskeuttavat vedestä kiintoainetta ja siihen sitoutuneita haitta-aineita, kuten ravinteita ja raskasmetalleja. Vuosien kuluessa kosteikolle asettuva kasvillisuus edesauttaa vesien puhdistumista. Läheinen Tuomiojärvi on Jyväskylän kaupungille tärkeä vesistö, sillä järven vettä hyödynnetään kaupungin raakavesitarpeisiin.

Eerolanpuron kosteikko

Kosteikko suunniteltiin tiiviisti rakennetulle alueelle ympäröivään maisemaan sopivaksi. Kosteikolle istutettiin liki 2000 kosteikkokasvin taimea, kuten esimerkiksi vihvilöitä, saroja, keltakurjenmiekkoja, rantakukkia ja rentukoita. Näiden menestymistä seurataan tulevaisuudessa. Kosteikon ympäristöön ja kaivuumaiden sijoituspaikoille on tehty puu- ja pensasistutuksia. Lisäksi alueille kylvettiin nurmi ja niittymäistä kasvillisuutta.

Kosteikkoalue sijoittuu Jyväskylän kaupungin puistoalueelle ja se toteutettiinkin virkistyskäyttöä silmällä pitäen. Kosteikko on rakenteeltaan monimuotoinen. Altaat avovesipintoineen ja kasvillisuusalueineen, niemekkeet sekä saari tuovat alueelle maisemallista vaihtelua. Toteuttamisessa otettiin huomioon alueella liikkuminen kivituhkapolkuineen ja siltoineen.

Kosteikon sijainti Jyväskylän karttapalvelussa

Kosteikon puhdistuskykyä tullaan seuraamaan kuluvien vuosien aikana ja tehon oletetaan parantuvan, kun kasvillisuus alueella kehittyy. Kosteikon seuranta on osa hallituksen kärkihanketta, jossa on tavoitteena Tourujoen valuma-alueen vesien hyvän ekologisen tilan saavuttaminen. Kärkihankkeen internet-sivut.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta