Suoraan sisältöön

Maalämpökaivot ja -keruuputkistot, lämpöpumput, aurinkokeräimet ja -paneelit, tuulivoimala, lämmitysjärjestelmän muutokset

Maalämpökaivon poraukseen sekä maaperään tai vesistöön sijoitettavan lämmönkeruuputkiston asentamiseen tulee hakea toimenpidelupa rakennusvalvonnasta.

Pohjavesialueille lämpökaivon rakentaminen edellyttää Aluehallintoviranomaisen vesilain mukaisen luvan. Lämpökaivoa suunnittelevan kannattaa tutustua Suomen ympäristökeskuksen julkaisuun "YO 2013: Energiakaivo - maalämmön hyödyntäminen pientaloissa*". Julkaisussa on muun muassa esitetty vähimmäisetäisyydet maalämpöputkesta naapurin rajaan, katuun tai muuhun mahdolliseen verkostoon (alla).


Kohde
Suositeltu
minimietäisyys
Energiakaivo 15 m*

Lämpöputket ja kaukolämpöjohdot

3m**

Kallioporakaivo

40 m

Rengaskaivo

20 m

Rakennus

3 m

Kiinteistön raja

7,5 m*


Kiinteistökohtainen jätevedenpuhdistamon
purkupaikka


30 m (kaikki jätevedet)
20 m (harmaat vedet)

Tunnelit ja luolat

25 m, etäisyys selvitetään tapauskohtaisesta

Viemärit ja vesijohdot

3 m (omat putket) -5 m (muiden putket)**

* porareiän ollessa pystysuora
** etäisyys riippuu maaperän laadusta, kaivusyvyydestä ja kaivantoon sijoitettavista putkista

Kerrostalon poistoilmalämpöpumppujen ja lämmöntalteenottopumpun rakentamista varten tulee hakea rakennuslupa. Pientalojen ilmalämpöpumppujen asentamista varten haetaan toimenpidelupa, jos laite sijoitetaan julkisivuun näkyvälle paikalle.

Aurinkopaneelien ja –keräimien asentaminen omakoti-/rivi-/pienkerrostalojen katoille kattolappeen suuntaisesti lupaa voidaan edellyttää rakennussuojelullisista, kaupunkikuvallisista, rakenteellisista tai käyttöturvallisuussyistä. Isommissa rakennuksissa luvan tarve harkitaan tapauskohtaisesti, mikä tulee selvittää rakennusvalvonnasta.

Tuulivoimaloille on haettava toimenpidelupa, kun voimalan kokonaiskorkeus on 5 - 40 metriä. Mikäli voimalan korkeus on enenmmän kuin 40 metriä, tulee sille hakea rakennuslupa. Mastoa tai tuulivoimalaa ei saa rakentaa asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan vastaisesti, eikä se saa tarpeettomasti haitata naapuria, eikä vaikeuttaa naapurikiinteistön sopivaa rakentamista.

Lämmitysjärjestelmän muutos, esimerkiksi öljylämmityksen vaihtaminen kaukolämpöön ei edellytä luvan hakemista. Öljysäiliön käytöstä poistamisesta tulee tehdä ilmoitus pelatusviranomaiselle.

Toimenpidelupa haetaan sähköisen asioinnin kautta. Hakemuksen voi jättää myös paperilomakkeella, jolloin hakemus asiakirjoineen muutetaan rakennusvalvonnassa sähköiseen muotoon ja käsitellään sähköisessä asioinnissa.

Ohjeita toimenpidelupahakemuksen täyttämiseen

Hakijana on aina kiinteistön omistaja tai haltija (esimerkiksi vuokralainen). Luvan voi allekirjoittaa joku muu kuin omistaja, jos hänellä on valtakirja. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä huoneiston omistaja ei voi itse hakea lupaa, vaan hakemus on aina tehtävä yhtiön nimissä ja osakas voi vain toimia yhtiön valtuuttamana asiamiehenä ja allekirjoittaa hakemuksen.

Kiinteistön omistus on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuuto-otteella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

Lisäksi lupahakemukseen tulee liittää:

  • Asemapiirustus, johon maalämpökaivo tai –keruusputkiston tai tuulivoimalan tai lämpöpumpun paikka, päämitat ja etäisyydet rajoista sekä muista rakennuksista on esitetty
  • Julkisivupiirustukset, joihin aurinkopaneelien tai –keräimien, lämpöpumpun ja mahdollisten julkisivuun tulevien putkivetojen paikat on esitetty
  • Tarvittaessa naapurien kuulemislomake
  • Lisäksi muut mahdolliset rakennusvalvonnan edellyttämät lisäselvitykset

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta