Suoraan sisältöön

Palokatkot

Rakennusvalvonta ohjeistaa palokatkojen suunnitelmia.

Palo-osastoivien rakennusosien läpimenojen tiivistämiseen käytettävien tuotteiden kelpoisuus tulee aina osoittaa. Kelpoisuuden voi osoittaa joko tuotteen CE-merkinnällä tai kohdekohtaisella menetelmällä.

Palokatkosuunnitelmassa määritetään palokatkotuotteilta vaaditut ominaisuudet (palonkestoluokka, käyttöikä, ym.) siten, että syntyy valinnan mahdollisuus keskitetysti hyväksytyistä vaihtoehdoista. Päivitetty palokatkosuunnitelma tulee liittää osaksi käyttö- ja huolto-ohjetta.

Kelpoisuuden osoittaminen

Menettelytapa 1:

Palokatkoihin käytetään CE -merkittyä tuotetta suunnitelmien mukaisesti. Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän suuntaviivat (ETAG 026-sarja) mahdollistaa palokatkotuotteiden CE-merkinnän, kun valmistaja on hakemuksesta saanut tuotteelleen eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA).

Menettelytapa 2:

Palokatkotuotteiden kelpoisuus selvitetään rakennuspaikkakohtaisesti hyväksytyn testauslaitoksen kokeiden sekä niihin perustuvan rakennuspaikkakohtaisen asiantuntijalausunnon perusteella. Lausunto on esitettävä rakennusvalvonnalle ennen asennustyön aloittamista. VTT-sertifikaattia voidaan osaltaan hyödyntää rakennuspaikkakohtaisessa hyväksyntämenettelyssä.

Lausunnonantajana voi toimia myös joku muu kuin testin tehnyt hyväksytty testauslaitos, jos

  • kokeet on tehty hyväksytyssä testauslaitoksessa, esimerkiksi VTT:llä tai tuoteryhmään (ETAG 026) ilmoitetussa testauslaitoksessa suuntaviivojen ETAG 026 osien 1-3 mukaisesti ja
  • tuotteiden ominaisuudet on määritetty suuntaviivojen ETAG 026 osien 1-3 mukaisesti edellä mainituissa laitoksissa.

Lausunnon tulee aina sisältää selvitys tuotteen ominaisuuksien pysyvyydestä kokeisiin verrattuna, esitys tarkastusmenettelystä rakennuspaikalla sekä kannanotto tuotteen käyttöiästä ja sen saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Tämä koskee myös ETA-hyväksyttyä tuotetta, jota ei ole CE-merkitty.

Huomioitavaa molemmissa menettelytavoissa

Jos palokatkosuunnitelmassa käytetään tuotenimikkeitä, suunnitelmaan ei ole suositeltavaa merkitä tuotteen kohdalle "tai vastaava”. Mikäli tuote vaihdetaan toiseen tuotteeseen, tulee palokatkosuunnitelma päivittää.

Palokatkosuunnitelmiin on hyvä lisätä seuraava teksti:
”Palokatkoihin käytetään vain suunnitelmien mukaisia tuotteita. Mikäli tuote vaihdetaan, tilaajalle ja rakennusvalvonnalle tulee esittää paloteknisen asiantuntijan laatima muutossuunnitelma muine dokumentteineen / hyväksyntöineen.”

Aiheeseen liittyvät määräykset ja ohjeet:

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta