Suoraan sisältöön

Rakennusluvan myöntäminen

Virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän julkipanon jälkeen annetaan rakennuslupapäätökset . Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä on julkipanoilmoituksessa sekä sähköisen asioinnin päätösvälilehdellä erikseen mainittu.

Katso: lupien voimassaoloajat

Aloittamisoikeus vakuutta vastaan

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslupa on lainvoimainen. Rakennusvalvonnan virkamiehen myöntämän luvan osalta voi lupapäättäjä kuitenkin hakijan asettamaa vakuutta vastaan myöntää oikeuden rakennustöiden aloittamiseen, vaikka lupapäätös ei ole lainvoimainen. Aloittamisoikeuspyyntö on aina perusteltava.

Vakuus vaaditaan niiden vahinkojen korvaamiseksi, joita lupapäätöksen kumoaminen tai muuttaminen mahdollisesti aiheuttaa. Suositeltavia vakuusmuotoja ovat pienemmissä kohteissa raha, ja suuremmissa kohteissa pankin omavelkainen takaus.

Aloittamisoikeuden hakeminen ei nopeuta hakemuksen käsittelyä, vaan antaa mahdollisuuden aloittaa rakennustyöt luvan myöntämisen jälkeen ennen luvan lainvoimaisuutta. Aloittamisoikeutta haetaan aina kirjallisesti ja hakemuksessa on esitettävä riittävät perusteet ennakkoaloittamiselle.

Katso: ohje aloittamisoikeudesta

Luvan lainvoimaisuus

Lupa-asiassa tehty päätös saa lainvoiman, kun oikaisusaika on kulunut umpeen eikä oikaisuvaatimusta tai valitusta ole määräajassa tehty. Oikaisuvaatimusaika on 14 vuorokautta päätöksen antopäivästä eteenpäin.

Viranhaltijan päätöksiin lainvoimaisuustodistuksen saa rakennusvalvonnan neuvonnasta. Lainvoimaisuustodistuksen voi tarvittaessa pyytää rakennus- ja ympäristöjaoston lupapäätökseen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamosta ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisuun korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta. Todistusta pyydettäessä on esitettävä asianomainen päätös alkuperäisenä.

Lainvoiman saaneeseen hallintopäätökseen voidaan hakea muutosta hallintolainkäyttölain (586/1996) 11 luvun mukaisilla ylimääräisíllä muutoksenhakukeinolla, joita ovat kantelu, menetetyn määräajan palauttaminen tai päätöksen purkaminen.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta