Suoraan sisältöön

TERTTUMÄKI II KAAVA-ALUEEN KADUT KOPPALANKAARI, TERTUNPIHA, TERTUNLAAKSO, HAUKKAMÄENTIE SEKÄ KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT JKPP1, JKPP2 JA JKPP3 KATUSUUNNITELMAT

Terttumäki sijaitsee Jyväskylässä Palokan alueella Kirrin pohjoispuolella. Jyväskylän keskustaan on matkaa noin 8 kilometriä ja Palokan keskukseen noin 2 kilometriä. Kaava-alue rajoittuu itäpuolelta Saarijärjentiehen ja länsipuolelta pelto- ja metsäympäristöön. Pohjoisreunassa alue rajautuu Terttumäki I asemakaava-alueeseen ja etelästä Eerolan pientaloalueeseen. Kaava-alueen ympärillä on pientalovaltaista asutusta.

Kaava-alue on yleisilmeeltään peltoa ja metsämaisemaa. Alueen maapohja on tutkimusten pe-rusteella pääasiassa erittäin routivaa silttiä ja silttimoreenia. Kairaukset ovat pääosin päättyneet kiveen tai kallioon 2-3 metrin syvyydessä maan pinnasta. Alueella on tehty luontoselvitys Palokan osayleiskaavatyön yhteydessä vuonna 2001. Selvityksen mukaan alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Myöhemmin luontotietoihin on lisätty mm. liito-oravahavaintoja

Koppalankaari on suunnittelualueen pääkatu. Muut kadut ovat pienempiä asuntokatuja. Pääkadun pituus on noin 430 metriä. Katu liittyy nykyiseen Tertunkaareen. Kadun katuluokka on 4 ja asemakaavan mukainen katualueen leveys 20 metriä. Asuntokadut ovat katuluokkaa 5, niiden katualueen leveys on 8-12 metriä. Kevyen liikenteenväylien katuluokka on 6, katualueen leveydet ovat 6-8 metriä.

Koppalankaaren ajorata on 6,5/6 metriä leveä, välikaista on 3 metriä ja länsipuolella 3,5/3 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Kadulle ei tule reunakiviä. Päällysteenä on asfalttibetoni. Katu on harjakalteva (3%). Asuntokatujen leveydet ovat 5,5/5 metriä, 5/4,5 metriä ja 5/4,75 metriä. Katujen kaltevuudet ovat yksipuoleisesti kaltevia maastonmuotojen mukaisesti (3 %).

Kevyenliikenteenväylien leveydet ovat 4/3,5 metriä (jkpp1) ja 3,5/3 metriä (jkpp2, jkpp3). Katujen ja kevyen liikenteen väylien päällysteenä käytetään asfalttibetonia. Kevyenliikenteenväylien kaltevuudet ovat yksipuoleisia (2,5%).

Koppalankaaren ja muiden katujen tasaus seuraa pääosin nykyistä maanpintaa. Samoin kevyen liikenteenväylien tasaukset ovat pääosin nykyisessä maanpinnassa, jolloin ne ovat paikoin jyrkkiä.

Koko alueen kuivatus hoidetaan avo-ojilla ja hulevesiviemäreillä. Hulevedet puretaan alueella olevaan ojaan.

Kadut ja kevyen liikenteen väylät valaistaan ja välikaistat sekä luiskat nurmetetaan.

Terttumäki II -alueen katujen rakentaminen on suunniteltu alkavaksi toukokuun alussa edellyttäen, että asemakaava on hyväksytty siihen mennessä. Kaupunkirakennepalveluiden yhdyskuntatekniikan investointien budjetissa katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentamiseen on varattu 460000 euroa. Lisäksi tulevat vesihuollon toteuttamiskustannukset.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 24.3. – 7.4.2009.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Timo Vuoriainen, puh (014) 625 480

Yleiskartta (pdf)

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Katusuunnitelmaselostus (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus Haukkamäentie jkpp 1 - 3 (pdf)

Katuvihersuunnitelma Haukkamäentie jkpp 1 - 3 (pdf)

Pituusleikkaus Haukkamäentie jkpp 1 (pdf)

Pituusleikkaus jkpp2 ja jkpp3 (pdf)

Pituusleikkaus Koppalankaari (pdf)

Pituusleikkaus Koppalankaari jk (pdf)

Asemapiirustus Koppalankaari - Tertunlaakso (pdf)

Katuvihersuunnitelma Koppalankaari - Tertunlaakso (pdf)

Pituusleikkaus Tertunpiha - Tertunlaakso (pdf)

Asemapiirustus Tertunpiha (pdf)

Katuvihersuunnitelma Tertunpiha (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta