Suoraan sisältöön

Suojelu metsätaloudessa

puuta pinoon

Lakikohteet

Metsälain 10 §:n mukaan metsiä tulee hoitaa ja käyttää niin, että monimuotoisuudelle ominaiset elinympäristöt säilyvät. Näitä elinympäristöjä ovat lähteiden, purojen, norojen ja pienten lampien välittömät lähiympäristöt, ruoho- ja heinäkorvet, saniais- ja lehtokorvet, rehevät lehtolaikut, pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla, rotkot, kurut, jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät sekä vähätuottoiset hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat.

Metsän hakkaajan kuuluu osaltaan huolehtia, että säännöksiä noudatetaan ja mm. tehdä aiotusta hakkuusta metsäkeskukselle metsänkäyttöilmoituksen. Metsäkeskukselta voi hakea ennakkoon päätöksen siitä, onko hakemuksessa esitetty kohde tärkeä elinympäristö ja onko ilmoitettu metsän käsittely vaatimusten mukainen. Metsäkeskukselta voi myös hakea ns. ympäristötukea erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämiseen ja muihinkin luonnonhoidosta aiheutuviin vähäistä suurempiin lisäkustannuksiin. Jyväskylästä on kirjattu vuoteen 2011 mennessä metsälakikohteita yhteensä yli 1 700 kpl ja 968 ha. Yhden metsälakikohteen laajuus on siten keskimäärin runsas puoli hehtaaria.

Sertifiointi

Metsänomistajat ovat yhdessä neuvonta- ja puunkorjuuorganisaatioiden ja muiden metsätöitä suunnittelevien ja tekevien tahojen kanssa mukana metsäsertifioinnissa. Siinä on sitouduttu lakikohteiden lisäksi säilyttämään luonnontilaiset pienialaiset tulvametsät ja metsäluhdat, runsaslahopuustoiset korvet, paisterinteet, supat ja vanhat metsät. Lisäksi turvataan ympäristökeskuksen rajaamat ja ilmoittamat uhanalaisten kasvi- tai eläinlajien elinpaikat, ja luonnontilaisia soita ei ojiteta.

Luonnonarvokauppa

Maanomistajalla on ns. METSO-ohjelman turvin mahdollisuus saada luonnon suojelemisesta rahaa. Hän voi perustaa metsäänsä oman, määräaikaisen tai pysyvän luonnonsuojelualueen taikka myydä alueen valtiolle. Ohjelman painottamia merkittäviä puustoisia elinympäristöjä ovat mm. lehdot, runsaslahopuustoiset kangasmetsät, pienvesien lähimetsät, puustoiset suot ja soiden metsäiset reunat, metsäluhdat ja tulvametsät ja harjujen paahdeympäristöt ja puustoiset perinnebiotoopit.

Liito-orava

Liito-orava kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin. Näihin lajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Metsäkeskus ilmoittaa ELY-keskukselle, maanomistajalle ja metsänhakkuuoikeuden haltijalle, jos sille saapunut metsänkäyttöilmoitus kohdistuu ennalta tiedettyyn liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaan. ELY-keskus määrittelee ilmoituksen saatuaan liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikan sijainnin ja sallitun metsän käsittelytavan.

Klikkaa isommaksi
Liito-orava

Muuta

Metsänomistaja voi turvata luonnon monimuotoisuutta oman harkintansa mukaan muinkin keinoin; mm. säästämällä hakkuiden yhteydessä järeät haavat, jalot lehtipuut, lahopuut, kolopuut, vanhat puut, palaneet puut, petolintujen pesäpuut lähiympäristöineen ja uhanalaisten tai harvinaisten lajien elinpiirit sekä suosimalla sekametsärakennetta.

Ympäristönsuojelusuunnittelija (014) 266 5176

Ympäristönsuojelu

Käyntiosoite:
Kivääritehtaankatu 6
avoinna:
ma-pe 08.00-16.00

Postiosoite:
PL 233
40101 JYVÄSKYLÄ


Vastuualueen johto:
Ympäristöjohtaja
Päivi Pietarinen
puh. (014) 266 5166


Palaute
- Kysy tai anna palautetta
- Palaute jätehuollon käytännön järjestelyistä Mustankorkea Oy:lle


Henkilöstön yhteystiedot
Rakennus- ja ympäristöjaosto
Ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Kaupungin Ympäristö-sivu

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta