Suoraan sisältöön

Minkä luvan tarvitset

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia ovat rakennus-, toimenpide-, purku- ja maisematyölupa sekä ilmoitusmenettely. Myös puiden kaataminen edellyttää asemakaava-alueella lupaa. Maa-ainesten ottaminen vaatii maa-aineslain mukaisen luvan, joka haetaan Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelusta.

Lisäksi Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestyksessä 8§:ssä on määrätty rakennushankkeiden ja toimenpiteiden luvanvaraisuudesta.

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan laajentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen ja myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen. Rakennuslupa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun vanhaan rakennukseen liittyvä avokuisti muutetaan umpikuistiksi tai rakennuksessa tehdään perusparannus.

Muutostöille tulee silloin hakea rakennuslupa, jos muutoksilla on vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Esimerkiksi saunan rakentaminen niin sanottuun kuivaan tilaan kuten vaatehuoneeseen ja myös liikehuoneiston jakaminen kahdeksi eri liikehuoneistoksi vaatii rakennusluvan hakemisen.

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Rakennuksen osalla tarkoitetaan huoneistoa, sen osaa kuten askarteluhuonetta, pesutupaa, varastoa tai autotallia. Käyttötarkoitusmuutoksissa otetaan huomioon kaavamääräykset sekä muut rakennuksen ominaisuuksia koskevat määräykset. Lupaa edellytetään myös silloin, kun loma-asunto halutaan ottaa käyttöön vakituisena asuntona tai kun asuntoa aletaan käyttää toimistona tai päinvastoin.

Rakennuksen purkaminen edellyttää aina joko purkamisilmoitusta tai purkamislupaa rakennuksen koosta riippuen. Uutta rakennusta rakennettaessa ja vanhaa purettaessa, purkamisen voi esittää uudisrakennuksen rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen, kuten kaivaminen, pengertäminen tai maanpinnan korkoerojen olennainen muuttaminen. Myös puiden kaato edellyttää maisematyölupaa, kun kaadettavia puita on yli kymmenen kappaletta. Myös yksittäisen puun kaataminen asemakaava-alueella edellyttää lupaa ja puun kaatamisesta tulee ilmoittaa rakennusvalvontaan.

Vähäisemmät rakennustoimenpiteet edellyttävät usein ilmoitusmenettelyä. Ilmoitusmenettelyvaraisista toimenpiteistä on säädetty rakennusjärjestyksestä.

Mikäli epäilet, tarvitsetko toimenpiteelle tai rakennushankkeelle lupaa, ota yhteyttä rakennusvalvontaan ajoissa joko puhelimitse 014 266 0680 tai sähköpostitse rakennus.valvonta(at)jkl.fi. Myös asiakirjavaatimuksista voit tarvittaessa kysyä tarkemmin rakennusvalvonnasta.

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös

Rakennushanke voi tietyillä alueilla edellyttää rakentamisen maankäytöllisten vaikutusten tarkastelua rakennuslupamenettelyä laajemmin. Rakennushanke voi siis edellyttää ensin suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamispäätösken hakemista. Jyväskylässä on alueita, jotka on määritelty rakennusjärjestyksessä tai yleiskaavassa suunnittelutarvealueiksi. Nämä alueet on esitetty rakennusjärjestyksen karttaliitteestä. Myös muilla asemakaavan ulkopuolisilla alueille voidaan edellyttää suunnittelutarveratkaisua tapauskohtaisesti.

Ranta-alueille rakennettaessa voi hanke edellyttää joko kunnan tai ELY-keskuksen myöntämää poikkeamista rannan suunnittelutarpeesta. Poikkemisen tarve käsitellään tapauskohtaisesti.

Poikkeamista voi hakea rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, rajoituksista, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkemisen tarve käsitellään tapauskohtaisesti.

Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamispäätöstä on haettava ennen rakennusluvan hakemista. Suunnittelutarveratkaisu- tai poikkeamispäätös ei suoraan oikeuta rakentamiseen, vaan hankkeelle on haettava päätöksessä annetun määräajan puitteissa rakennuslupa.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta