Suoraan sisältöön

Tähtirinteen korttelileikkipaikka

Kaupunkirakennepalveluiden yhdyskuntatekniikassa on teetetty Tähtirinteen korttelileikkipuiston vihersuunnitelma. Suunnitelman on tehnyt VSU Arkkitehtuuri- ja viheraluesuunnittelu Oy. Suunnittelua on tehty käyttäjälähtöisesti yhteistyössä alueen asukasedustuksen kanssa.

Tähtirinteen korttelileikkipuisto sijaitsee Jyväskylän Kirkkolahdessa, Päijänteen rannalla. Alueella on pääosin omakotitaloasutusta. Tulevan korttelileikkipuiston alue on täyttömailla tehtyä rantavyöhykettä.

Keskeisenä suunnittelun ideana on ollut liittää nykyinen läjitysmaa-alue maisemarakenteen mukaisesti luontevalla tavalla ympäristöönsä. Erityistä huomiota on kiinnitetty alueen kuivattamiseen pintavesiä johtamalla.

Puistoalueen reunoille tehdään kuivatusuoma, joka toimii samalla kausiveden ja hulevesien imeytysalueena. Myös puistoalueen hierarkinen ero asuinalueen tonteista syntyy näin luontevasti, eikä puistoaluetta mielletä yksityisalueeksi.

Maisemarakenteen mukaisella suunnittelulla tarkoitetaan myös sitä, että alueen luontaisia muotoja korostetaan, kuten tulevan uimarannan alueella jo muotoutunutta poukamaa. Kohteen rantarakentamisessa mukaillaan luontoa, loiventamalla rannan kaltevuutta ja mutkittelemalla rantaviivaa luonnollisen näköiseksi. Suunnitellulla ratkaisulla rannan vesi- ja aaltoeroosion torjunta paranee.

Ranta tuetaan nk. luurankokiveyksellä, jossa suurehkoja lohkareita asetellaan vieri viereen tukemaan voimakkaasti kaltevaa rantaa. Alueen läjitysmaat tasataan koko alueelle. Tavoitteena on, että siirrettävät maamassat saadaan käytettyä alueella ja vältytään poiskuljettamisilta. Suunnitelmassa olevat maastokumpareet ovat osin tästä syystä, mutta myös jakamassa toiminnallisia alueita.

Alueen toimintoja ovat leikkialue (turvahiekka-alusta), liikuntakenttä (kivituhkapinta), uimaranta ja oleskelupaikka sekä rantalentopallokenttä. Alueen huoltoyhteytenä toimii rannassa kulkeva kevyen liikenteen väylä. Muu väylästö on puistokäytäviä.

Leikkialueen varusteita ovat kiipeilyverkko, köysirata, keinu ja jousivälineet. Kentällä on maalit ja oleskelualueella pöytäpenkki. Alueella on lisäksi kalusteina penkkejä ja roska-astioita.

Alueen valaistus jakautuu kahteen tasoon, turvalliseen perusvalaistukseen sekä esteettiseen tunnelmavalaistukseen.

Alueen kasvillisuus on kostean rantavyöhykkeen lehtipuulajeja, kuten raita, halava ja tervaleppä. Järvenrannan istutukset ovat koristeheinää ja kuivatusuoman reunat kylvöniittyä.

Alueen hoitoluokka on toiminnallisilta osin A2 ja ympäröivällä alueella A3.

Suunnitelman mukaisen rakentamisen kustannusarvio on 150 000 euroa. Rakentamiseen on varaus yhdyskuntatekniikan investointiohjelmassa.

Suunnitelmat olivatjulkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa, Hannikaisenkatu 17, 26.5.-9.6.2009

Lisätiedot rakennuttajahortonomi Leena Rapo puh. (014) 266 5148

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Suunnitelmaselostus (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Näkymäkuva A (pdf)

Näkymäkuva B (pdf)

Aksonometria (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta