Suoraan sisältöön

Rakennusrasite ja kiinteistöjen yhteisjärjestely - Esimerkit

Rakennusrasitesopimus (malli 1)

Sopijapuolet

1. sukunimi + etunimet (SOTU) ja sukunimi + etunimet (SOTU)
osoite: xxxx, 12345 Jyväskylä

sekä

2. sukunimi + etunimet (SOTU) ja sukunimi + etunimet (SOTU)
osoite xxx, 12345 Jyväskylä

"Me allekirjoittaneet tonttien x-x-x ja x-x-x omistajat sovimme seuraavaa:

Tonteilla x-x-x ja x-x-x on puolin ja toisin oikeus

1. Rakentaa niin, että tonttien rajalla olevilla rakennuksilla on yhteinen seinä (liitteenä olevan rakennuspiirustuksen punaisella värillä merkitty kohta).

2. Ulottaa rakennusten perustukset toistensa tonttien puolelle sekä käyttää toisen tontilla ole-van rakennuksen perustuksia omalla tontilla olevan rakennuksen perustusten perustamiseen (liitteenä olevan rakennuspiirustuksen keltaisella värillä merkitty kohta).

3. Tehdä oviaukko tonttien rajalla olevaan seinään (liitteenä olevan rakennuspiirustuksen vih-reällä värillä merkitty kohta).

Rasitteiden aiheuttamista rakentamiskustannuksista ja rasitteiden edellyttämästä kunnossapidosta vastaa kumpikin tontinomistaja omalla tontillaan olevan seinän ja perustuksenosan osalta.

Tätä sopimusta on tehty (3) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle ja yksi rakennusrasitteen perustavalle Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonnalle.

Jyväskylässä xx. päivänä xxkuuta 20xx


Allekirjoitus
nimenselvennys

tontin 179-x-x-x omistajana/vuokralaisena


Allekirjoitus
nimen selvennys

tontin 179-x-x-x omistajana/vuokralaisena


Rakennusrasitesopimus (malli2)

Sopijapuolet

1. sukunimi + etunimet (SOTU) ja sukunimi + etunimet (SOTU)
osoite: xxxx, 12345 Jyväskylä

sekä

2. sukunimi + etunimet (SOTU) ja sukunimi + etunimet (SOTU)
osoite xxx, 12345 Jyväskylä


"Me allekirjoittaneet tonttien x-x-x ja x-x-x omistajat sovimme seuraavaa:

Tontilla x-x-x on oikeus ulottaa rakennuksen katto tontin x-x-x puolelle/rakentaa katto siten, että vesi valuu tontille x-x-x ja johdetaan sen kautta.

Rasitteen aiheuttamista rakentamiskustannuksista ja rasitteen edellyttämästä kunnossapi-dosta vastaa oikeutettu tontti x-x-x.

Tätä sopimusta on tehty (3) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle ja yksi rakennusrasitteen perustavalle Jyväskylän rakennusvalvonnalle.


Jyväskylässä x. päivänä xxkuuta 20xx


Allekirjoitus
nimen selvennys

tontin 179-x-x-x omistajana/vuokralaisena


Allekirjoitus
nimen selvennys

tontin 179-x-x-x omistajana/vuokralaisena


Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta