Suoraan sisältöön

Rasitteet ja yhteisjärjestelysopimus

Rakennusrasitteita koskevat säännökset ovat maankäyttö- ja rakennuslain 158 - 160 §:ssä ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 80 §:ssä. MRL ja MRA.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 80 §:ssä oleva luettelo rasitetyypeistä on tyhjentävä eli muunlaisia rakennusrasitteita ei voida perustaa. Sitovan tonttijaon (MRL 78 §) alueella rakennusrasitteen perustaminen edellyttää, että tontit on merkitty kiinteistörekisteriin.

Kiinteistöjen yhteisjärjestelyä koskeva säännös on maankäyttö- ja rakennuslain 164 §:ssä. Tähän liittyvä päätös on eräissä tapauksissa vaihtoehtoinen rasitejärjestelyn kanssa, mutta on tehtävissä vain, mikäli asemakaavan toteuttaminen sitä edellyttää. Tällöin asemakaava on laadittu esimerkiksi siten, että tonttien autopaikat sekä leikki- ja oleskelualueet on osoitettu rakennettaviksi erilliselle tontille. Järjestelyn piiriin kuuluvien tonttien tulee sijaita samassa korttelissa ja tonttien tulee sitovan tonttijaon alueella olla merkittyinä kiinteistörekisteriin.

Rakennusrasitteen perustaminen, muuttaminen ja poistaminen sekä kiinteistöjen yhteisjärjestelyä koskevan päätöksen tekeminen on Jyväskylän kaupungissa kaupunkirakennepalveluiden lakimiehen tehtävä.

Kiinteistörasitteita voidaan perustaa kiinteistönmuodostuslain mukaisessa kiinteistötoimituksessa (14 luku, 154 §), jonka suorittaa kaupunkirakennepalveluiden tonttituotannon kiinteistöinsinööri. Nämä rasitteet eivät kohdistu rakennukseen.


Hakemus ja sen liitteet

 • Hakemus rakennusrasitteen perustamiseksi (1 kpl)
  Hakemus on vapaamuotoinen, hakemukseen on sisällytettävä:
  • Sopimusosapuolten allekirjoitukset nimenselvennyksineen (vuokrakiinteistön osalta tarvitaan sekä omistajan että vuokralaisen allekirjoitukset). Mikäli rasitesopimuksessa on sovittu, että sopijapuolilla on toisia kuulematta oikeus hakea rasitteen perustamista, hakemukseen riittää yhdenkin sopijaosapuolen allekirjoitus.
  • Selvitys sopimusosapuolten osoitteista sekä puhelinnumerot/sähköpostiosoitteet yhteydenottoa varten.
  • Tieto siitä, ketä päätöksestä veloitetaan.
  • Vaihtoehtoisesti hakijat voivat valtuuttaa asiamiehen hoitamaan asian yksilöidyllä valtakirjalla. Jos rasitesopimuksen tai hakemuksen on allekirjoittanut valtuutettu, hakemukseen liitetään valtakirja tai valtakirjat alkuperäisenä.
 • Rasitesopimus (1 kpl)
  • Alkuperäinen allekirjoitettu rasitesopimus alkuperäisine liitepiirustuksineen. Kartta- ja piirustusaineistosta on käytävä ilmi, mistä rakennusrasitteesta on sovittu.
  • Vaihtoehtoisesti asiakirja, jonka perusteella pyydetään yhteisjärjestelypäätöksen tekemistä
 • Omistusoikeusselvitykset (1 kpl/tontti) kaikista tonteista
  • Rakennusvalvonta saa tiedon myönnetyistä lainhuudoista viranomaisteitse, joten hakemukseen ei tarvitse liittää lainhuutotodistusta, mikäli hakijalla on lainhuuto sopimuksen kohteena olevaan kiinteistöön. Muussa tapauksessa hakemukseen tulee liittää selvitys kiinteistön omistus- tai hallintaoikeudesta. Selvitys voi olla esim. kauppakirja, todistus vuokraoikeudesta tai vuokrasopimus.
 • Kiinteistörekisteriotteet (1 kpl/tontti)
 • Mikäli sopijaosapuolena on yhtiö (esim. As Oy) tai yritys, niin silloin hakemukseen on liitettävä myös
  • Kaupparekisteriote (yhteisön tai säätiön on liitettävä hakemukseen ote yhdistys- tai säätiörekisteristä)
  • ote asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen (ylimääräinen) pöytäkirjasta, josta käy ilmi, että yhtiö on hyväksynyt rasitesopimuksen yhtiötä sitovaksi. Mikäli asunto-osakeyhtiön omistama kiinteistö on rasitejärjestelyssä mukana vain oikeutettuna kiinteistönä, selvitykseksi yhtiön hyväksynnästä riittää ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta.
  • Muiden yritysten, yhteisöjen ja säätiöiden rasitesopimusten hyväksymisestä tehtyjen päätöksien lainmukaisuus tarkastetaan tapaus tapaukselta ao. säännösten perusteella.

Rakennusrasitteen hinta

Rakennusvalvontataksan mukaan rakennusrasitteen perustamisesta peritään päätöskohtainen maksu 420 € ja jokaisesta seuraavasta rakennusrasitteesta 215 €. Enintään kahden perheen asuinrakennuksille tarkoitettujen tonttien rakennusrasitteen perustamisesta peritään päätöskohtainen maksu 210 € ja jokaisesta seuraavasta rakennusrasitteesta 116 €.

Mikäli rakennusluvan myöntäminen edellyttää rakennus- ja/tai kiinteistörasitteen perustamista tai yhteisjärjestelypäätöksen tekemistä, ei rakennuslupaa voida myöntää ennen kuin asianmukainen rasite/yhteisjärjestelysopimus, hakemus sekä tarvittavat liiteasiakirjat on toimitettu rakennusvalvontaan.

Mikäli samassa sopimusasiakirjassa on sekä rakennus- että kiinteistörasitteita, tarvitsee omistusoikeusselvityksien, kiinteistörekisteriotteiden, nimenkirjoitusoikeusselvitysten, hallituksen kokousten pöytäkirjojen ja muiden vastaavien selvitysten sisältyä vain kiinteistörasitehakemukseen. Rakennusrasitteen perustamiseksi tarvitaan tällöin ainoastaan hakemus ja rasitesopimus liiteasiakirjoineen.

Rakennusvalvontataksan mukaan kiinteistöjen yhteisjärjestelypäätöksestä veloitetaan 1260 €.

Katso esimerkkiluonnokset rakennusrasitesopimuksista.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta