Suoraan sisältöön

Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Rakennuslupa tarvitaan esimerkiksi, kun vanhaan rakennukseen liittyvä avokuisti muutetaan umpikuistiksi.

Muuta kuin edellä tarkoitettua rakennuksen korjaus- tai muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Tällainen toimenpide on esimerkiksi saunan rakentaminen niin sanottuun kuivaan tilaan, kuten vaatehuoneeseen.

Myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Rakennuksen osalla tarkoitetaan huoneistoa, sen osaa tai rakennuksessa olevaa muuta tilaa, kuten askarteluhuonetta, pesutupaa, varastoa ja autotallia. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin.

Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun muassa loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen tai kun asuntoa aletaan käyttää toimistona tai päinvastoin. Lupa voidaan myöntää, jos muutos ei ole ristiriidassa asemakaavan ja muiden rakentamismääräysten kanssa. Loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen asuinrakennukseksi vaatii useimmiten myös poikkeamis- tai suunnittelutarveratkaisupäätöksen.

Rakennuslupa-asian vireillepano

Rakennuslupa voidaan myöntää vain rakennuspaikan haltijan hakemuksesta. Asunto-osakeyhtiön osakas ei näin ollen voi hakea lupaa omaan lukuunsa, vaan hakemus on aina tehtävä yhtiön nimissä ja osakas voi vain toimia yhtiön valtuuttamana asiamiehenä ja allekirjoittaa hakemuksen.

Rakennuslupahakemuksen ja liiteasiakirjojen jättäminen samanaikaisesti sähköiseen asiointiin jouduttaa hakemuksen käsittelyä. Viranomaisten kanssa käytävillä alustavilla neuvotteluilla eli ennakko-ohjauksella on huomattava merkitys. Puutteellisen tai virheellisen hakemuksen täydentäminen ja keskeneräisen suunnitelman korjauttaminen pidentävät rakennusluvan käsittelyaikaa.

Jos hakemuksessa havaitaan virheitä tai puutteita, asian käsittelijä varaa suunnittelijalle tilaisuuden hakemuksen täydentämiseen, korjaamiseen tai muuttamiseen. Tämän vuoksi on tärkeää, että hakemuksessa ilmoitetaan myös puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, josta hakija tai asiamies tavoitetaan virka-aikana.

Katso myös:

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta