Suoraan sisältöön

Rakennusjärjestyksen muuttaminen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.2.2016

Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan Jyväskylän kaupungin rakennusjär-jestyksen päivittämisen lähtökohdat ja tavoitteet sekä rakennusjärjestyksen muuttamiseen liittyvästä osallistumis-, vuorovaikutus- ja päätöksentekomenettelystä.

Yleistä tietoa rakennusjärjestyksestä

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Ra-kennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan ra-kentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön to-teutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määrä-ykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia. (MRL 14 §:n 1–2 mom.)

Rakennusjärjestys on maankäyttö- ja rakennuslakia, maankäyttö- ja rakennusasetusta ja kunnan kaavoja täydentävä asiakirja. Rakennusjärjestys osoittaa kaupungin yleiset tavoitteet ja vaatimukset rakentamiselle ja antaa muita säännöksiä täydentävää tietoa rakentajille ja suunnittelijoille. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, raken-nuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty. (MRL 14 §:n 3–4 mom.)

Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestyksen päivittämisen tarve

Jyväskylän kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustos-sa 8.12.2008/97. Rakennusjärjestys on laadittu Suomen Kuntaliiton oppaan Rakennusjärjes-tyksen malli -suositus perusteluineen mukaisena. Rakennusjärjestyksen päivittämisestä jätet-tiin valtuustoaloite 6.6.2011, jonka johdosta rakennusjärjestyksen toimivuudesta laadittiin laa-ja selvitys. Selvityksessä arvioitiin kokonaisvaltaisesti rakennusjärjestyksen toimivuutta, vas-tattiin valtuustoryhmien antamaan palautteeseen sekä tehtiin esitys jatkotoimenpiteistä. Ra-kennusjärjestyksen päivittämisestä toteutettiin myös erillinen yritysvaikutusten arvioinnin pro-sessi.

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti 29.4.2013/173, että rakennusjärjestyksen toimivuuden kokonaisarvioinnin perusteella on syytä käynnistää rakennusjärjestyksen muutostyö loppu-vuodesta 2013 seuraavasti: 1) korjataan rakennusjärjestyksen määräykset pykälissä 8, 19, 24, 32 ja 47 selvityksessä esitetyn mukaisesti sekä tarvittaessa vesilain muutoksen osalta; 2) tehdään selvityksessä esille tulleet teknisluonteiset korjaukset ja 3) täydennetään rakennus-järjestystä vanhoja asemakaavoja täydentävien määräysten ja tulvariskialueiden osalta.

Rakennusjärjestyksen toimivuuden kokonaisarvioinnin laatimisen jälkeen on tullut voimaan lukuisia ympäristölainsäädäntöä koskevia muutoksia, joiden vuoksi voimassa olevan raken-nusjärjestyksen määräykset lisätietoineen on tämän päivittämistyön yhteydessä tarkoituk-senmukaista käydä kokonaisuudessaan teknisluotoisesti läpi. Lisäksi rakennusjärjestykseen on tarpeen tehdä muut kevään 2013 jälkeen rakennusjärjestyksen soveltamiskäytännössä tarpeellisiksi havaitut teknisluontoiset korjaukset. Suomen Kuntaliitto on myös julkaissut vuo-den 2013 alussa uuden oppaan rakennusjärjestyksen laatimisesta. Oppaan tarkoituksena on tukea kuntia rakennusjärjestyksen uudistamisessa ja ohjata kuntia käyttämään lain tarjoamia mahdollisuuksia aikaisempaa laajemmin, mutta samalla pitäytyen rakennusjärjestyksen ohja-ustavoitteen mukaisesti maankäyttö- ja rakennuslain rajaaman harkintavallan rajoissa. Jy-väskylän kaupungin rakennusjärjestyksen päivittämistyössä tullaan hyödyntämään tätä Kun-taliiton uutta opasta ja tarkastelemaan rakennusjärjestyksen määräyksiä erityisesti siitä nä-kökulmasta, että rakennusjärjestyksen määräysten tulee pysyä maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n asettamissa rajoissa.

Jyväskylän kaupunki laatii rakennusjärjestyksen päivittämisen omana työnään. Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestyksen päivittämisessä ei ole kysymys voimassa olevan rakennus-järjestyksen kokonaisuudistuksesta. Rakennusjärjestyksen sisällölliset muutokset valmistel-laan rakennusjärjestyksen toimivuuden kokonaisarvioinnin yhteydessä laaditun laajan selvi-tyksen ja tämän perusteella tehdyn kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Tästä syystä päivittämistyön yhteydessä ei ole tarpeen laatia uusia selvityksiä ja vaikutusarviointeja mui-den muutosten ollessa joko suoraan lainsäädännön muutoksista johtuvia tai rakennusjärjes-tyksen soveltamiskäytännössä edelleen havaittujen muutostarpeiden teknisiä korjauksia. Teknisessä korjaamisessa rakennusjärjestyksen määräyksiä on syytä tarkastella myös siitä näkökulmasta, onko rakennusjärjestyksen määräyksiä mahdollista edelleen keventää tietty-jen menettelyiden osalta (erityisesti rakennusjärjestyksen 7 ja 8 määräykset). Valmistelutyön yhteydessä kuullaan tarvittaessa asiantuntijoita.

Osalliset

Rakennusjärjestyksen laatimisessa osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joi-den toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa rakennusjärjestyk-sen muutoksen valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua muutoksesta mielipiteensä.

Rakennusjärjestyksen päivittämisessä keskeisiä osallisia ovat:
- Jyväskylän kaupungin asukkaat ja maanomistajat
- Jyväskylän kaupungin toimielimet
- Alueen yrittäjät ja yhteisöt
- Jyväskylän Energia
- Keski-Suomen liitto
- Keski-Suomen ELY-keskus
- Keski-Suomen pelastuslaitos
- Keski-Suomen museo
- naapurikunnat

Päivittämistyön vaiheet, arvioitu aikataulu ja osallistuminen

Rakennusjärjestyksen päivittämisen vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman saa-tavilla olosta sekä rakennusjärjestyksen muutosluonnoksen ja muutosehdotuksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan julkisilla kuulutuksilla. Ilmoitukset julkaistaan sanomalehti Keski-suomalaisessa, kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kaupungin internet-sivuilla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollista lausua mielipiteensä joko suullisesti tai kirjallisesti rakennusjärjestyksen muutosehdotuksen nähtävillä pitämiseen saakka. Osallis-tumis- ja arviointisuunnitelma on koko päivittämistyön ajan saatavilla rakennusjärjestyksen päivittämisen omilla internet-sivuilla.

Rakennusjärjestyksen muutosluonnos ja muutosehdotus pidetään kuulutuksissa ilmoitettuina aikoina nähtävänä / kommentoitavana palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisen-katu 17. Kirjalliset mielipiteet voi nähtävilläoloaikana toimittaa osoitteella Rakennusvalvonta, PL 233, 40101 Jyväskylä tai rakennus.valvonta(at).fi. Suulliset mielipiteet voi esittää raken-nusvalvonnan päivystyksessä osoitteessa Hannikaisenkatu 17.

Rakennusjärjestyksen päivittämistä valmistelee kaupungin sisäinen työryhmä, jonka jäseniin voi olla yhteydessä rakennusjärjestyksen päivittämiseen liittyvissä asioissa koko rakennusjär-jestyksen muuttamista koskevan prosessin ajan.

Työryhmä: Raimo Ström, johtava rakennustarkastaja
puh. 014 266 5204; raimo.strom(at)jyvaskyla.fi

Jaana Nyman, kaupunkirakenteen lakimies
puh. 014 266 5003; jaana.maj-lis.nyman(at)jyvaskyla.fi

Risto Mustonen, lupainsinööri
puh. 014 266 5211; risto.mustonen(at)jyvaskyla.fi

Juha Kantanen, kiinteistöinsinööri
puh. 014 266 5082; juha.kantanen(at)jyvaskyla.fi

Jarmo Matikainen, projektipäällikkö
puh. 014 266 5038; jarmo.matikainen(at)jyvaskyla.fi

Arto Sipinen, suunnitteluinsinööri
puh. 014 266 5062; arto.sipinen(at)jyvaskyla.fi

Tuija Solin, projektipäällikkö
puh. 014 266 5054; tuija.solin(at)jyvaskyla.fi

Nana Pentti, Nanan; asemakaava-arkkitehti
puh. 014 266 5043; nana.pentti(at)jyvasyla.fi

Rakennusjärjestyksen päivittämisen etenemistä voi seurata Jyväskylän kaupungin rakennus-valvonnan internet-sivuilta, www.jyvaskyla.fi/rakennus, jossa on kohdassa Lait ja määräykset linkki rakennusjärjestyksen päivittämistä koskevalle sivustolle aineistoineen (suora linkki: http://www.jyvaskyla.fi/rakennus/rakennusjarjestyksenmuutos).

Päivittämistyön vireille saattaminen (helmikuu 2016)
Kaupunki ilmoittaa rakennusjärjestyksen päivittämisen vireilletulosta ja asettaa samalla osal-listumis- ja arviointisuunnitelman saataville rakennusjärjestyksen päivittämisen omille inter-netsivuille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään valmistelutyön aikana tarpeen mukaan.

Luonnosvaihe (kevät 2016)
Kaupunki laatii luonnoksen rakennusjärjestyksen päivittämisestä. Rakennus- ja ympäristölau-takunta päättää muutosluonnoksen asettamisesta julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi, varaa osallisille mahdollisuuden esittää mielipiteensä rakennusjärjestyksen muutosluonnoksesta ja pyytää tarvittavat viranomaislausunnot.

Ennen luonnosvaiheen lautakuntakäsittelyä kaupunki järjestää tarvittaessa maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukaisen viranomaisneuvottelun tai vapaamuotoisemman työneuvotte-lun Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.

Ehdotusvaihe (kesä 2016)
Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta kaupunki laatii rakennusjärjestyksen päivittämisen muutosehdotuksen. Tässä yhteydessä käsitellään myös luonnoksesta saatu palaute ja sen huomioon ottaminen.

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää muutosehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtä-ville vähintään 30 päivän ajaksi sekä varaa osallisille mahdollisuuden esittää mielipiteensä rakennusjärjestyksen muutosehdotuksesta ja pyytää tarvittavat viranomaislausunnot. Ase-makaavoitusmenettelyä vastaavasti rakennus- ja ympäristölautakunta voi samassa yhtey-dessä päättää, että jos muistutuksia ei jätetä eivätkä rakennusjärjestykseen tehdyt muutokset edellytä maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n mukaan uudelleen nähtäville asettamista, esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että rakennusjärjestyksen muutosehdotus hyväksytään. Tällä varmistetaan valmisteluun liittyvän päätöksentekomenettelyn sujuvuus mikäli uusi lautakuntakäsittely ei ehdotusvaiheen nähtävillä pitämisen jälkeen enää ole tarpeen.

Hyväksyminen (loppuvuosi 2016)
Rakennusjärjestyksen muutokset hyväksyy kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityk-sestä. Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä tiedotetaan julkisella kuulutuksella ja hyväksymispäätöksestä lähetetään tieto viranomaisille. Valitusaika on 30 päivää siitä, kun kunnanvaltuuston hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja julkaistaan. Mahdolliset valitukset hyväksymispäätöksestä osoitetaan kunnallisvalituksena hallinto-oikeuteen.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta