Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2009 » Vaajakoskentie välillä Aholaidantie - Runkotie

VAAJAKOSKENTIEN KATUSUUNNITELMAN MUUTOSVÄLILLÄ AHOLAIDANTIE - RUNKOTIE

Vaajakoskentie on vilkkaimpia pääkatujamme. Keskimääräinen vuorokausiliikenne suunnittelualueen kohdalla noin 17 600 ajoneuvoa. Vaajakoskentietä käyttävät paljon myös jalankulkijat ja pyöräilijät, joiden yhteenlaskettu keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on noin 1 600 kulkijaa. Vaajakoskentiellä on nykyään 50 km/h nopeusrajoitus. Ajorata on 10 metriä leveä ja Aholaidantien ja Tuohitien liittymien nelikaistaisen osuuden kohdalla 15 metriä. Vaajakoskentien liikenne koetaan monella tavalla ongelmalliseksi eikä liikenneympäristö tue ajoneuvoliikenteelle asetettujen rajoitusten noudattamista.

Vaajakoskentien liikenteen rauhoittamiseksi on laadittu yleissuunnitelma vuonna 2007. Yleissuunnitelmassa hyödynnettiin vuonna 1999 laadittua Vaajakoskentien liikenteen rauhoittamisselvitystä, jossa katua tarkasteltiin Vaajakoskelle asti. Yleissuunnitelman tavoitteena oli Vaajakoskentien ajonopeuksien alentaminen, autoliikenteen vähentäminen ja kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen. Näiden toimenpiteiden myötä paranevat alueen liikenneturvallisuus ja asumisviihtyisyys. Yleissuunnitelmasta saatiin lausunnot sekä tiehallinnolta että poliisilta. Lausunnoissa todettiin, että nopeusrajoituksen alentamisen lisäksi tulee kadulle tehdä nopeusrajoitusta tukevia rakenteellisia toimenpiteitä. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt Vaajakoskentien liikenteen rauhoittamisen yleissuunnitelman vuonna 2007.

Vaajakoskentien katusuunnitelman muutos noudattaa yleissuunnitelmassa esitettyjä toimenpide-ehdotuksia. Katusuunnitelman muutos välillä Aholaidantie – Runkotie sisältää nopeusrajoituksen alentamisen 40 km/h:iin Seppäläntien ja Tammitien välisellä osuudella. Suunnitelmassa esitetään uuden suojatien rakentamista Tuohitien ja Runkotien välisen puistokäytävän kohdalle. Nykyään jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat kiertämään pitkän matkan ylittääkseen Vaajakoskentien turvallisesti merkityn suojatien kohdalta. Suojatien rakentaminen kyseiseen kohtaan parantaa Tuohimutkan, Aittorinteen ja keskustan välisen kevyen liikenteen sujuvuutta. Suojatie rakennetaan keskisaarekkeellisena ja sen yhteyteen asennetaan tyynyhidastimet. Toimenpiteet hillitsevät ajoneuvoliikenteen nopeuksia ja lisäävät suojatien käyttäjien turvallisuutta.

Suunnitelmaan liittyy myös Aholaidan puoleisen puistokäytävän suuntauksen muuttaminen siten, että se ohjaa kulkijat suojatien kohdalle. Nykyiset puistokäytävät puretaan tarpeettomaksi käyviltä osuuksilta.

Katusuunnitelmassa esitetään myös Tuohitien liittymän katkaisu ajoneuvoliikenteeltä Vaajakoskentielle. Ajoneuvoliikenne ohjataan kulkemaan Itä-Päijänteentien kautta. Tuohitien liittymän katkaisu parantaa liittymän turvallisuutta. Tuohitien liittymässä on tapahtunut viimeisten vuosien aikana joitakin kääntyvien autojen kevyen liikenteen välisiä henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia. Tuohimutkan ja Aittorinteen alueen kaduilla tehtiin liikennelaskentoja syyskuussa 2008. Tuohitien vilkkaimman päivän (perjantai 12.9.) liikennemäärä oli 143 ajoneuvoa, joista raskaan liikenteen osuus oli 2,8 %. Vastaavasti Itä-Päijänteentiellä koko päivän liikennemäärä oli 787 ajoneuvoa, joista raskaan liikenteen osuus 2,0 %. Kevyen liikenteen määrät olivat Tuohitiellä 136 ja Itä-Päijänteentiellä 769 kulkijaa. Tuohitien ajoneuvoliikenteen siirtäminen Itä-Päijänteentielle ei heikennä sen liikenteen sujuvuutta. Tuohitien liittymän poistaminen Vaajakoskentielle selkeyttää Aholaidantien ja Vaajakoskentien liittymäaluetta, lisää turvallisuutta ja Tuohitien alkuosan asukasviihtyisyyttä.
Tuohitien liittymän katkaisu on mahdollista tehdä ensi kesän rakennustöiden yhteydessä tai myöhemmin Itä-Päijänteentien ja Vaajakoskentien liittymän mahdollisen liikennevalo-ohjauksen toteuttamisen yhteydessä.

Katusuunnitelman toimenpiteet on suunniteltu siten, ettei nykyisiä reunatukilinjoja muuteta. Toimenpiteet eivät muuta katujen korkeusasemia, valaistusta tai hulevesien poisjohtamista. Toimenpiteet voidaan toteuttaa nykyisellä katualueella.

Vaajakoskentien liikenteen rauhoittamistoimenpiteiden toteuttaminen on ohjelmoitu yhdyskuntatekniikan investointien budjettiin tälle vuodelle. Katusuunnitelman muutoksessa esitettyjen toimenpiteiden rakentamiskustannukset ovat arviolta 82 000 euroa, lisäksi tulevat vesihuollon jätevesiviemärin ja kadun alittavan hulevesirummun uusimiskustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 3. – 17.2.2009.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Timo Vuoriainen, puh (014) 625 480

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta