Suoraan sisältöön

HARJUN MAISEMASUUNNITELMA

Harjun maisemasuunnitelma on hyväksytty kesäkuussa 2012 kaupunkirakennelautakunnassa. Maisemasuunnitelman rinnalla on laadittu selvitystä Harjun puuston uudistuksen periaatteista vuoteen 2020 saakka, se hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnassa joulukuussa 2012.

Lisätietoja Mervi Vallinkoski, puh. 014 – 266 5060.

Maisemasuunnitelma

Seuraavassa on kerrottu tiivistetysti maisemasuunnitelman sisältö. Kokonaisuudessaan maisemasuunnitelman raportti on luettavissa oheisten pdf-linkkien kautta.

Maisemasuunnitelmaraportti, sivut 1 - 19 (pdf)
Maisemasuunnitelmaraportti, sivut 20 -24 (pdf)
Maisemasuunnitelmaraportti, sivut 25 - 27 (pdf)
Maisemasuunnitelmaraportti, sivut 28 - 43 (pdf)

Jos ei pdf-tiedosto aukea suoraan klikkaamalla, ongelma todennäköisesti johtuu selaimen acrobat-pluginista. Silloin voit hiiren oikealla korvalla linkkiä klikkaamalla tallentaa tiedoston koneellesi ja avata sen sitä kautta.

Lähtökohdat ja tavoitteet

Harju on Jyväskylän keskustan tärkeä ja maisemakuvallisesti merkittävä viheraluekokonaisuus ja huomattava maamerkki kaupunkia lähestyttäessä. Harju on osa Keski-Suomen reunamuodostumaa ja se on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetun kulttuuriympäristön kohteeksi (Museovirasto). Harju on osa ns. Kehä Vihreää, joka on Jyväskylän viherpolitiikassa määritelty keskustan viheralueiden muodostama kehämäinen kokonaisuus.

Keskeisestä sijainnistaan huolimatta Harju koetaan hieman vaikeapääsyiseksi puistoalueeksi. Matkailunähtävyytenä Harju on taantunut viime vuosikymmenien huippukausista ja sama kehitys on ollut vallalla myös ulkoilukäytössä. Alueelle tarvitaan siis lisää vetovoimaa, jotta se jatkossa palvelisi laajempia käyttäjäryhmiä. Huomiota vaatii myös valaistuksen ja kasvillisuuden kehittäminen ja erityisesti ikääntyvän metsäpuuston uudistaminen.

Harjun maisemasuunnitelman tavoitteena on antaa suuntaviivoja alueen hoitoon ja kehittämiseen. Suunnitelmassa tarkastellaan kevyen liikenteen yhteyksiä sekä ulkoilu- ja virkistystoimintoja. Työssä esitetään kasvillisuuden uudistamis- ja kehittämisperiaatteet, valaistusperiaatteet sekä määritellään kunnostusta kaipaavan kalustuksen ja varustuksen tyyli ja varustustaso. Näiden lisäksi suunnitelmassa on pyritty paneutumaan alueen opastuksen ja turvallisuuden parantamiseen, talvikäytön mahdollisuuksiin, mahdolliseen taidekonseptiin sekä suurtapahtumien järjestelyihin alueella.

Alueen nykytila

Harju on luonteeltaan metsäinen ulkoilualue, eikä siellä ole pienimuotoisten oleskelupaikkojen lisäksi rakennettuja puistotoimintoja kuten esimerkiksi leikkipaikkoja. Ulkoiluun ja oleskeluun liittyvät nykyiset toiminnot sijoittuvat jyrkkien maastonmuotojen vuoksi Harjun laelle tai rinteen loivempiin alaosiin. Harjulla toimii nykyisin Jyväskylän kansannäyttämön kesäteatteri, Harjun Stadion sekä Vesilinnassa Keski-Suomen luontomuseo ja Ravintola Vesilinna. Harjun lähistöllä on mm. leikkipuistoja, joista tärkein on Mäki-Matin perhepuisto. Läheiset koulut ja päiväkodit käyttävät Harjua ulkoilu- ja liikunta-alueena.

Maisemasuunnitelma

Harjun alueeseen on aikojen kuluessa kohdistunut monenlaisia intohimoja. Toimintojen ja saavutettavuuden kehittäminen, uudet ideat turistien houkuttelemiseksi ja erisuuntaiset maankäytölliset paineet ovat usein ristiriidassa Harjun nykyisten arvojen kanssa. Paikan tarjoamat luontokokemukset, rauhallisuus, hiljaisuus ja vapaus sekä vehreä ympäristö kaupunkikeskustan läheisyydessä koetaan Harjun vahvuuksiksi ja vetovoimatekijöiksi.

Kehittämissuunnitelman tavoitteena on parantaa Harjun vetovoimaisuutta, saavutettavuutta ja käyttömahdollisuuksia. Harju säilyy edelleen luonnonmukaisena ulkoilualueena ja puistometsänä. Alueen vetovoimaisuutta pyritään parantamaan hienovaraisin keinoin, mm. kehittämällä keskeisiä sisääntuloalueita, parantamalla käytäväverkostoa, opastusta ja kalustusta sekä lisäämällä turvallisuudentunnetta valaistuksen ja kasvillisuuden käsittelyn keinoin. Lakialuetta kehitetään mm. näkymiä hienovaraisesti avaamalla ja uusien oleskelupaikkojen sekä tunnelmapolun avulla. Aurinkoiselle kaakkoisrinteelle kehitetään oleskelu- ja piknik-paikkoja. Harjun länsipuolisten rinteiden luonnonmukainen ilme pyritään säilyttämään ja luonnonmukaista pohjakasvillisuutta pyritään vähitellen palauttamaan myös alueen puistomaisemmille etelä- ja itäsivuille.

Nykyinen kesäteatterin ympäristö kunnostetaan, ja sen läheisyyteen muodostetaan kuntoilupaikkoja. Katsomo ja esiintymislava uusitaan ja toimintojen laajentamiseksi ja tarjonnan lisäämiseksi niitä voidaan vuokrata Jyväskylän kansannäyttämön kesäteatterin lisäksi myös muuhun toimintaan. Teatterin ympäristöön muodostetaan avointa tilaa yleisölle ja muuhun oleskeluun sekä kuntoilupaikkoja ja yksittäisiä leikkivälineitä. Harjun pohjoispäätyyn muodostuu urheilu- ja liikunta-aktiviteettien alue, jonka toiminnot voivat liittyä myös mahdolliseen Stadionin uuteen katsomorakennukseen.

Harjun ja erityisesti kuntoreitin opastusta parannetaan sijoittamalla pääopastetauluja ja opasteviittoja sisääntuloihin ja tärkeisiin risteyspaikkoihin. Kuntoreitin varressa voi myös olla oma opastuksena ja esimerkiksi välimatkamerkkejä, joissa toistuu opaskartoissa merkitty reitin väritunnus. Reittien esteettömyyttä kohennetaan mm. pintamateriaaleilla, käsijohteilla, levähdyspaikoilla ja valaistuksella. Kuntoreitin varrelle tehdään lisäksi 3-4 kpl pienempiä kuntopisteitä: kuntoreitistä muodostuu Harjua kiertävä iso kuntopiiri erilaisine välineineen ja suorituspaikkoineen.

Kasvillisuuden kehittäminen

Suunnitelman tavoitteena on säilyttää Harju edelleen rakentamattomana ulkoilualueena ja puistometsänä. Puuston ja muun kasvillisuuden kehittämisperiaatteisiin vaikuttavat monet seikat. Virkistyskäyttö ja kulutus, luonto-, maisema- ja historialliset arvot sekä hoidon resurssit asettavat omat reunaehtonsa Harjun kasvillisuudelle.

Männikkö on Harjun vahvin piirre ja maisematekijä. Samalla kun puustoa on tarkoitus säilyttää mahdollisimman pitkään, on suunnittelun kuluessa etsitty maisemallisesti hyväksyttävää ratkaisua, kuinka puustoa voitaisiin alkaa uudistaa. Puuston uudistuksen osalta ks. alempana kohta ”Harjun puuston uudistuksen periaatteet v. 2020 saakka”.

Kenttäkerroksen kasvillisuuden osalta maisemasuunnitelmassa on tavoitteena vähentää leikattavien nurmialueiden määrää ja säilyttää luontaista kasvillisuutta mahdollisimman paljon. Tavoitteena on poistaa ränsistynyttä koristekasvillisuutta ja korvata ylikasvaneet istutukset matalammilla. Työssä on myös tutkittu luonnonmukaisemman pohjakasvillisuuden ennallistamis- ja palauttamismahdollisuuksia.

Valaistusperiaatteet

Valaistusperiaatteet pohjautuvat syksyllä 2010 järjestetyn Harjun valaistuksen ideakilpailun voittajatyöhön ’Varjoteatteri’. Valaistuksen tavoitteena on tukea kunnostettavan Harjun alueen vetovoimaisuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Harju ja kulkureitit sille ovat tärkeä osa keskustan kaupunkirakennetta. Harjulla polveilee kaksi sisäkkäistä reittiä: kuntoreitti ja tunnelmareitti. Reitit ovat erilaisia luonteeltaan, käytöltään ja toiminnan painopisteiden osalta. Ulommassa kuntoreitissä korostuu toiminnallisuus ja turvallisuus ja sisemmässä, ylempänä kulkevassa tunnelmapolussa puolestaan näkymät Harjulta, tunnelma ja elämyksellisyys.

Puiston sisäänkäynnit muodostavat aiheen valaistukselle. Neron portaiden akseli on nykyisellään riittävästi näkyvissä Gummeruksenkadun ja Yliopistonkadun risteyksessä. Muualla sisäänkäyntikohdissa valaistaan harkitusti puita, istutuksia, opasteita, reunamuureja tai portaita. Kuntopolun ja tunnelmareitin risteyskohdat ja portaiden päät ovat taiteen sijoittamiselle otollisia paikkoja. Taideteokset valaistaan tehostaen päivä- ja yönäkymän eroja. Tunnelmapolulle, etelään avautuvan puoliympyrän muotoisen oleskelupaikan laidalle voidaan sijoittaa esimerkiksi valaisevia penkkejä. Valaistus suunnitellaan ja toteutetaan siten, ettei siitä aiheudu häikäisyä reiteille tai Harjun ympäristöön.

Jatkotoimenpiteet

Harjun maisemasuunnitelma on tulevaa maankäyttöä ja yksityiskohtaisempaa ympäristösuunnittelua ohjaava yleissuunnitelma. Suunnitelman mittakaavasta johtuen toimenpiteet on esitetty yleispiirteisesti ja edellyttävät jatkosuunnittelua ennen toteuttamista. Merkittävin lisäsuunnittelun tarve kohdistuu Harjun Stadionin ja kesäteatterin ympäristöön mutta myös Yliopistonkadun pysäköintialue, portaiden uusiminen ja Harjukadun varren istutusvyöhyke vaativat tarkempaa jatkosuunnittelua. Harjun opastemaailma tulisi miettiä laajemmin osana keskustan ja Kehä Vihreän opastusjärjestelyitä ja puuston uudistamisen suunnittelu jatkuu ja tarkentuu omana projektinaan kaupunkirakennepalvelujen tonttiosaston metsätoimen vetämänä.

Neron portaiden alaosan kunnostus on käynnissä kesällä 2011. Harjun kuntoreittiä on myös kunnostettu jo kesän 2011 aikana. Kunnostuksen yhteydessä ei kuitenkaan vielä uusita kuntoreitin valaistusta. Myös kuntopisteet siirtyvät mahdollisesti myöhempään toteutusvaiheeseen.

Stadionin alueen kehittäminen maisemasuunnitelmassa esitetyn mukaisesti (joka perustuu liikuntapalveluilta saatuihin tietoihin) vaatii alueen kaavan muuttamisen. Kaavaprosessi ei ole vielä vireillä. Stadionin alueen kehittämistä tulee muutoinkin tarkentaa vielä mm. maaston korkeuserojen tutkimisen kautta.

Toimenpiteet on maisemasuunnitelmassa jaettu alustavasti hankkeiksi, joita toteutetaan vuosittaisten investointiohjelmien puitteissa. Suurimmat uudistukset ajoittunevat 4-6 vuoden päähän.

Harjun puuston uudistuksen periaatteet v. 2020 saakka

Harjun puuston uudistamisen linjaukset on laadittu täydentämään edellä kuvattua maisemasuunnitelmaa. Sekä kauko- että lähimaisemassa tärkein elementti Harjulla on puusto. Sen vuoksi maisemasuunnitelmaa laadittaessa on noussut esille, että puuston osalta tulee tutkia tarkkaan puuston uudistamisen periaatteet ja niiden vaikutukset maisemaan.

Puuston uudistaminen on monella tapaa hyvin keskeinen kysymys Harjun tulevaisuudessa. Puusto Harjulla on valtaosin ikääntynyttä ja se tulee saavuttamaan elinkaarensa pään seuraavien vuosikymmenten kuluessa. Heikkokuntoista ja kuollutta puustoa on alueelta jouduttu poistamaan viime vuosina paljon ja vauhti tulee tulevaisuudessa kiihtymään entisestään. Tämän vuoksi lähivuosina on aloitettava uudistamistoimenpiteitä, joilla luodaan pohja elinvoimaiselle harjumetsälle tulevaisuudessa.

Harjun puuston uudistuksen periaatteet –raportti on luettavissa kokonaisuudessaan täältä

Harjun puusto on tällä hetkellä suurelta osin n. 150-vuotiasta, lakialueella on n. 60-vuotiasta männikköä. Männyn kiertoaikatavoitteeksi on Harjulla asetettu n. 200-220 vuotta. Harjun 150-vuotiaiden metsien uudistuksiin on ryhdyttävä viimeistään vuosina 2060-2080. Uudistusperiaatteissa on lähdetty siitä, että männikköä alettaisiin kuitenkin pikku hiljaa uusimaan jo aiemmin, pieninä 0,1 – 0,2 hehtaarin kuvioina, jotta noin 50-70 vuoden kuluttua ei jouduttaisi kerralla uusimaan kovin laajoja alueita.

Harjun puuston uudistamista on visualisoitu tietokoneavusteisen mallinnuksen keinoin. Siinä on kuvattu sekä uudistamisvaihtoehdon vaikutuksia eri aikoina vuoteen 2040 saakka että ns. 0-vaihtoehtoa eli tilannetta v. 2060, jos puuston uudistuksia ei tehtäisi esitetyllä tavalla. Virtuaalimalliin ja siitä tehtyihin videoajoihin voi tutustua osoitteessa http://www.skjkl.fi/Jkl/Harju/. Ks. ohjeet tämän sivun alalaidassa!

Tässä raportissa esitetyt periaatteet tarkentuvat vielä jatkossa kaupungin metsäsuunnitelmassa. Tällöin tullaan tarkentamaan tässä raportissa esitettyjä ajatuksia päivittämällä metsikkökuviotiedot sekä laatimalla yksityiskohtaiset ohjeet uudistusten ja hoitotoimenpiteiden toteuttamisesta. Koska kyseessä on elävä materiaali, pohditaan vielä toteutusvaiheessakin – melkeinpä puu puulta – parhainta tapaa toteuttaa uudistukset, jotta maisemalliset haittavaikutukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.

Ohjeet virtuaalimallin lataamiseen ja käyttämiseen

Virtuaalimalliin pääsee tästä linkistä: http://www.skjkl.fi/Jkl/Harju/

Avautuvalla sivulla on myös valmiita videoajoja, jotka toimivat Youtuben kautta – niitä voi katsella suoraan lataamatta itse virtuaalimallia.

Virtuaalimallissa liikkumisen ym ohjeet löytyy seuraavan linkin takaa: http://www.skjkl.fi/Jkl/Harju/Ohje.htm.

Puuston mallinnuksen vaihtoehtojen tarkastelu virtuaalimallissa:

  • virtuaalimallissa avautuvassa näkymässä on oikean puoleisessa palkissa otsikkonimiä, joita kaksoisklikkaamalla pääsee katsomaan valmiita näkymiä tai videoajoja (palkin otsikko-lehdessä lukee ”Viewpoints”)
  • palkin sivulehteä ”Groups” klikkaamalla (tai ylävalikon Tools/Group –valinnalla) saa näkyviin valikon, jossa valitaan tarkasteltava ajankohta. Kukin ajankohta valitaan näkyviin vuorollaan klikkaamalla ”visibility”-sarakkeeseen ”yes” (muut kohdat oltava ”no”-valinnassa)
    • raportissa kappaleessa 5.2 kuvattua uudistusvaihtoehtoa kuvaavat ajankohdat ovat v. 2012, v. 2025 ja v. 2040
    • 0-vaihtoehtoa (”jossei tehdä mitään”) kuvaavat tilanteet on nimetty v. 2060_1 ja v. 2060_2. 1. vaihe kuvaa tilannetta, kun jäljellä on vielä vanhoja puita, ja 2. vaihe tilannetta, kun vanhat puut on kaadettu.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta