Suoraan sisältöön

KORPPUMÄENTIEN JA KORPPUMÄENKUJAN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS

Suunnittelukohde sijaitsee Palokassa Korppumäen kaava-alueella välittömästi Ruokkeentien pohjoispuolella noin 1 kilometrin päässä Palokan keskustasta. Suunniteltavat kadut sijaitsevat jo rakennetulla asemakaava-alueella. Liikenne alueen tonteille tapahtuu Ruokkeentieltä rakennetun katuyhteyden kautta ja vanha alueelle johtava liittymä Ruokkeentielle on kevyen liikenteen käytössä.

Korppumäentien kokonaispituus on noin 350 metriä ja Korppumäenkujan noin 375 metriä. Katusuunnitelmassa esitetään Korppumäentien ja Korppumäenkujan rakennekerrosten ja kunnallistekniikan uusiminen. Lisäksi uusitaan Korppumäentien kautta kulkeva paineviemäri. Paineviemärin mitoitus ja putken koko määritellään Korppumäen jätevesipumppaamon uusimissuunnittelun yhteydessä.

Suunnittelualueen maaperä on pääosin kallioon rajautuvaa moreenia. Osassa aluetta on myös avokallioita. Alueen alavimmissa osissa moreenin päällä on lajittuneita kerroksia savisesta silttistä silttiseen hiekkaan. Maaperä on pääosin routivaa sekä tärinän ja veden vaikutuksesta häiriintyvää.

Korppumäentien ajoradan poikkileikkaus on 5,5 metriä ja katu on yksipuolisesti sivukalteva. Poikkileikkaus on reunatuellinen. Reunatukena käytetään liukuvalettavaa 8 cm korkeaa betonista reunatukea. Korppumäenkujan osalta ajoradan poikkileikkaus on 5,0 metriä. Paaluvälille 0 – 275 rakennetaan reunatuella erotettuna kevyen liikenteen väylä, jonka päällysteleveys on 3,0 metriä. Kadut ja kevyen liikenteen väylä päällystetään asfalttibetonilla. Korppumäentien ja –kujan lisäksi asfaltoidaan jo aiemmin peruskunnostettu Korppumäenpolku, jonka päällystäminen on odottanut alueen muiden katujen saneeraamista.

Korppumäentien tasausta nostetaan noin 40 -50 senttiä nykyisestä tasosta paaluvälillä 50 – 100, mutta muilta osin suunnitelmassa parannettavaksi esitettyjen katujen tasaukset noudattelevat pääosin nykyisiä tasoja. Katualueelle tulevat valumavedet johdetaan reunatukien viereen asennettaviin hulevesikaivoihin, joista Nuutin suuntaan (länteen) laskevilta katuosuuksilta rakennettava hulevesiviemäri liitetään nykyiseen Kankaanpääntien suuntaan laskevaan hulevesiviemäriin. Palokan keskustan suuntaa laskevilta osuuksilta rakennettavien hulevesiviemäreiden vedet puretaan nykyisiin sivuojiin Korppumäentiellä ja Ruokkeentien sivuojaan Korppumäenkujalla.

Katuvalaistus on uusittu jo aiemmin, eikä sitä tarvitse rakentaa uudelleen tässä yhteydessä. Katuympäristösuunnitelmassa on esitetty suunnittelualueelle tulevat istutukset ja nurmialueet. Nurmetusalueet tehdään käyttäen nurmetusluokkaa A3.

Katusuunnitelmaluonnoksia esiteltiin alueen asukkaille yleisötilaisuudessa 4.12.2008. Tilaisuudessa saatu palaute on otettu huomioon suunnitelmissa.

Korppumäentien ja Korppumäenkujan kadunrakentamiskustannukset ovat arviolta 497 000 euroa, lisäksi tulee vesihuollon rakentamiskustannukset.

Suunnitelmat olivatjulkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 10. – 24.2.2009.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Suunnitelmaselostus (pdf)

Vihersuunnitelma (pdf)

Korppumäenkuja pituusleikkaus (pdf)

Korppumäentie, pituusleikkaus (pdf)

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Timo Vuoriainen, puh (014) 625 480

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta