Suoraan sisältöön

Betonirakenteet

Betonirakenteisiin tehtävät jälkikiinnitykset

Rakennusvalvonta haluaa kiinnittää rakennesuunnittelijoiden ja rakentajien huomiota betonirakenteiden kiinnikkeisiin. Kantavan tai jäykistävän rakenteen osana toimivien tai muuten turvallisuuden kannalta tärkeiden betonirakenteiden kiinnikkeiden kelpoisuus tulee aina osoittaa.

Kelpoisuuden osoittamiseen on kaksi vaihtoehtoista tapaa

Menettelytapa 1:

Rakenteellisiin kiinnityksiin käytetään CE -merkittyä tuotetta suunnitelmien mukaisesti. Muuten turvallisuuden kannalta tärkeisiin kiinnityksiin (esim. alakatot, putki-, kanava- ja kaapelihyllyasennukset) käytetään CE -merkittyä tuotetta suunnitelmien tai ETA-hyväksynnän mukaisesti. Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän suuntaviivat (ETAG 001-sarja) mahdollistaa kiinnikkeiden CE -merkinnän, kun valmistaja on hakemuksesta saanut tuotteelleen eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA).

Menettelytapa 2:

Kiinnikkeiden kelpoisuus selvitetään rakennuspaikkakohtaisesti hyväksytyn testauslaitoksen kokeiden sekä niihin perustuvan rakennuspaikkakohtaisen asiantuntijalausunnon perusteella.

Lausunnonantajana voi toimia myös joku muu pätevä taho kuin hyväksytty testauslaitos, jos

  • kokeet on tehty hyväksytyssä testauslaitoksessa (VTT) tai tuoteryhmään (ETAG 001) ilmoitetussa testauslaitoksessa suuntaviivojen ETAG 001 liitteiden A ja B mukaisesti ja
  • kiinnikkeiden lujuusominaisuudet on määritetty suuntaviivojen ETAG 001 osien 1-6 mukaisesti em. laitoksessa ja
  • kiinnitysten mitoitus on tehty suuntaviivojen ETAG 001 liitteen C mukaisesti.

Lausunnon tulee aina sisältää selvitys tuotteen ominaisuuksien pysyvyydestä kokeisiin verrattuna sekä esitys tarkastusmenettelystä rakennuspaikalla. Tämä koskee myös ETA-hyväksyttyä tuotetta, jota ei ole CE-merkitty.

Huomioitavaa molemmissa menettelytavoissa

Rakennesuunnitelmiin ei ole syytä merkitä kiinnikkeen kohdalle "tai vastaava". Mikäli tuote vaihdetaan toiseen tuotteeseen, tulee tilaajalle ja rakennusvalvonnalle esittää vastaavan rakennesuunnittelijan hyväksymä muutossuunnitelma.

Rakennesuunnitelmiin tulee lisätä seuraava teksti: ”Rakenteellisiin ja turvallisuudelle merkityksellisiin kiinnityksiin käytetään vain suunnitelmien mukaisia kiinnikkeitä.
Mikäli kiinnike vaihdetaan, tulee tilaajalle ja rakennusvalvonnalle esittää vastaavan rakennesuunnittelijan hyväksymä muutossuunnitelma”
.

Huomioitavaa

Kiinnikkeiden suunnittelussa betoni määritetään halkeilleeksi, ellei sitä erikseen osoiteta halkeilemattomaksi.

Aiheeseen liittyvät määräykset ja ohjeet:

Suomen rakentamismääräyskokoelman osa A1 kohta 3.3.2.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta