Suoraan sisältöön

Nisulan kaupunkikosteikon vihersuunnitelma

Kaupunkirakenteen Liikenne- ja viheralueet sekä Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö on teettänyt Nisulan kaupunkikosteikon vihersuunnitelman. Vihersuunnitelman on tehnyt Viherteema Oy.

Jyväskylän kaupunki, Vapon Clean Waters ja Luonnonvarakeskus (LUKE) ovat toteuttamassa kaupunkikosteikkoa Kortesuon kaupunginosaan Jyväskylän ammattiopistoon läheisyyteen. Tavoitteena on toteuttaa hulevesien puhdistamisen ratkaisu, jolla vähennetään Tuomiojärveen kohdistuvaa vesistökuormitusta. Kosteikon kaivuumassoja maisemoidaan sen lähialueille (maisemointialue). Tavoitteena on rakentaa kaupunkiympäristöön soveltuva luonnonmukainen hulevesien puhdistamisen ratkaisu.

Maa-alue on kaupungin omistuksessa ja kaavallisesti puistoaluetta (VP). Puistoalue sisältää myös 2 ohjeellista palloilukenttää (up) sekä ohjeellisen leikkialueen (le). Hanke on osa Sitran Jyväskylän Resurssiviisas alue -hankekokonaisuutta, joka on käynnistynyt vuonna 2013. Projektin tavoitteena on toteuttaa ja demonstroida kaupunkiympäristöön soveltuva hulevesien puhdistamisen ratkaisu. Suunnittelussa on keskeisessä osassa Tuomiojärveen kohdistuvan kuormituksen vähentäminen menetelmän avulla. Suunnittelussa pyritään huomioimaan vesienpuhdistamisen lisäksi virkistyskäyttö, maisemallisuus ja luonnon monimuotoisuus. Projektin kuluessa kosteikolla mahdollisesti testataan erityisesti sinne suunnitellun innovatiivisen suodatinratkaisun käyttöä kosteikon vesien puhdistumisen tehostamisessa. Eerolanpuro valikoitui kosteikon paikaksi, koska sijainti on keskeisellä paikalla Jyväskylän kaupungissa ja valtaosa Eerolanpuroon kertyvästä vedestä tulee rakennetulta alueelta. Kosteikon suunnittelussa on keskeisessä osassa kuormituksen vähentäminen, koska Tuomiojärven veden laadun ylläpitäminen on tärkeää.

Kosteikko perustetaan kaivamalla suunnittelualueelle mutkitteleva, monimuotoinen uoma. Uoma tehdään syvyysolosuhteiltaan vaihtelevaksi eli siinä on syvän ja matalan veden alueiden vuorottelua. Suunnittelu tehdään siten, että syvän veden alueilla on jatkuvasti vettä ja täten siinä menestyy vesikasvillisuus. Kosteikkouoman seinämät tehdään pääosin loivareunaisiksi ja lisäksi siihen suunnitellaan tulva-alueet. Kosteikolla oleva vesimäärä tulee vaihtelemaan virtaamaolosuhteiden mukaan. Syvänteiden sijoituksessa huomioidaan huoltonäkökulmat eli ruoppauskaluston pääsy kohteelle.

Rakennettavalle kosteikolle johdetaan vesiä tasaus/jakoaltaasta, joka kaivetaan Eerolapuroon. Kosteikon pinta-alan suhde yläpuolisen valuma-alueen pinta-alaan on alustavien suunnitelmien mukaan melko pieni. Tästä syystä on perusteltua säännöstellä kosteikolle johdettavaa vesimäärää etenkin suurien virtaamien aikaan. Kosteikon pohja myös pidetään märkänä ympäri vuoden. Suunnittelussa keskeistä on Eerolanpuron virtauksen häiriötön turvaaminen. Kosteikon toteuttamisessa pyritään mahdollisimman luonnonmukaiseen ilmeeseen.

Puiston toteuttaminen on tarkoitus käynnistyä elokuussa 2015.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä 23.6.-7.7.2015 palvelupiste Hannikaisessa, Hannikaisenkatu 17, 1-kerros.

Lisätiedot: Paula Tuomi, puh. (014) 266 5059 ja Jarmo Toikkanen, puh. (014) 266 5150

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Kaavakartta (pdf)

Vihersuunnitelma (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta