Suoraan sisältöön

KELJONRANNANTIEN KATUSUUNNITELMA

Keljonrannantie sijaitsee Keljonlahden länsirannan ja rautatien välisellä alueella Ristikiven ja Keljonkankaan kaupunginosissa 3-5 km etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään. Katu alkaa Keljonlahdentien ja Keuruuntien risteyksen tuntumasta ja jatkuu rautatien suuntaisesti kohti Keljonlahden lämpövoimalaa. Katu rakennetaan lämpövoimalaa ja satamatoimintoja sekä alueelle tai sen lähelle tulevaa muuta mahdollista maankäyttöä varten.

Katusuunnitelman linjaus noudattaa vahvistetun asemakaavan mukaista katualuetta. Katu on mitoitettu teollisuusalueen kokoojakaduksi, kadun mitoitusnopeutena on käytetty 50 km/h. Nykyinen tieyhteys Keljonkankaantieltä Keljonrannantielle säilyy. Uusi kevyen liikenteen väylä rakennetaan Keljonkankaantielle johtavan tien risteyksestä lämpövoimalalle asti. Kadun pintavedet johdetaan kadun sivuojiin ja vesistöön. Keljonrannantien loppuosa sijaitsee osittain pohjavesialueella. Ympäristökeskuksen kanssa käydyissä keskusteluissa esiin tulleet mahdolliset suojaustoimenpiteet huomioidaan rakennussuunnitteluvaiheessa. Katu asfaltoidaan ja valaistaan, kadun reuna-alueet nurmetetaan.

Keljonrannantien alkuosa välillä Keuruuntie – Keljonrannan rautatien alikulkusilta on uuden kadun rakentamista n. 1,6 km matkalla. Päällystetyn ajoradan leveys on 8,0 metriä. Maapohja katulinjalla on routivaa savista silttiä ja liejuista savea. Maapohja alavalla ranta-alueella on niin pehmeää, ettei katua voida rakentaa ilman pohjanvahvistustoimenpiteitä. Pehmeiden savi/silttikerrosten vahvistaminen suoritetaan massastabiloimalla 2-5 metrin kerros sementtisideaineella.

Keljonrannantien loppuosa n. 1 km matkalla on Tiehallinnon hallinnoiman entisen paikallistien (16624 Keljonrannan yhdystie) parantamista. Nykyinen 6,5 metriä leveä asfalttipintainen tie on routinut ja päällyste on rikkoontunut monin paikoin. Katu rakennetaan päällysteleveydeltään 8,0 metriä leveäksi. Samalla katuosuudelle rakennetaan päällysteleveydeltään 3,0 metriä leveä korotettu kevyen liikenteen väylä. Kadun ja Valtion Huoltovarmuuskeskuksen polttoainevarastolle johtavan rautatien risteyskohtaan rakennetaan teräsbetoninen ylikulkusilta.

Jyväskylän Energia Oy rakennuttaa alueella parhaillaan kaukolämpölinjaa, joka sijoittuu osittain katualueelle. Katurakenteita suunniteltaessa hyödynnetään katualueella olevan kauko-lämpölinjan työmaatien rakenteita ja pohjanvahvistuksia.

Keljonrannantien arvioidut rakentamiskustannukset ovat noin 4 100 000 euroa. Erillisenä työnä tehtävän kaukolämmön toteuttamiskustannukset eivät sisälly rakentamiskustannuksiin. Tämän hankkeen yhteydessä ei tehdä vesihuoltotöitä. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2009-2010.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 9.6. – 23.6.2009.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh (014) 266 5114

Yleiskartta (pdf)

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirros plv 0 - 480 (pdf)

Asemapiirros plv 480 - 990 (pdf)

Asemapiirros plv 990 - 1520 (pdf)

Asemapiirros plv 1520 - 2040 (pdf)

Asemapiirros plv 2040 - 2550 (pdf)

Asemapiirros plv 2550 - 2750 (pdf)

Pituusleikkaus plv 0 - 750 (pdf)

Pituusleikkaus plv 750 - 1500 (pdf)

Pituusleikkaus plv 1500 - 2250 (pdf)

Pituusleikkaus plv 2250 - 2757 (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta