Suoraan sisältöön

RUOKOSAAREN TEOLLISUUSALUEEN KATUJEN VARIKKOTIEN JA METSÄLEHMUKSENTIEN KATUSUUNNITELMIEN ALUSTAVA HYVÄKSYMINEN JA NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN

Ruokosaaren teollisuusalue sijaitsee Kanavuoren alueella, noin puolen kilometrin päässä Kanavuoren ABC-liikennemyymälästä Kuopioon päin valtatien 9 varrella. Asemakaavalla alue on osoitettu teollisuus-, varasto- ja liikerakentamista varten. Kaavan mukaisella laajennusalueella ei ole rakennuksia. Alueelle johtavan tien läheisyydessä on entisiä armeijan varikkorakennuksia sekä alueen koillispuolella Leppäveden rannalla vakituisia asuinrakennuksia sekä noin puolen kilometrin päässä Jyväskylän maaseurakunnan leirikeskus Koivuniemi.

Alue on pääosin metsämaata, jossa esiintyvät metsätyypit ovat tuore kangas ja lehtomainen kangas. Alueella on myös hakkuuaukeita ja metsittynyttä peltoa. Alueen maaperä on pääosin moreenikerroksen peittämää kalliota. Paikoitellen kallio on aivan pinnassa.

Ajoneuvoliikenne alueelle kulkee nykyisin Varikkotien kautta, jonka liittymä on valtatiellä 4. Varikkotie kulkee valtatien 9 alitse Ruokosaaren risteyssillan kohdalla. Varikkotielle rakennetaan uudet rampit valtatieltä 9. Rampit liittyvät valtatiehen 9 suuntaisliittymillä, joiden avulla liikennöinti voidaan hoitaa siten, että valtatielle ei tule vasemmalle kääntyvää liikennettä. Varikkotietä jatketaan Ruokosaaren suuntaan uutena Metsälehmuksentien katuyhteytenä. Ruokosaaren nykyinen yksityistieliittymä Valatien paalulla 1800 katkaistaan, jolloin koko alueen liikenne keskitetään kulkemaan uuden eritasoliittymän kautta. Varikkotielle ja Metsälehmuksentielle on varauduttu toteuttamaan myöhemmin myös erillinen kevyen liikenteen väylä ajoradan pohjoispuolelle. Tarkempia suunnitelmia kevyen liikenteen yhteyksistä Ruokosaaren ja Kanavuori - Hupeli -alueiden välille voidaan laatia myöhemmin valtateiden 4 ja 9 liittymäjärjestelyiden selvittyä.

Varikkotien ja Metsälehmuksentien poikkileikkaus on 8/7 metriä, ja suunnitelmakartalla katkoviivoilla varauksena esitetyn erillisen kevyen liikenteen väylän leveys on 3 metriä. Metsälehmuksentie kapenee loppuosastaan 5,5/5 metriä leveäksi paalulta 1160 alkaen. Paalulta 1240 alkaen Metsälehmuksentie jatkuu yksityistienä.

Katujen korkeusasema noudattelee luonnollista maanpintaa eikä suuria leikkauksia tai pengerryksiä tule. Kadut valaistaan ja ne päällystetään asfaltilla. Katujen kuivatus hoidetaan avo-ojin ja hulevedet johdetaan Leppäveteen valtatien 9 eteläpuolelle.

Valtatien 9 eritasoliittymä ramppeineen ja katuineen rakennetaan tulevan kesän aikana Tiehallinnon Keski-Suomen tiepiirin toimesta. Jyväskylän kaupungin osuus rakentamiskustannuksista on noin 830 000 euroa, lisäksi tulevat vesihuollon kustannukset.

Suunnitelmat olivatjulkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 31.3. – 14.4.2009.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Timo Vuoriainen, puh (014) 625 480

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus Varikkotie - Metsälehmuksentie (pdf)

Tyyppipoikkileikkaus Varikkotie - Metsälehmuksentie (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta