Suoraan sisältöön

Katutyölupa

Kaikille Jyväskylän kaupungin hallinnoimille yleisillä alueilla tehtäville töille on saatava kaupungin myöntämä lupa. Lupa tulee hakea kaikille kaupungin hallinnoimille alueille, luvan piiriin kuuluvat siis myös esimerkiksi puistoissa ja metsissä tehtävät työt.

Lumen pudottaminen katolta ei edellytä katutyöluvan hakemista, lisätietoa löytyy kattolumien pudottaminen -sivulta.

Luvan myöntävä viranomainen varmistaa luvan myöntämisen yhteydessä mm seuraavia asioita:

  • työlle löytyy luonnollinen vastuuhenkilö
  • liikennejärjestelyt ovat työn vaatimusten mukaisia eikä työmaasta ole vaaraa muille tiellä liikkujille
  • kaivantojen suojaus on tehty oikein
  • puut ja muut herkästi vaurioituvat rakenteet suojataan
  • alue pysyy työn aikana riittävän siistinä ja työalue luvan mukaisena
  • alue palautetaan siihen laatutasoon, mitä se on ollut lähtötilanteessa.

Yleisten teiden (yleiset tiet Jyväskylässä, jpg) alueella lupaviranomaisena toimii Keski-Suomen ELY eli Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Luvan hakeminen

Lupaa haetaan aina kirjallisesti. Sen voi hakea myös sähköisesti, joka on suositeltavin ja käsittelyltään hieman nopeampi tapa. Vasta kun lupa on myönnetty ja lupaehtojen mukainen aloituskatselmus on pidetty saa työn aloittaa. Tällä luvan hakija varmistaa, että työmaajärjestelyt ovat asianmukaisia ja mahdolliset aikaisemmin syntyneet vauriot eri rakenteille saadaan kirjattua ylös. Näin luvan hakija ei joudu korvaamaan vanhoja vaurioita.

Katutyöluvan hakeminen

Lupaohjeet ja ehdot

Katutyöluvan keskeisin määräys on lupaohjeet ja ehdot -asiakirja. Hakija sitoutuu siinä esittyihin menettelytapoihin luvan myöntämisen myötä. On suositeltavaa, että hakija perehtyy hyvin asiakirjaan ennen luvan hakemista.

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä (pdf)

Kaivutyöt

Suunnitellessa kaivutöitä Jyväskylän kaupungin alueella tulee luonnollisesti varmistua maanalaisista rakenteista. Jyväskylän kaupungilla on myös omistuksessaan maanalaisia rakenteita:

  • liikennevalokaapeloinnit
  • ulkovalaistuskaapeloinnit
  • sulanpitojärjestelmät
  • geoverkot

Näistä liikennevalokaapeleiden ja ulkovalaistuskaapeleiden näytöt voi tilata Jyväskylän Energia Oy:ltä. http://www.jyvaskylanenergia.fi/rakentajalle/johtokartta

Sulanapitojärjestelmät ja geoverkot voit varmistaa kaupungin karttapalveluista

sulanapitoalueet karttapalvelussa


Sähköverkot

Sähköverkon haltijat

Sähköverkon haltijoilla on omia ohjeitaan kaivajille:

Lisätiedot

Palvelupiste Hannikainen
Hannikaisenkatu 17
Puhelin (014) 266 0108
sähköposti palvelupistehannikainen[at]jkl.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta